Lely International "Vyhrajte výlet do Lely v Nizozemsku

("Podmínky účasti")

Lely International "Vyhrajte výlet do Lely v Nizozemsku: ("Podmínky účasti").

Tato akce se koná u příležitosti 50 000 prodaných kusůth dojícího robota Lely Astronaut po celém světě.  Akci pořádá společnost Lely International N.V. (dále jen "pořadatel"). V případě jakýchkoli dotazů týkajících se propagační akce se obraťte na pořadatele, jak je uvedeno v níže uvedeném rozpisu podrobností.

Této soutěže se mohou zúčastnit oprávnění účastníci (jak je definováno níže) na mezinárodní úrovni.  Výhry a losování cen proběhnou pro všechny mezinárodní účastníky za stejných podmínek, jak je uvedeno níže.  Kromě toho mohou existovat požadavky specifické pro danou zemi podle místních zákonů a předpisů, které jsou uvedeny níže.

Obchodní podmínky - Global

1.    Účastník souhlasí a potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami účasti (které obsahují podrobný rozpis) a že účast v propagační akci se považuje za souhlas s těmito podmínkami účasti. Součástí těchto podmínek účasti jsou informace o způsobu účasti a výhrách. Jakákoli přihláška, která není v souladu s těmito Podmínkami účasti, je neplatná.
2.    Pojmy s velkým počátečním písmenem použité v těchto vstupních podmínkách mají význam uvedený v podrobnostech přílohy.
3.    Období propagační akce začíná Datem zahájení a končí Datem ukončení. Příspěvky se považují za doručené v okamžiku jejich přijetí pořadatelem, nikoliv v okamžiku jejich předání účastníkem. Záznamy pořadatele a jeho agentur jsou konečné a rozhodující, pokud jde o okamžik přijetí.
4.    Platné a způsobilé přihlášky budou přijímány po celou dobu trvání propagační akce.
5.    Remízy:
1.    Výherce vylosované ceny je určen náhodně.
2.    Všechna losování se uskuteční v kanceláři pořadatele na adrese Cornelis van der Lelylaan 1 
3147PB Maassluis, Nizozemsko, a to pomocí počítačového náhodného výběru.
3.    Prvních pět vylosovaných platných příspěvků se stane výherci pěti hlavních cen, jak je uvedeno v níže uvedeném harmonogramu.
4.    V případě nezpůsobilých nebo neplatných příspěvků může vedoucí losování vylosovat náhradní výherce.
5.    Pořadatel zajistí, aby každé losování bylo přístupné veřejnosti, a každá osoba může být svědkem losování, pokud o to požádá pořadatele před losováním.  Za tímto účelem zveřejní pořadatel na své propagační stránce odkaz, který umožní sledovat losování v přímém přenosu 48 hodin před jeho konáním.
6.    Výherci budou kontaktováni před 24. červencem 2024, aby se dohodli na předání cen.  S každým výhercem se pokusíme spojit v přiměřené míře.
7.    Pokud se výherce rozhodne výhru nepřevzít (nebo ji nemůže převzít), nepřevezme ji nebo si ji nevyzvedne v době stanovené pořadatelem nebo není k dispozici, ztrácí nárok na výhru a pořadatel není povinen výhru nahradit.
8.    Hodnota cen je přesná a vychází z doporučené maloobchodní hodnoty cen ke dni tisku, přičemž náklady na lety zahrnuté v ceně se mohou lišit v závislosti na tom, odkud výherce letí. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli změny hodnoty cen po tomto datu.
9.    Žádná část výhry není vyměnitelná, směnitelná za hotovost nebo jinou výhru ani přenosná.
10.    V případě nedostupnosti ceny (nebo její části) si pořadatel vyhrazuje právo nahradit cenu (nebo její část) cenou stejné nebo vyšší hodnoty a specifikace, a to na základě písemných pokynů regulačního orgánu.
11.    Za účast v propagační akci pořadatel neúčtuje žádný vstupní poplatek.
12.    Každá výhra bude udělena osobě uvedené v přihlášce a přihláška, která bude podána jménem účastníka nebo třetí stranou, bude neplatná. V případě sporu o totožnost účastníka nebo výherce si pořadatel vyhrazuje právo určit totožnost účastníka nebo výherce podle vlastního uvážení.
13.    Osobní údaje účastníků shromažďuje pořadatel. Osobní údaje budou uloženy v databázi pořadatele v Nizozemsku a v místních jurisdikcích dceřiných společností pořadatele podle místa pobytu účastníka. Pořadatel může tyto informace použít pro budoucí marketingové účely týkající se jeho produktů, včetně elektronického kontaktování účastníka. Pokud se níže uvedené podmínky pro jednotlivé země neodchylují, platí zásady ochrany osobních údajů pořadatele, které jsou k dispozici na adrese: https://www.lely.com/legal-notice/privacy/. 
14.    Pro účely veřejných prohlášení a reklam zveřejní pořadatel pouze příjmení, iniciály a stát/území nebo PSČ výherců.
