Dubbelklik om te bewerken
Aanraken om te wijzigen

Lely International 'Win een reis naar Lely, Nederland: 50.000 Astronaut Melkrobots Promotie

Deelnamevoorwaarden

Deze actie is om de 50.000 Lely Astronaut melkrobot te vieren die wereldwijd is verkocht.  De actie wordt uitgevoerd door Lely International N.V. (de "Organisator"). Voor vragen over de actie kunt u contact opnemen met de Organisator zoals vermeld in het onderstaande Detailschema.

Deze wedstrijd staat internationaal open voor In aanmerking komende deelnemers (zoals hieronder gedefinieerd).  De prijzen en de trekking van de prijzen gelden voor alle internationale deelnemers onder dezelfde voorwaarden als hieronder vermeld.  Daarnaast kunnen er landspecifieke vereisten zijn volgens de lokale wet- en regelgeving, die hieronder worden vermeld.

Algemene voorwaarden - Wereldwijd

1.    De deelnemer stemt ermee in en erkent dat hij/zij deze Deelnemingsvoorwaarden heeft gelezen (inclusief het Detailschema) en dat deelname aan de Actie wordt beschouwd als acceptatie van deze Deelnemingsvoorwaarden. Informatie over deelname en prijzen maken deel uit van deze deelnamevoorwaarden. Elke deelname die niet voldoet aan deze deelnamevoorwaarden is ongeldig.
2.    Termen met een hoofdletter die in deze Deelnemingsvoorwaarden worden gebruikt, hebben de betekenis die in het Detailschema wordt gegeven.
3.    De Actieperiode begint op Startdatum en eindigt op Einddatum. Inzendingen worden geacht te zijn ontvangen op het moment van ontvangst door de Organisator en niet op het moment van verzending door de deelnemer. De gegevens van de Organisator en zijn agentschappen zijn definitief en bindend voor wat betreft het tijdstip van ontvangst.
4.    Geldige en in aanmerking komende inzendingen worden geaccepteerd tijdens de Actieperiode.
5.    Trekking:
1.    De winnaar van een getrokken prijs wordt bepaald door toeval.
2.    Alle trekkingen vinden plaats op het kantoor van de Organisator aan de Cornelis van der Lelylaan 1 
3147PB Maassluis, Nederland, met behulp van een willekeurige computerselectie.
3.    De eerste vijf geldige inzendingen die worden getrokken, zijn de winnaars van de vijf hoofdprijzen zoals gespecificeerd in het schema hieronder.
4.    De trekkingsleider mag reservewinnaars trekken in geval van ongeschikte of ongeldige inzendingen.
5.    De Organisator zorgt ervoor dat elke trekking openbaar is en dat iedereen getuige kan zijn van de trekking als hij daartoe voorafgaand aan de trekking een verzoek indient bij de Organisator.  Daartoe plaatst de Organisator 48 uur voordat de trekking plaatsvindt een link om de trekking live te bekijken op zijn promotiepagina.
6.    Vóór 24 juli 2024 wordt contact opgenomen met de winnaars om de levering van hun prijzen te regelen.  Alle redelijke pogingen zullen worden ondernomen om contact op te nemen met elke winnaar.
7.    Als een winnaar ervoor kiest zijn prijs niet in ontvangst te nemen (of niet in staat is deze in ontvangst te nemen), of een prijs niet in ontvangst neemt of claimt op het door de Organisator opgegeven tijdstip, of niet beschikbaar is, verbeurt hij/zij de prijs en is de Organisator niet verplicht de prijs te vervangen.
8.    De waarde van de prijzen is correct en gebaseerd op de aanbevolen winkelwaarde van de prijzen op de drukdatum, waarbij wordt opgemerkt dat de kosten van vluchten die in de prijs zijn inbegrepen, variëren afhankelijk van waar de winnaar vandaan vliegt. De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige variatie in de waarde van de prijzen na die datum.
9.    Geen enkel deel van een prijs is inwisselbaar, inwisselbaar voor geld of een andere prijs of overdraagbaar.
10.    Als een prijs (of deel van een prijs) niet beschikbaar is, behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijs (of dat deel van de prijs) te vervangen door een prijs van gelijke of hogere waarde en specificatie, onder voorbehoud van schriftelijke aanwijzingen van een regelgevende instantie.
11.    De Organisator brengt geen inschrijfgeld in rekening voor deelname aan de Actie.
12.    Elke prijs wordt toegekend aan de persoon die in de inzending wordt genoemd en elke inzending die wordt gedaan namens een deelnemer of door een derde partij is ongeldig. Als er een geschil is over de identiteit van een deelnemer of winnaar, behoudt de Organisator zich het recht voor om naar eigen goeddunken de identiteit van de deelnemer of winnaar vast te stellen.
13.    De persoonlijke gegevens van deelnemers worden verzameld door de Organisator. De persoonlijke informatie wordt opgeslagen in de database van de Organisator in Nederland en in lokale jurisdicties van dochterondernemingen van de Organisator, afhankelijk van de locatie van de deelnemer. De Organisator kan deze informatie gebruiken voor toekomstige marketingdoeleinden met betrekking tot zijn producten, inclusief elektronisch contact met de deelnemer. Tenzij hiervan wordt afgeweken in de onderstaande landspecifieke voorwaarden, is het privacybeleid van de Organisator van toepassing, te vinden op: https://www.lely.com/legal-notice/privacy/ 
14.    Ten behoeve van openbare verklaringen en advertenties zal de Organisator alleen de achternamen, initialen en staat/regio of postcode van de woonplaats van de winnaars publiceren.
