Mineralenkringlopen sluiten

Gras en gewassen bevatten diverse voedingsstoffen voor de koeien. Koeien zetten deze om in melk en vlees. Wat overblijft, komt in de mest terecht. Stikstof komt bijvoorbeeld gedeeltelijk vrij als ureum, dat snel verandert in ammoniak. De ammoniak verdampt, komt in de lucht terecht en slaat elders neer.

Deze neerslag van stikstof zorgt ervoor dat de bodem veel essentiële voedingsstoffen bevat. Dit is gunstig voor landbouwgrond, maar veroorzaakt een probleem in natuurgebieden. De grond verzuurt en planten die goed groeien op stikstof verdringen andere planten. Dit heeft ook gevolgen voor dieren die van die planten leven. Hierdoor neemt de biodiversiteit af. Een tweede probleem is dat stikstofemissies een negatief effect kunnen hebben op de gezondheid van mens en dier.

Vanwege natuur- en volksgezondheidsproblemen stellen internationale milieuconvenanten plafonds vast voor een maximaal emissieniveau dat in de atmosfeer terecht mag komen.

Omdat u verdampte stikstof niet meer kunt gebruiken voor het bemesten van gewassen, moet u extra kunstmest aankopen om de mineralencyclus op uw bedrijf te sluiten. Door de stikstofverliezen te verminderen, kunt u de opgevangen stikstof gebruiken als circulaire meststof, zodat zowel u als het milieu profiteert.

Voor een duurzaam en toekomstgericht melkveebedrijf is het daarom belangrijk om de stikstofemissies zoveel mogelijk te verminderen en de waardevolle componenten in de mest zo optimaal mogelijk te hergebruiken. Vanuit deze optiek hebben we Lely Sphere ontwikkeld.

Meststromen scheiden

Lely Sphere combineert de goede doorlaatbaarheid van roostervloeren met de voordelen van een dichte vloer. We behouden de roostervloerconstructie door de sleuven te sluiten met de roestvrijstalen separatiestrips. Deze strips zijn her en der voorzien van 8 mm brede gaten. De urine kan gemakkelijk in de kelder stromen terwijl de vaste mest op de vloer blijft liggen.

Het scheiden van vaste mest en urine is de sleutel voor betere controle over mest en het gebruik ervan. Door de verschillende componenten van mest te scheiden, krijgt u: 

  • Kaliumrijke urine, opgeslagen onder de separatievloer.
  • Vaste mest met daarin de organische stikstof en fosfaat, opgeslagen in de dumpput van de mestrobot.
  • Minerale stikstof in de vorm van ammoniumsulfaat of ammoniumnitraat, opgeslagen in de mestsilo.

Hierdoor kunt u elk veld veel preciezer bemesten op basis van de behoefte van het gewas.

Huisvesting en verzorging

Een diervriendelijke en productieve omgeving draagt bij aan optimale koegezondheid en –welzijn. Het verlengt daarnaast ook de lactatiecyclus. Door de stal optimaal en comfortabel in te richten met de juiste middelen vergroot je niet alleen koegezondheid. Ook de melkproductie verbetert en kosten nemen af.

Top