15.    Účastník souhlasí s tím, že se bude účastnit všech přiměřených marketingových a redakčních činností souvisejících s akcí, včetně (ale nikoli pouze) nahrávání, fotografování, filmování nebo rozhovorů, a bere na vědomí, že pořadatel může použít jakýkoli takový marketingový a redakční materiál bez dalšího odkazu nebo náhrady.
16.    Podmínkou převzetí výhry je, že výherce může být požádán, aby před převzetím výhry podepsal právní prohlášení, které určí pořadatel podle svého uvážení.
17.    Zaměstnanci (a jejich nejbližší rodinní příslušníci) společností přímo spojených s pořádáním této propagační akce, pořadatele, podniků podílejících se na určení vítěze/vítězů propagační akce, podniků podílejících se na řízení propagační akce, jakýchkoli organizací, které mají z propagační akce prospěch, distributorů, dodavatelů, dceřiných společností/podniků pořadatele a přidružených společností a agentur nejsou oprávněni se této akce zúčastnit. Pro účely tohoto pojmu se "nejbližším rodinným příslušníkem" rozumí kterýkoli z následujících pojmů: manžel/manželka, bývalý manžel/manželka, faktický manžel/manželka, dítě nebo nevlastní dítě (ať už přirozené nebo osvojené), rodič, nevlastní rodič, sourozenec nebo nevlastní sourozenec.
18.    Pokud z jakéhokoli důvodu nebude moci jakýkoli aspekt této propagační akce proběhnout podle plánu, a to i z důvodu počítačového viru, selhání komunikační sítě, chyb, neoprávněného zásahu, podvodu, technického selhání nebo z jakékoli příčiny, kterou pořadatel nemůže ovlivnit, může pořadatel podle vlastního uvážení propagační akci zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit a zneplatnit všechny dotčené přihlášky nebo pozastavit či upravit výhru, a to v souladu s příslušnými zákony a předpisy.
19.    Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli ověřit a zkontrolovat pravost příspěvků a údajů o účastníkovi (včetně jeho totožnosti, věku a místa bydliště). V případě, že výherce nemůže předložit vhodný důkaz požadovaný pořadatelem k ověření jeho přihlášky, výherce ztrácí nárok na celou výhru a nebude mu nabídnuta žádná náhrada. Neúplné, nerozluštitelné, neslyšitelné, nesprávné a nečitelné příspěvky budou podle uvážení pořadatele považovány za neplatné a nebudou mít nárok na výhru. Příspěvky obsahující urážlivé nebo hanlivé komentáře nebo příspěvky, které porušují jakýkoli zákon nebo porušují práva třetích stran, včetně práv duševního vlastnictví, nejsou způsobilé k výhře. Používání jakéhokoli automatického přihlašovacího softwaru nebo jiných mechanických či elektronických prostředků, které umožňují jednotlivci opakovaně se automaticky přihlásit, je zakázáno a může vést k neplatnosti všech přihlášek podaných tímto jednotlivcem.
20.    Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat příspěvky v případě nedodržení těchto podmínek účasti. 
21.    V případě, že dojde ke sporu ohledně průběhu akce nebo nároku na výhru, pořadatel spor vyřeší po přímé konzultaci s účastníkem. Jakýkoli spor nebo reklamace týkající se Akce musí být zaslány poštou Pořadateli nejpozději do jednoho měsíce od ukončení aktuálního provozu (datum přijetí). Na jakýkoli spor nebo reklamaci, které pořadatel obdrží po uplynutí této lhůty, nebude brán zřetel. Pokud se spor nepodaří vyřešit, bude rozhodnutí pořadatele konečné. 
22.    Pořadatel a jeho přidružené společnosti nenesou odpovědnost za jakoukoli ztrátu (včetně, mimo jiné, nepřímé, zvláštní nebo následné ztráty nebo ušlého zisku), výdaje, škody, zranění nebo smrt, které utrpí nebo utrpí (ať už vzniknou v důsledku nedbalosti nebo úmyslného jednání jakékoli osoby) v souvislosti s touto akcí nebo přijetím či využitím jakékoli ceny (nebo doporučení), s výjimkou odpovědnosti, kterou nelze vyloučit ze zákona (v takovém případě je tato odpovědnost omezena na minimum povolené zákonem).
23.    Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli daňové dopady a účastník musí vyhledat vlastní nezávislé finanční poradenství ohledně daňových dopadů souvisejících s výhrou nebo přijetím výhry.
24.    Pokud pořadatel v jakékoli fázi neuplatní některé ze svých práv, neznamená to, že se těchto práv vzdává.
25.    Tato propagační akce není nijak sponzorována, podporována ani spravována společnostmi Facebook, Instagram nebo Twitter ani s nimi není nijak spojena. Účastníci zcela zbavují společnost Facebook, Instagram nebo Twitter jakékoli odpovědnosti související s touto akcí.
26.    Tato propagační akce podléhá nizozemským zákonům. Výhradní příslušnost pro řešení sporů, které nelze vyřešit v souladu s těmito podmínkami účasti, mají soudy v Rotterdamu v Nizozemsku. 