15.    De deelnemer gaat ermee akkoord dat hij/zij zal deelnemen aan en meewerken zoals vereist met alle redelijke marketing- en redactionele activiteiten met betrekking tot de Actie, inclusief (maar niet beperkt tot) opname, foto, film of interview en erkent dat de Organisator dergelijk marketing- en redactioneel materiaal mag gebruiken zonder verdere verwijzing of vergoeding aan de deelnemer.
16.    Het is een voorwaarde voor het accepteren van de prijs dat een winnaar verplicht kan worden om een wettelijke vrijwaring te ondertekenen, zoals bepaald door de Organisator naar eigen goeddunken, voorafgaand aan het ontvangen van een prijs.
17.    Werknemers (en hun naaste familieleden) van bedrijven die direct betrokken zijn bij de uitvoering van deze Promotie, de Organisator, bedrijven die betrokken zijn bij het bepalen van de winnaar(s) voor de Promotie, bedrijven die betrokken zijn bij het beheer van de Promotie, elke organisatie die profiteert van de Promotie, de distributeurs, leveranciers, dochterondernemingen/bedrijven en aanverwante bedrijven en instanties van de Organisator komen niet in aanmerking voor deelname. In het kader van deze term betekent "naast familielid" een van de volgende personen: echtgeno(o)t(e), ex-echtgeno(o)t(e), feitelijke echtgeno(o)t(e), kind of stiefkind (natuurlijk of door adoptie), ouder, stiefouder, broer of zus of stiefbroer of -zus.
18.    Als om welke reden dan ook enig aspect van deze Promotie niet kan plaatsvinden zoals gepland, inclusief als gevolg van computervirussen, communicatienetwerkstoringen, bugs, geknoei, onbevoegde tussenkomst, fraude, technische storingen of enige andere oorzaak buiten de controle van de Organisator, kan de Organisator naar eigen goeddunken de Promotie annuleren, beëindigen, wijzigen of opschorten en alle betreffende inzendingen ongeldig verklaren, of een prijs opschorten of wijzigen, onderhevig aan relevante wet- en regelgeving.
19.    De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de echtheid van de inzendingen en de gegevens van de deelnemer (inclusief identiteit, leeftijd en woonplaats) te valideren en te controleren. In het geval dat een winnaar geen passend bewijs kan overleggen zoals vereist door de Organisator om zijn deelname te valideren, zal de winnaar de prijs in zijn geheel verliezen en zal er geen vervangende prijs worden aangeboden. Onvolledige, onleesbare, onhoorbare, onjuiste en onleesbare inzendingen, zoals van toepassing, worden naar goeddunken van de Organisator als ongeldig beschouwd en komen niet in aanmerking om te winnen. Inzendingen die beledigende of lasterlijke opmerkingen bevatten, of die in strijd zijn met de wet of inbreuk maken op de rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten, komen niet in aanmerking om te winnen. Het gebruik van geautomatiseerde deelnamesoftware of andere mechanische of elektronische middelen waarmee een individu automatisch herhaaldelijk kan deelnemen, is verboden en kan alle door dat individu ingediende inzendingen ongeldig maken.
20.    De Organisator behoudt zich het recht voor om inzendingen te diskwalificeren als niet aan deze deelnamevoorwaarden wordt voldaan. 
21.    In het geval van een geschil met betrekking tot het verloop van de Actie of het claimen van een prijs, zal de Organisator het geschil in direct overleg met de deelnemer oplossen. Een geschil of claim met betrekking tot de Promotie moet per post aan de Organisator worden gericht binnen een termijn van maximaal een maand na het einde van de huidige actie (datum van ontvangst). Geschillen of claims die de Organisator na deze termijn ontvangt, worden niet in behandeling genomen. Als het geschil niet kan worden opgelost, is de beslissing van de Organisator definitief. 
22.    De Organisator en de aan hem gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enig verlies (inclusief, zonder beperking, indirecte, speciale of gevolgschade of winstderving), onkosten, schade, persoonlijk letsel of overlijden dat wordt geleden of geleden (al dan niet als gevolg van nalatigheid of opzettelijk wangedrag van een persoon) in verband met deze actie of het accepteren of gebruiken van een prijs (of aanbeveling), met uitzondering van enige aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten (in welk geval die aansprakelijkheid is beperkt tot het wettelijk toegestane minimum).
23.    De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele belastingimplicaties en de deelnemer moet zelf onafhankelijk financieel advies inwinnen over de belastingimplicaties met betrekking tot de prijs of acceptatie van de prijs.
24.    Als de Organisator zijn rechten op enig moment niet afdwingt, betekent dit niet dat hij afstand doet van deze rechten.
25.    Deze Promotie wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of beheerd door of in verband gebracht met Facebook, Instagram of Twitter. Deelnemers ontslaan Facebook, Instagram of Twitter volledig van alle aansprakelijkheid met betrekking tot de Promotie.
26.    Deze Actie is onderworpen aan de wetten van Nederland. De rechtbanken in Rotterdam, Nederland, hebben exclusieve jurisdictie over geschillen die niet kunnen worden opgelost in overeenstemming met deze deelnamevoorwaarden. 


