Het belang van Standaard Bedrijfs Procedures

Zowel op familiebedrijven als bij melkveebedrijven met personeel zijn duidelijke procedures van groot belang. Toepassing van zogenaamde StandaardBedrijfsProcedures (SBP's) optimaliseert de arbeidsefficiency en verkleint de kans op fouten. Bij StandaardbedrijfsProcedures moeten we wel bedenken dat die in grote lijnen gelijk zijn, maar toch per bedrijf moeten worden aangepast. Via een SBP wordt gewaarborgd dat alle procedures door elke medewerker van het bedrijf volgens de voorgeschreven regels worden uitgevoerd. Het werken volgens standaardprocedures geeft veehouders gemoedsrust en stimuleert medewerkers om zich in te spannen voor een verbeterde bedrijfsvoering.

Management, Melken

Een deugdelijke SBP omvat een toelichting op de verschillende stappen van een procedure plus gemakkelijk te begrijpen afbeeldingen met een beknopte uitleg. Onderstaande handelingen  kunnen worden uitgevoerd volgens een SBP:
• Koeien van de attentielijst ophalen.
• Schoonmaken van de ligboxen.
• Invoeren van een mastitisbehandeling in T4C.
• Vervanging van melkfilter(s).

Als er op een familiebedrijf van een normale omvang bijvoorbeeld een koe moet kalven of worden overgeplaatst naar een andere groep. dan wordt dat tijdens een koffiepauze of middagmaaltijd besproken. Hoewel die informele benadering normaal is bij een kleine groep medewerkers, is het toch het overwegen waard om te werken met een bepaalde SBP. Op grotere melkveebedrijven, waar verschillende medewerkers dezelfde routines/procedures uitvoeren (soms zelfs in ploegen), zijn communicatie en inzet nodig om alle zaken efficiënt en correct te laten verlopen. Door middel van een SBP wordt dan gewaarborgd dat elke routinetaak consequent wordt verricht.


Routine

Bij werkzaamheden op een (groot) melkveebedrijf moet rekening worden gehouden met een zekere hiërarchie en bepaalde verantwoordelijkheden. Het is dan ook van groot belang dat elke medewerker zich goed bewust is zijn/haar taken en functie binnen het bedrijf. Daarnaast moeten alle betrokkenen goed inzicht hebben in alle routinewerkzaamheden van het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan een klok: die geeft alleen de juiste tijd aan als alle onderdelen - groot en klein - samenwerken binnen de juiste routine.  Heldere procedures waarborgen die routine en bieden structuur voor alle betrokken mensen.


Communicatie

Duidelijke communicatie is van wezenlijk belang voor een goede bedrijfsvoering en voor de betrokkenheid van uw medewerkers. Mits de bedrijfsmanager en medewerkers goed zijn geïnformeerd over de doelstelling en strategie van het bedrijf, zijn vaste protocollen de beste manier om de doelen te bereiken. Als het algemene doel goed wordt gecommuniceerd, is dat duidelijk voor alle medewerkers en zien ze in hoe belangrijk de toepassing van de juiste procedures is.


Betrokkenheid

Als medewerkers betrokken zijn bij hun werk en het bedrijf, worden er minder fouten gemaakt en neemt de efficiency toe. De manager kan betrokkenheid op een aantal manieren stimuleren.
• Bewustzijn; het communiceren van de doelstellingen naar familie en/of werknemers. 
• Inzicht; uitleggen wat het verband is tussen het dagelijks werk en de uiteindelijke doelstellingen van het melkveebedrijf.
• Feedback; vragen om feedback om de betrokkenheid te verbeteren en de doelen van het bedrijf te realiseren.
• Plan van aanpak; heldere en gemakkelijk te begrijpen werkmethoden (SBP's) opstellen.
• Terugkoppeling; opnieuw communiceren als de doelen zijn bereikt en dat vieren met de medewerkers.
• Betrokkenheid ontstaat als mensen de mogelijkheid hebben om een eigen inbreng in het werk te hebben en als ze de resultaten daarvan terugzien in de dagelijkse routines.
 

 

Door de invoering van SBP's in de routines van uw melkveebedrijf komt een duidelijke structuur tot stand en zal de betrokkenheid toenemen. Als gevolg daarvan neemt de algehele efficiency toe, maar is er vooral meer plezier in het werk. En dat is precies wat Lely beoogt:  een winstgevende en aangename veehouderij.

Lees ook deze tips

Top