Podrobnosti Harmonogram

Položka     Detail 
Propagace    "Vyhrajte výlet do centrály společnosti Lely v Nizozemsku: 50 000 prodaných dojicích robotů Lely Astronaut' Propagace
Pořadatel:    Lely International N.V.
Adresa: Cornelis van der Lelylaan 1 
3147PB Maassluis, Nizozemsko
Telefon: (0)88 122 82 21 
E-mail: +31 (0)88 122 82 21: [communications@lely.com]


Propagační období:
    Datum zahájení: 2. dubna 2024 v 9:00 hodin středoevropského letního času (SELČ)
Datum ukončení: 30. června 2024 ve 23:59 SEČ
Datum a čas losování: 16. července 2024 ve 12:00 hodin středoevropského času
Webové stránky:     https://www.lely.com/cz/50000astronaut/ 

Oprávnění účastníci:    Přihlásit se mohou pouze obyvatelé následujících zemí:
o    Argentina
o    Austrálie (kromě obyvatel území hlavního města Austrálie)
o    Rakousko
o    Belgie
o    Brazílie
o    Česká republika
o    Francie 
o    Německo
o    Maďarsko
o    Irsko
o    Lucembursko
o    Nizozemsko
o    Nový Zéland
o    Polsko
o    Portugalsko 
o    Slovensko
o    Španělsko
o    Švýcarsko
o    Spojené království

o    kteří jsou starší 18 let 

o    kdo vlastní, provozuje nebo řídí mléčnou farmu s 30 nebo více dojnicemi během období podpory.
a
o    správně zodpovězte tři otázky uvedené v online přihlašovacím formuláři.
Způsob přihlášení:
    Pro účast v propagační akci musí oprávněný účastník během propagačního období navštívit propagační webové stránky (umístěné na adrese https://www.lely.com/cz/50000astronaut/ podle pokynů zcela vyplnit a odeslat online přihlašovací formulář se svými osobními údaji, odpovědět na tři otázky a souhlasit podle požadavků.
Povolené vstupy:    Každý oprávněný účastník se může zúčastnit pouze jedné soutěže.
Celkový výherní fond:    800 EUR plus náklady na zpáteční letenky v ekonomické třídě pro dvě dospělé osoby z nejbližšího hlavního města vítěze.

Podmínky výhry:    Hlavní ceny: 5 výletů do centrály Lely v Nizozemsku
•    Výherce musí být k dispozici pro přílet do Nizozemska ve dnech 29. - 31. října 2024.
•    Výhra je nepřenosná, avšak výherce se může rozhodnout, že si s sebou v rámci výhry vezme další osobu (starší 18 let).
•    Výherce musí do jednoho (1) měsíce od data losování potvrdit všechny údaje potřebné k tomu, aby pořadatel mohl rezervovat letenky a zajistit ubytování.
•    V souladu s výše uvedenými podmínkami výherce a jakákoli osoba nominovaná na cestu s výhercem souhlasí s tím, aby byly pořízeny jejich fotografie, videa a obrázky, které budou použity pořadatelem a jeho spřízněnými subjekty a poskytovateli služeb třetích stran v rámci propagační kampaně.
•    Výherce je zodpovědný za to, že má platný cestovní pas a všechna potřebná víza/vstupní požadavky pro cestu do Nizozemska a do všech tranzitních destinací.Pořadatel není zodpovědný za splnění platných cestovních požadavků.
•    Pořadatel odpovídá za rezervaci a zajištění cesty včetně zpátečních letů v ekonomické třídě a ubytování na 3 noci v Nizozemsku pro každého výherce hlavní ceny. 
•    Vrácení výhry podléhá podmínkám stanoveným pořadatelem.
Oznámení a zveřejnění vítěze:    Výherci budou kontaktováni prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou uloženy u pořadatele, do sedmi (7) dnů od losování.
Vítězové budou zveřejněni na https://www.lely.com/cz/50000astronaut/ do 23. července 2024.
Nevyzvednuté ceny:    O ceny je třeba se přihlásit do 23. srpna 2024 do 12:00 hodin středoevropského času. V případě nevyzvednutí hlavní ceny bude hlavní cena předána prvnímu vylosovanému výherci rezervní ceny.  Rezervní výherce pak bude vyrozuměn prostřednictvím kontaktních údajů uložených u pořadatele nejpozději 31. srpna 2024. Výherce bude veřejně oznámen (a jeho údaje zveřejněny) na https://www.lely.com/cz/50000astronaut/ do 31. srpna 2024.  Pokud nebude žádný výherce/výherci nebo nebude možné najít výherce/výherce této propagační akce, budou tyto informace zveřejněny na https://www.lely.com/cz/50000astronaut/ 