Details Schema

Item     Detail 
Promotie    Win een reis naar het Lely hoofdkantoor in Nederland: 50.000 Lely Astronaut melkrobots verkocht' Actie
Promotor:    Lely International N.V.
Adres: Cornelis van der Lelylaan 1 
3147PB Maassluis, Nederland
Telefoon: +31 (0)88 122 82 21 
Email: [communications@lely.com]


Promotieperiode:
    Startdatum: 2 april 2024 om 9:00 uur Midden-Europese zomertijd (CEST)
Einddatum: 30 juni 2024 om 23:59 uur CEST
Datum en tijd loting: 16 juli 2024 om 12:00 uur CEST
Website:     https://www.lely.com/be/nl/50000astronaut/
Deelnemers die in aanmerking komen:    Alleen inwoners van de volgende landen kunnen deelnemen:
o    Argentinië
o    Australië (met uitzondering van inwoners van het Australian Capital Territory)
o    Oostenrijk 
o    België
o    Brazilië 
o    Tsjechië
o    Frankrijk 
o    Duitsland
o    Hongarije
o    Ierland
o    Luxemburg
o    Nederland
o    Nieuw-Zeeland
o    Polen
o    Portugal 
o    Slowakije
o    Spanje
o    Zwitserland
o    Verenigd Koninkrijk
en 
o    die 18 jaar zijn 
en 
o    die eigenaar, exploitant of beheerder zijn van een melkveebedrijf met 30 of meer koeien tijdens de Promotieperiode
en
o    de drie vragen in het online deelnameformulier correct beantwoorden.
Inschrijfmethode:
    Om mee te doen aan de Promotie moet een Deelnemer die in aanmerking komt, tijdens de Promotieperiode de promotionele website bezoeken (te vinden op [voeg lokale landingspagina in] en de aanwijzingen volgen om het online deelnameformulier volledig in te vullen en in te dienen met zijn of haar persoonlijke gegevens, drie vragen beantwoorden en toestemming geven zoals gevraagd.
Inzendingen toegestaan:    Eén deelname per Deelnemer.
Totale prijzenpot:    800 euro plus de kosten van een retourvlucht voor twee volwassenen vanaf de dichtstbijzijnde hoofdstad.

