FrieslandCampina, Rabobank en Lely starten pilot voor stikstofreductie

Korte introductie

FrieslandCampina, Rabobank en Lely slaan de handen ineen om stikstof op melkveehouderijen te reduceren. Zij gaan een samenwerking aan voor het plaatsen van 96 Lely Spheres, verspreid over alle Nederlandse provincies. De Sphere is een installatie die de stikstofuitstoot in de stal op melkveebedrijven gemiddeld 77 procent reduceert. De drie partijen hopen dat na deze pilot het concept breder wordt toegepast in de sector.

Drastische stikstofreductie in melkveehouderij mogelijk

De Lely Sphere is een circulair stalsysteem dat vaste mest en urine van elkaar scheidt en stikstofemissies omzet in waardevolle meststoffen. Deze kan de boer opnieuw gebruiken voor precisiebemesting op het land. Zo wordt de mineralenkringloop circulair, neemt het gebruik van kunstmest af en verbetert het klimaat in de stal. Recente rapporten tonen aan dat met de Lely Sphere de uitstoot van ammoniak gemiddeld 77% wordt gereduceerd in de stal. ​De Lely Sphere is in 2021 officieel erkend en opgenomen op RAV-lijst (Regeling Ammoniak Veehouderij).

Samenwerken om boeren te helpen

FrieslandCampina, Lely en Rabobank willen met deze samenwerking de investering in een Lely Sphere toegankelijk maken voor boeren. Er worden 96 bedrijven geselecteerd om deel te nemen aan de pilot. FrieslandCampina geeft klanten die deelnemen aan de pilot een vergoeding van €5,000 per jaar voor de eerste twee jaar na installatie buiten de Foqus Planet. Rabobank heeft een gunstig leningsvoorwaardenpakket samengesteld met een rentekorting en een aflossingsvrije periode. Lely geeft 5% korting op de aanschafprijs van het systeem.  Wanneer u klant bent bij een van de genoemde partijen, komt u in aanmerking voor de kortingsvoorwaarden. De partijen hopen dat dit initiatief ook de regionale en landelijke overheid zal aanzetten tot initiatieven om duurzame landbouw via innovatie te stimuleren, en dat zij daarvoor de benodigde financiële middelen beschikbaar zullen stellen.

Hein Schumacher, CEO FrieslandCampina:

“Wij kijken altijd hoe we met technologie kunnen bijdragen aan verduurzaming van de sector. Met de Lely Sphere bereiken we op de melkveebedrijven van onze leden een directe en bewezen stikstofreductie. Wij geloven dat dit een duurzamere en toekomstbestendigere oplossing is voor Nederland dan een dure uitkoopregeling. We willen hiermee de overheid aansporen het stokje van ons over te nemen en te investeren in boeren die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen.” ​

André van Troost, CEO Lely:

“Samen met FrieslandCampina en Rabobank willen wij een bijdrage leveren aan alternatieven voor de huidige kabinetsplannen rondom het landelijke stikstofprobleem. In plaats van het reduceren van de veestapel en melkveehouders hiervoor te compenseren, geloven wij juist in investeren in onderzoek en technische innovaties om de circulaire veehouderij te stimuleren en de landbouw te verduurzamen. Met deze samenwerking maken we de investering in de Lely Sphere voor boeren toegankelijker, waardoor zij kunnen werken aan een duurzame toekomst voor hun bedrijf.”​

Martine Boon, adjunct-directeur Food & Agri bij Rabobank:

“Innovatie is belangrijk voor boeren, om te verduurzamen en om te kunnen blijven boeren. Dit initiatief vormt naast een mooie samenwerking ook een van de oplossingen voor de huidige stikstofproblematiek. Rabobank levert daar graag een bijdrage aan, in dit geval met behulp van een rentekorting en een aflossingsvrije periode voor de boer. Zo hebben zij meer financiële ruimte om verder te verduurzamen.”​

Inschrijven voor pilot

Interesse? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.

 

 

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

De meeste subsidie en de minste stikstofemissie, met de Lely Sphere

Drie redenen om voor de Lely Sphere te kiezen.

