Mastitis (yverbetændelse) hos malkekøer

En af de mest vigtige faktorer for vellykket yversundhed er en hurtig og håndfast behandling af køer med klinisk mastitis. En tidlig indsats øger chancerne for en komplet helbredelse. For at kunne behandle effektivt, er det mest optimale at kende årsagen til mastitis.

Ledelse, Kosundhed

content

Klinisk mastitis

Imidlertid tillader behovet for en meget hurtig indsats ikke en sådan årsagsudredning. Det er dog nødvendigt at tage en mælkeprøve til bakteriologisk undersøgelse, for at man med succes og tilbagevirkende kraft kan evaluere håndteringen af yversundheden. Ved at gemme prøverne i fryseren, er det muligt at lave en senere analyse med henblik på at kunne evaluere den anvendte behandling. Desuden kan disse prøveresultater afsløre de mest hyppige mikrobielle årsager til mastitis på din gård og således også antyde, hvilken behandling der er mest hensigtsmæssig til goldkøer. Mere end 60% af tilfældene af klinisk mastitis, som opstår i de første 3 måneder af laktationsfasen udspringer fra goldperioden. 

Prøveudtagning af mælk

Tag en mælkeprøve før malkning på denne måde: 

  1. Rengør patterne grundigt med en ubrugt, ren klud.
  2. Foretag klipning/svidning af kirtlen.  
  3. Desinficer pattespidsen. 
  4. Tav tydelig mærkning af prøverøret: koens nummer, kirtel, og dato.
  5. Tag mælkeprøven fra den påvirkede kirtel.

Sørg for at undgå at berøre indersiden af prøverørets låg og/eller prøverøret, idet dette kan forurene prøven.

Behandlingsprotokoller

Anvendelse af standardiserede behandlingsprotokoller, som er udarbejdet i overensstemmelse med din dyrlæge, er afgørende for at kunne kontrollere mastitis. Brugen af disse behandlingsprotokoller og registrering af et dyrs reaktion på en behandling (helbredelse/ingen helbredelse/eliminering) giver dig mulighed for at vurdere behandlingssuccesen og om nødvendigt korrigere behandlingsprotokollen. 

Når en ko skal behandles for klinisk mastitis, er det vigtigt at malke den fuldstændigt ren. Indtast behandlingen i Lelys T4C-system og registrer mælkeseparationen for denne ko. Vent indtil mælkeseparationskommandoen er godkendt, og bekræftet, hvorefter koen behandles i henhold til instruktionerne for det benyttede medikament. God hygiejne er helt afgørende, når man udfører mastitisbehandlinger: behandlingen sker på et sikkert og rent sted (for eksempel i behandlingsboks i separationsområde), brug handsker og desinficer pattespidsen inden yverbehandlingen gives.

mastitis dairy cows 5.jpg
Figur 4: En ko med vandet mælk på grund af klinisk mastitis.

Fortsæt og afslut altid behandlingen som foreskrevet, selv om symptomerne er forsvundet. En for tidlig afslutning af en behandling øger risikoen for at infektionen vender tilbage, og for at bakterierne udvikler antibiotikaresistens. 

Supplerende behandling

Afhængig af situationen og typen af mastitis kan den lokale yverbehandling kombineres med en systematisk (injektions-baseret) antibiotisk behandling og/eller betændelses-hæmmende lægemidler og anden understøttende terapi. En af de mest vigtige og simple behandlinger er malkning: øgning af malkehyppigheden medvirker til at udtømme bakterierne, betændelses-komponenter og celler fra den påvirkede kirtel. For at forebygge smitte med mikrober og overførsel af antibiotika til andre køer skal robotten indstilles til en fuld rengøring efter malkning af den infektionsramte ko, og hvis muligt skal der desinficeres med damp.

mastitis dairy cows 6.jpg
Figur 5: ‘California’-mastitisanalyse som indikator for det somatiske celletal.