Prijsvoorwaarden:    Hoofdprijzen: 5 reizen naar het hoofdkantoor van Lely in Nederland
•    De winnaar moet beschikbaar zijn voor aankomst in Nederland van 29 - 31 oktober 2024.
•    De prijs is niet overdraagbaar, maar de winnaar kan ervoor kiezen om een andere persoon (18 jaar of ouder) mee te nemen als onderdeel van de prijs.
•    De winnaar moet binnen één (1) maand na de Trekkingsdatum alle gegevens bevestigen die de Organisator nodig heeft om vluchten te boeken en accommodatie te regelen.
•    Volgens de bovenstaande voorwaarden stemt de winnaar en elke persoon die genomineerd is om met de winnaar te reizen ermee in dat er foto's, video's en afbeeldingen van hen worden gemaakt en gebruikt door de Organisator en zijn gerelateerde entiteiten en externe dienstverleners als onderdeel van de promotiecampagne.
•    De winnaar is er zelf verantwoordelijk voor dat hij/zij beschikt over een geldig paspoort en alle benodigde visa/entreevereisten om naar Nederland en eventuele doorreisbestemmingen te reizen, De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het voldoen aan geldige reisvereisten.
•    De Organisator is verantwoordelijk voor het boeken en regelen van de reis, inclusief economy retourvluchten, 3 overnachtingen in Nederland voor elke winnaar van de hoofdprijs. 
•    Inwisseling van de prijs is onderhevig aan eventuele voorwaarden opgelegd door de Organisator.
Kennisgeving en publicatie van de winnaar:    Er wordt binnen zeven (7) dagen na de trekking contact opgenomen met de winnaars via de contactgegevens die bij de Organisator bekend zijn.
De winnaars worden uiterlijk 23 juli 2024 bekendgemaakt op https://www.lely.com/be/nl/50000astronaut/
Niet opgeëiste prijzen:    Prijzen moeten voor 23 augustus 2024 om 12:00 uur CEST worden opgeëist. Als een hoofdprijs niet wordt opgeëist, wordt de hoofdprijs gegeven aan de eerst getrokken winnaar van de reserveprijs.  De reservewinnaar wordt dan op de hoogte gesteld via de contactgegevens in het bestand van de Organisator op of vóór 31 augustus 2024. De winnaar wordt uiterlijk op 31 augustus 2024 publiekelijk op de hoogte gesteld (en zijn/haar gegevens worden gepubliceerd) op https://www.lely.com/be/nl/50000astronaut/.  Als er geen prijswinnaar(s) is/zijn of de winnaar(s) voor deze Actie niet kan/zijn worden gevonden, zal deze informatie worden gepubliceerd op https://www.lely.com/be/nl/50000astronaut/ 