Podmínky pro jednotlivé země

Austrálie 
1.    Akce je povolena a schválena/licencována podle požadavků ve všech státech a teritoriích Austrálie v souladu s autorizací.
2.    Pořadatel a dceřiná společnost pořadatele v Austrálii jsou vázáni australskými zásadami ochrany osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1988 (Cth) a zásadami ochrany osobních údajů, které jsou umístěny na adrese https://www.lely.com/au/legal-notice/privacy/. Zásady ochrany osobních údajů pořadatele obsahují informace o tom, jak mohou účastníci získat přístup k osobním údajům, které o nich pořadatel uchovává, aktualizovat je a žádat o jejich opravu a jak si může účastník stěžovat na případné porušení australských zásad ochrany osobních údajů nebo jiných australských zákonů o ochraně osobních údajů ze strany pořadatele a jak budou takové stížnosti vyřízeny.  Pořadatel a jeho australská dceřiná společnost shromažďují osobní údaje účastníků, aby jim umožnili účast v této propagační akci, a mohou osobní údaje účastníků poskytnout třetím stranám, včetně svých dodavatelů a zástupců, dodavatelů cen a poskytovatelů služeb, aby pomohli při provádění této propagační akce, a příslušným vládním loterijním úřadům, jak to vyžadují příslušné loterijní právní předpisy.  Pokud účastník neposkytne své osobní údaje tak, jak je požadováno, nemusí být způsobilý k účasti v propagační akci nebo k získání výhry v ní.
3.    Vítěz by se měl obrátit na poskytovatele služeb, které mu byly uděleny jako ceny, ohledně všech záruk. Jakákoli poskytnutá záruka nebo garance doplňuje příslušné zákonné záruky a garance a nic v těchto podmínkách účasti neomezuje, nevylučuje ani nemění ani nemá za cíl omezit, vyloučit nebo změnit jakákoli zákonná práva spotřebitelů podle platných zákonů, včetně zákona o hospodářské soutěži a ochraně spotřebitele z roku 2010 (Cth).
Pořadatel: Dotazy lze rovněž zasílat australské dceřiné společnosti pořadatele na adresu: 
Lely Australia Pty Ltd
ABN: 82 619 136 695
Adresa: 84 Agar Drive, Truganina VIC 3029 Austrálie. 
Telefon: (03) 9394 1090
E-mail: lelyaus@lely.com
4.    Celkový výherní fond: Pokud je výhercem Australan, odhaduje se hodnota jedné ceny na přibližně 6 500 AUD/celkový výherní fond, pokud je všech 5 výherců Australanů - 32 500 USD.
5.    Autorizace Austrálie : 
Autorizované povolení SA č. [**]
Autorizované povolení NSW č. [**]
*Tato propagační akce neprobíhá na území státu ACT a pokud jste jeho obyvatelem, nemůžete se jí zúčastnit.

Francie: 
Ochrana údajů a soukromí
V rámci zde popsané činnosti může pořádající společnost shromažďovat osobní údaje. Na účastníky se vztahují ustanovení článku 38 a následujících zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978, která se týkají zpracování údajů, souborů a osobních svobod.
Pro připomenutí:
1.    Článek 38 zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 Každá fyzická osoba má právo vznést z oprávněných důvodů námitku proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají. Rovněž má právo bezplatně vznést námitku proti použití svých údajů pro vyhledávací účely, včetně obchodních účelů, současným správcem údajů nebo jakýmkoli následným správcem údajů.
2.    Článek 40 zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 Každá fyzická osoba, která může prokázat svou totožnost, může požádat správce údajů o opravu, doplnění, aktualizaci, uzamčení nebo výmaz osobních údajů, které se jí týkají. To se týká údajů, které jsou nepřesné, neúplné, nejednoznačné, zastaralé nebo jejichž shromažďování, používání, sdělování či uchovávání je zakázáno.
Účastníci mohou uplatnit svá práva na přístup, opravu, výmaz nebo námitku zasláním dopisu na adresu pořádající společnosti (článek 1).
Údaje shromážděné v rámci této hry jsou naprosto nezbytné pro její správné fungování. Jakákoli žádost o vymazání informací týkajících se účastníka bude mít automaticky za následek zrušení jeho účasti.
Údaje shromážděné v této hře (jméno, křestní jméno, e-mail, telefon, profese) jsou nezbytné pro správnou správu výher v případě výhry.

 

Top