Subklinisk mastitis

Køer med subklinisk mastitis har per definition ingen klare symptomer. Derfor identificeres de subklinisk inficerede køer ved hjælp af et forhøjet somatisk celletal (SCC) (figur 5). På Lelys Astronaut malkerobot er SCC automatiseret i MQC-C. 

Betydningen af subklinisk mastitis bliver ofte undervurderet, da det i sidste ende medfører flere tilfælde af klinisk mastitis og flere infektionsramte køer. Desuden har forskning vist, at subklinisk inficerede køer udviser et betydeligt produktionstab i takt med at SCC øges (tabel 1).

Tabel 1: Relative mælkeydelser (%) ved forskellige SCC (x 103 celler/ml) illustreret i forhold til den producerede mængde mælk ved et SCC på 175,000 eller 200,000 celler/ml i 1. laktationsuge (for henholdsvis førstegangskælvende og flergangskælvende) og et SCC på 50.000 celler/ml i senere laktationsuger. 

mastitis dairy cows 7.jpg
Hagnestam-Nielsen et al. Journal of Dairy Science bd. 92, nr. 7, 2009.

Når subklinisk inficerede køer behandles, er det vigtigt at kende den bakterie, der forårsager infektionen. Når disse køer er identificeret, er det derfor tilrådeligt at tage en mælkeprøve til dyrkningsanalyse. Afhængigt af resultatet af den bakteriologiske dyrkninganalyse skal køerne behandles i overensstemmelse med den rette behandlingsprotokol.

Behandling af kronisk mastitis

Behandlingssucces i tilfælde af kronisk mastitis afhænger af følgende (tabel 2):

  • Koens alder: jo yngre, jo bedre.
  • Debuttidspunkt for SCC stigningen under laktationen: jo senere, jo bedre.
  • Varigheden af forhøjet SCC: jo længere, jo værre.
  • Det totale antal af somatiske celler: jo højere, jo værre.
  • Den påvirkede kirtel: bageste kirtler er værre end forreste.   

Som konsekvens heraf, er det vigtigt at vælge den rigtige ko til den rigtige behandling. For nogle køer er nødslagtning eller behandling med goldning bedre løsninger. Forskning viser også, at en længere behandlingsperiode i tilfælde af subklinisk mastitis forbedrer helbredelsesraten markant. I det tilfælde bør man være ekstra vågen omkring gældende tilbageholdelsesfrister for mælk og kød.

Tabel 2: Bestand, behandling, mikrobiel sygdomsårsag og værtsforhold af betydning for det økonomiske udfald efter behandling af Staphylococcus aureus (gule stafylokokker)-mastitis i laktationsfasen og under hollandske forhold.

mastitis dairy cows 8.jpg

1Kælvingsaktivitet: ung = 1 eller 2 kælvning(er); gammel = 3 eller flere kælvninger; SCC: lavt = SCC<6,9; højt = SCC på 6,9 eller højere; LS = laktationsstadie: tidligt <100 dage i laktation; medium 100-200 dage i laktation; sent >200 dage i laktation.

2R = smitte-gentagelsesrate = gennemsnitligt antal af nye infektioner forårsaget af et inficeret individ i løbet af dets smitsomme levetid. R afhænger af race og håndtering.

SWINKELS et AL. Journal of Dairy Science Bd. 88, nr. 12, 2005.

Behandlingssucces kan bedømmes ved at overvåge SCC i løbet af de efterfølgende måneder. I de første 2-3 uger kan SCC godt forblive forhøjet, men hvis behandlingen var vellykket, skal mælkeundersøgelserne efterfølgende vise et lavt SCC. 

Idet subklinisk mastitis ofte er forårsaget af Staphylococcus aureus, en bakterie der nemt spredes fra ko til ko, anbefales det kraftigt, at man renser og dampdesinficerer malkekopperne efter malkning af en smittet ko. Desuden er det afgørende, at man udfører effektiv pattespray efter malkningen med et godkendt pattedyp. 

Billederne er venligst udlånt af UGCN (www.ugcn.nl).

Hvorfor Lely?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

 

Top