Bewust weiden in combinatie met robotmelken

De eerste koeien lopen alweer lekker buiten te grazen. Met de start van het nieuwe weideseizoen is een vraag die bij menig veehouder naar voren komt, hoe en wanneer begin je met weiden? Het is goed om hier als veehouder bij stil te staan. Hoe is het vorig jaar verlopen en wat zijn de mogelijkheden voor dit jaar? Wil ik meer weidegang toepassen of juist minder, wat past bij mij als persoon, welk beweidingssysteem past bij mijn huiskavel en hoe ga ik het combineren met automatisch melken en/of voeren? Voor een succesvolle weideperiode is het is belangrijk om over deze zaken na te denken.

Is succesvol weiden een zaak van een goed uitgebalanceerd (weide)rantsoen of eerder een combinatie van management en routing? De waarheid ligt in het midden. Waarbij het uitgerekende weiderantsoen de richting aangeeft en het management van de veehouder het succes. Belangrijk is dat de wensen en mogelijkheden elk weideseizoen weer tegen het licht gehouden worden. Om aan de hand van de uitkomsten een beweidingsstrategie samen te kunnen stellen en deze af te stemmen met de routing en werkroutine die nodig is om het weideseizoen succesvol te laten verlopen. Een goede sparringpartner helpt je hierbij. 

Weiden of weidegang?

Een goede vraag. Weiden we voor de maximale kilogram droge stof grasopname in de wei, of eerder voor de weidepremie? Het is belangrijk om te weten wat de verwachting is en of deze aansluit bij de wensen en mogelijkheden op het bedrijf. Hoe sta je erin en in hoeverre ben je bereid tijd en energie in beweiding te steken? Het is belangrijk om voor jezelf goed helder te hebben wat je wilt bereiken. De hoogste productie, de laagste voerkosten of telt alleen het hoogste saldo onder aan de streep. Soms helpt het om een spiegel voor te houden om inzichtelijk te krijgen waar de kansen en uitdagingen liggen.  

Aandachtspunten voor beweiding:

•    Begin vroeg in het jaar met beweiden.
•    Start al met het weiden van jongvee, jong geleerd is oud gedaan.
•    Koeien vreten het liefst in de vroege ochtend en in de late namiddag.
•    Geef de koeien steeds een vers stuk gras, zo blijven ze gemotiveerd.
•    Voer de koeien niet vlak voordat ze de wei ingaan, dit beïnvloedt de grasopname.

tekst

Regeren is vooruitzien

Een van de valkuilen tijdens het weiden is bedrijfsblindheid. Niet weten wat er groeit en wat de grasopname is in de wei, waardoor ook niet duidelijk is wat er bijgevoerd moet worden op stal. Inzicht is hierbij het sleutelwoord en een ‘FarmWalk’ de managementtool om dit te bereiken. Hierbij wordt de weidegang gemonitord door de grasgroei te observeren tijdens een rondgang door de weidepercelen. In Nieuw-Zeeland is het gebruikelijk om elke week een FarmWalk in te plannen (of FarmRun voor drukke veehouders). Zo wordt exact duidelijk waar komende weken de knelpunten ten aanzien van beweiding liggen. Dit wordt in Nederland weinig toegepast en zou eigenlijk onderdeel van de arbeidsroutine moeten worden. Hierdoor komt er meer focus op beweiding te liggen en zal het weiden beter en makkelijker verlopen. Gedurende het groeiseizoen varieert de gras groei tussen de 40 -100 kilogram droge stof (kg DS) per hectare per dag. Waarbij in het voorjaar een grasgroei van 80-100 kg DS gerealiseerd kan worden, en in de nazomer 40-60 kg DS. Weiden is dus gedurende het seizoen erg dynamisch, wat betekent dat je op sommige momenten flexibel moet zijn ten aanzien van de perceelgrootte of bijvoeding.

Bemesting

Dit jaar zal de bemesting op grasland erg uitdagend zijn. Niet alleen zal de keuze gemaakt moeten worden of je ervan uit kunt gaan dat de derogatie in 2022 weer toegekend wordt. Wanneer er van derogatie gebruikt gemaakt kan worden mag er 230 kg stikstof (N) uit dierlijke mest toegediend worden per hectare grasland. Wanneer de derogatie door de EU niet wordt goedgekeurd, mag er slechts 170 kg N aan dierlijke mest toegediend worden. Daarnaast liggen de kunstmestprijzen op een historisch hoog niveau, waardoor er nog beter gekeken moet worden of het gebruik van kunstmest wel rendabel is. Afhankelijk van de ruwvoerpositie kan er gekozen worden om eerder te gaan maaien. Hierdoor daalt weliswaar de productie kg DS per hectare, maar blijft de kg VEM en eiwit op peil.

Het advies is dan ook de kunstmest met name te gebruiken bij de sneden gras die aan de melkkoeien gevoerd worden. Waarbij de eerste snede optimaal bemest wordt om zoveel mogelijk kg DS van goede kwaliteit te winnen. Een zwavelbemesting voor de eerste snede wordt hierbij geadviseerd, omdat zwavel bijdraagt aan meer eiwit en betere eiwitkwaliteit in het gras.

Waarom samenwerken?

Iedere veehouder wereldwijd neemt dagelijks beslissingen voor zijn bedrijf. Keuzes die passen bij zichzelf en de bedrijfsdoelen. Dat hoeft hij niet alleen te doen. Samen met adviseurs kiest hij voor de juiste oplossingen en stuurt hij zijn bedrijf in de gewenste richting.

Meer en meer veehouders kiezen voor Lely als partner voor de lange termijn, omdat onze services en producten goed aansluiten om elke dag weer een stap naar het gewenste resultaat te maken. We zijn dichtbij, met de juiste en kundige mensen die goed zijn opgeleid.

Top