Specifieke voorwaarden per land

Australië 
1.    De Promotie is toegestaan en geautoriseerd/gelicentieerd zoals vereist in alle staten en territoria in Australië volgens de Autorisaties.
2.    De Organisator en de dochteronderneming van de Organisator in Australië zijn gebonden aan de Australische Privacybeginselen in overeenstemming met de Privacy Act 1988 (Cth) en het privacybeleid van de Organisator dat te vinden is op https://www.lely.com/au/legal-notice/privacy/. Het privacybeleid van de Organisator bevat informatie over hoe deelnemers de persoonlijke informatie die de Organisator over hen heeft kunnen inzien, bijwerken en laten corrigeren en hoe een deelnemer een klacht kan indienen over een mogelijke schending door de Organisator van de Australische Privacybeginselen of enige andere Australische privacywetgeving en hoe dergelijke klachten worden behandeld.  De Organisator en zijn Australische dochteronderneming verzamelt persoonlijke informatie over deelnemers om hen in staat te stellen deel te nemen aan deze Actie en kan de persoonlijke informatie van de deelnemers vrijgeven aan derden, waaronder zijn contractanten en agenten, prijsleveranciers en dienstverleners om te helpen bij het uitvoeren van deze Actie en aan de vereiste overheidsafdelingen voor loterijen zoals vereist door de relevante loterijwetgeving.  Als de deelnemer zijn/haar persoonlijke informatie niet verstrekt zoals gevraagd, kan hij/zij niet in aanmerking komen voor deelname aan of het claimen van een prijs in de Actie.
3.    De winnaar moet zich voor alle garanties wenden tot de leverancier van de diensten die als prijs worden uitgereikt. Elke garantie die wordt gegeven is een aanvulling op relevante wettelijke garanties en waarborgen en niets in deze Deelnamevoorwaarden beperkt, sluit uit of wijzigt wettelijke consumentenrechten onder toepasselijke wetgeving, waaronder de Competition and Consumer Act 2010 (Cth), of heeft de intentie deze te beperken, uit te sluiten of te wijzigen.
Promotor: Vragen kunnen ook worden gericht aan de Australische dochteronderneming van de Organisator op: 
Lely Australië Pty Ltd
ABN: 82 619 136 695
Adres: 84 Agar Drive, Truganina VIC 3029 Australië. 
Telefoon: (03) 9394 1090
E-mail: lelyaus@lely.com
4.    Totale prijzenpot: Als de winnaar Australisch is, wordt de waarde van één prijs geschat op ongeveer AUD6.500/totale prijzenpot, als alle 5 winnaars Australisch zijn - $32.500
5.    Machtigingen Australië : 
Erkend SA-vergunningsnummer [**]
NSW-vergunningnr. [**]
*Deze actie wordt niet gehouden in de ACT en je kunt niet deelnemen aan deze actie als je een inwoner bent van de ACT.

Frankrijk: 
Gegevensbescherming en privacy
Als onderdeel van de hierin beschreven actie kan het organiserende bedrijf persoonlijke gegevens verzamelen. Deelnemers profiteren van de bepalingen van artikel 38 en volgende van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en individuele vrijheden.
Ter herinnering:
1.    Artikel 38 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 Iedere natuurlijke persoon heeft het recht om, om legitieme redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Ze hebben ook het recht om gratis bezwaar te maken tegen het gebruik van hun gegevens voor prospectiedoeleinden, waaronder commerciële doeleinden, door de huidige verantwoordelijke voor de verwerking of een latere verantwoordelijke voor de verwerking.
2.    Artikel 40 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 Elke natuurlijke persoon die zijn identiteit kan bewijzen, kan de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken om zijn persoonlijke gegevens te rectificeren, aan te vullen, bij te werken, te vergrendelen of te wissen. Dit geldt voor gegevens die onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, doorgeven of bewaren verboden is.
Deelnemers kunnen hun recht op toegang, rectificatie, verwijdering of bezwaar uitoefenen door een brief te sturen naar het adres van het organiserende bedrijf (Artikel 1).
De gegevens die in het kader van dit spel worden verzameld, zijn absoluut noodzakelijk voor de goede werking ervan. Elk verzoek tot verwijdering van informatie met betrekking tot een deelnemer zal automatisch resulteren in de annulering van zijn deelname.
De gegevens die in dit spel worden verzameld (naam, voornaam, e-mail, telefoon, beroep) zijn essentieel voor een goed prijsbeheer in geval van winst.

Top