Investeren in innovatie levert 7,5 keer meer stikstofreductie

De Nederlandse overheid stelt op twee manieren subsidies beschikbaar voor de veehouderij om de stikstofemissie de komende jaren terug te dringen: (1) door opkopen en saneren van veehouderijen en (2) voor innovatie en technische oplossingen in de stal. Nader onderzoek en berekeningen door Lely wijzen uit dat een euro belastinggeld, geïnvesteerd in innovatieve stalsystemen voor de melkveehouderij, 7,5 keer meer oplevert aan stikstofreductie dan wanneer deze euro belastinggeld als subsidie wordt gebruikt voor het opkopen en saneren van melkveehouderijen. Voor hetzelfde geld is veel meer resultaat in stikstofreductie te bereiken als we kiezen voor innovatie en technische oplossingen.

18 maart 2021

Nieuws

stikstofinnovatie

 

Als farming innovator focussen wij ons op het maken van technische innovaties. Innovaties om de melkveehouderij duurzamer, aangenamer en winstgevender te maken. In het bijzonder innovaties die het verschil maken om de stikstofdepositie in Nederland te reduceren. Innovaties die niet alleen de biodiversiteit in Nederland verbeteren, maar ook de melkveesector en agrarische sector een sterke toekomst geven. Oplossingen waarbij er geen keuze gemaakt hoeft te worden om de veestapel te reduceren, laat staan halveren. 

Innovatief stalsysteem
Het specifieke voorbeeld voor deze berekening is het innovatieve stalsysteem Lely Sphere. Het eenvoudig te installeren systeem scheidt mest en urine bij de bron, zet stikstofemissies om in kunstmestvervanger ammoniumnitraat of -sulfaat en creëert drie waardevolle gescheiden meststromen. Melkveehouders kunnen deze gescheiden meststoffen inzetten voor precisiebemesting in het kader van kringlooplandbouw. Zo worden mineralenkringlopen beter gesloten, stikstofemissies gereduceerd en ontstaat een gezonder stalklimaat voor mens en dier. 

Met de Lely Sphere wordt er met zekerheid (metingen vinden plaats in samenspraak met RVO) ammoniakemissie gereduceerd. Tevens zijn er meerdere systemen in de markt die aantoonbaar reductie in ammoniakemissie laten zien. Die reductie is rechtstreeks af te leiden aan de hand van de geproduceerde circulaire kunstmest die fysiek als concentraat wordt opgeslagen in een silo op het erf. Het effect van de Lely Sphere is dus aanzienlijk en dat hebben we ter verduidelijking uitgewerkt in een illustratie:

 

Innovatie berekening 18 maart.JPG

De illustratie vergelijkt 3 scenario’s te weten:

  1. Een melkveebedrijf voorzien van een traditionele roostervloer; een melkveebedrijf voorzien van een innovatie zoals Lely Sphere; en een opgekocht melkveebedrijf zonder opkoop van de bijbehorende grond. Per scenario zijn de stikstofemissies uit de stal en van het grasland berekend. De emissies zijn uitgedrukt in kilogram stikstof uit ammoniak. Waarbij twee opmerkingen: 
  2. In scenario 2 is een verbeterde reductie van emissie vanwege beschikbaarheid van separate mineralenstromen zeer waarschijnlijk maar niet meegenomen in de berekening. 
  3. Scenario 3 is zonder opkoop van grond. Waarschijnlijk blijft daardoor de emissie op het grasland gelijk als vermeld in scenario 1, veiligheidshalve zijn we uitgegaan van een iets lagere emissie vanwege een mogelijk nieuw doel van het grasland in enkele gevallen. De emissie is uitgedrukt in hectare i.p.v. emissie per koe. 

De sector heeft in de afgelopen decennia al een aanzienlijke daling gerealiseerd in de totale jaarlijkse stikstofemissie uit ammoniak. De huidige Nederlandse emissie van melkveebedrijven is circa 46 kiloton stikstof. We staan echter met elkaar voor een opgave om de stikstofemissie en de daarbij behorende depositie verder te reduceren. In de berekening hebben we een vergelijk gemaakt tussen de te verwachte emissiereductie door het opkopen van bedrijven versus het toepassen van innovatie. 

De kosten per koe in scenario 3 komen uit tussen 8500 EUR en 11990 EUR. Deze hebben we aansluitend uitgezet tegen de beschikbare subsidies voor opkopen (Landelijk 375 mln EUR / Provinciaal 350 mln EUR) Wat resulteert in een totale reductie in emissie van circa 1,03 kiloton stikstof.

De kosten per koe in scenario 2 komen uit op circa 1325 EUR. We hebben de beschikbare subsidie van opkopen (totaal 725 mln EUR) omgezet naar een 60% subsidie voor investering in innovatie voor de melkveehouder. Het resultaat daarvan is dat we een reductie van 7,8 kiloton stikstof kunnen realiseren. Dit is factor 7,5(!) beter dan het opkopen van melkveebedrijven.

Verschil maken met innovatie
Met dit voorbeeld kunnen de melkveehouders hun belangrijke en centrale rol in onze dagelijkse voedselvoorziening voortzetten. Zeker met het oog op de groeiende wereldbevolking en de daarbij sterk toenemende vraag naar melkproducten. En de Nederlandse melkveesector is een topspeler binnen de wereld zuivelmarkt, met een efficiënte productie en een bovengemiddelde diergezondheid. Als we de zuivelproductie in Nederland reduceren zal er buiten onze grenzen meer geproduceerd worden op een vaak minder efficiënte manier, waarmee de impact op het klimaat groter zal zijn. 

Tijd om een nieuwe koers in te slaan en te investeren in innovatie! Samen met vele andere spelers binnen de agrarische sector zijn we ervan overtuigd dat het verschil gemaakt wordt middels innovatie waarmee we de Nederlandse melkvee- en zuivelsector ook in de toekomst een sterke positie  kunnen geven. 

Meer weten? Of heb je ideeën? We gaan graag het gesprek aan! 
Tel.: +31 (0)88 122 82 21
E-mail: communications@lely.com  
www.lely.com/sphere

Top