Duurzame melkveehouderij

Lely Sphere is een circulair stalsysteem voor het scheiden van mineralenstromen en het verwaarden van emissies. Het systeem scheidt vaste mest en urine van elkaar en zet stikstofemissies om in waardevolle meststoffen. Deze kunt u gericht inzetten voor precisiebemesting. Zo maakt u mineralenkringlopen meer sluitend en verbetert u het stalklimaat.

Opslaan en omzetten van schadelijke uitstoot

Wanneer urine en mest samenkomen, kan dat schadelijke gevolgen hebben voor de natuur. Bepaalde enzymen in de mest zetten het ureum in urine om in ammoniak. Ammoniak kan al binnen een paar uur verdampen en zo vrijkomen in de atmosfeer. Door beide stromen op te vangen en te scheiden, zet de Lely Sphere ammoniakemissie om in circulaire stikstof mest. Dit zorgt voor een reductie van schadelijk stoffen en bespaart op de aankoop van meststoffen. Uit onderzoek blijkt dat de emissie van ammoniak met wel 70% te reduceren is. Dit heeft geresulteerd in een voorlopige emissiefactor op de RAV-lijst van 3,6 kg NH3 per dierplaats per jaar. U kunt hiermee 10 tot 20 kg stikstof per koe per jaar 'oogsten'.

Gezonder en veiliger stalklimaat

De stal heeft schone en frisse lucht doordat de natuurlijke ventilatie behouden blijft en de deuren naar weilanden open kunnen blijven. Lely Sphere zuigt de mestgassen af. Dit maakt de lucht in de stal gezonder en de stal is veiliger omdat er zich geen gassen onder de vloer verzamelen. Daarnaast reinigt de mestrobot de hele vloer zeer regelmatig en zorgt zo voor een hygiënische omgeving. Dit gaat hygiënegerelateerde klauw- en uiergezondheidsproblemen tegen.

De onderdelen van de Lely Sphere

Lely Sphere separatie vloer

Een vloer die urine en feces scheidt

Zoals eerder benoemd is het belangrijk om urine en feces te scheiden. Dit gebeurt door special separatiestrips gemaakt van roestvrij staal. Deze strips sluiten bestaande roostervloeren af en zorgen ervoor dat urine in de put kan stromen terwijl de feces op de stalvloer blijft liggen. Door feces en urine zo snel als mogelijk te scheiden krijgt het ureum afbraakproces geen kans en draagt de separatie vloer direct bij aan de vermindering van de ammoniakemissie.

Lely Discovery 120 Collector

Een revolutionaire mestrobot voor dichte stalvloeren

Anders dan een traditionele mestschuif, duwt de Lely Discovery Collector de mest niet vooruit maar zuigt deze op. De Lely Collector is hiermee speciaal ontworpen voor stallen met een gesloten vloer en maakt een einde aan mestophoping - waar koeien in staan -. De collector draagt zo bij aan schonere stalvloeren en dus schonere klauwen.

Lely Sphere N-Capture

Een unit die ammoniak uit de stal en mestput afvangt

De N-Capture zuigt de lucht en mestgassen weg onder en boven de vloer, hierdoor ontstaat er een onderdruk in de mestput. Een filter in de N-Capture vangt stikstof met een aangezuurde oplossing op, en voorkomt dat deze in de natuur wordt losgelaten

Zuur voor Lely Sphere

Vang stikstof af met zwavelzuur

De N-Capture werkt met zwavelzuur. De zwavelzuur wordt geleverd in veilig dubbelwandig Varibox, het systeem heeft een automatisch leeg-signaal. Dit zorgt ervoor dat de leverancier tijdig een nieuwe Variobox plaatst.

Silo voor Lely Sphere

Gebruik circulaire meststoffen om gewassen naar behoefte te voeden

Wanneer de aangezuurde oplossing verzadigd is, wordt de ammoniumsulfaat opgeslagen in de mestsilo. Deze circulaire meststof kunt u veel nauwkeuriger inzetten als voeding voor uw gewassen. Daarnaast zorgen de circulaire meststoffen voor veel minder uitstoot in vergelijking met het toepassen van drijfmest.

Meer informatie betreffende de officiële reductie van de Lely Sphere:

https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/emissiearme-stalsystemen/emissiefactoren-per/map-staltypen/hoofdcategorie/

A.139 = 3.0 (Lely Sphere)
A1.100 = referentie 13
1 – (3.0 / 13) = Gemiddeld 77% reductie in stal

Top