Regulamin akcji promocyjnej

Promocja ma na celu uczczenie 50 000 sprzedanych na całym świecie robotów udojowych Lely Astronaut.  Promocja jest organizowana przez Lely International N.V. ("Organizator"). Wszelkie pytania dotyczące promocji należy kierować do Organizatora zgodnie z poniższym Harmonogramem Szczegółowym.

Konkurs jest otwarty dla Uprawnionych Uczestników (zgodnie z definicją poniżej) z całego świata.  Nagrody i losowanie nagród zostaną przeprowadzone dla wszystkich międzynarodowych uczestników na tych samych warunkach, jak określono poniżej.  Ponadto mogą obowiązywać wymagania specyficzne dla danego kraju, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i regulacjami, które zostały przedstawione poniżej.

Regulamin - Międzynarodowy

1.    Uczestnik wyraża zgodę i potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami uczestnictwa (w tym z Harmonogramem szczegółowym) oraz że przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa. Informacje o sposobie uczestnictwa i nagrodach stanowią część niniejszych Warunków uczestnictwa. Zgłoszenie niezgodne z niniejszymi Warunkami uczestnictwa jest nieważne.
2.    Terminy pisane wielką literą w niniejszych Warunkach Przystąpienia mają znaczenie nadane im w Załączniku Szczegółowym.
3.    Okres Promocji rozpoczyna się w Dacie Rozpoczęcia i kończy w Dacie Zakończenia. Zgłoszenia uznaje się za otrzymane w momencie ich otrzymania przez Organizatora, a nie w momencie ich przesłania przez uczestnika. Zapisy Promotora i jego agencji są ostateczne i rozstrzygające co do czasu otrzymania zgłoszenia.
4.    Ważne i kwalifikujące się zgłoszenia będą przyjmowane w Okresie promocyjnym.
5.    Losowania:
1.    Zwycięzca wylosowanej nagrody jest wybierany przypadkowo.
2.    Wszystkie losowania odbędą się w biurze Organizatora pod adresem Cornelis van der Lelylaan 1 
3147PB Maassluis, Holandia, przy użyciu komputerowej selekcji losowej.
3.    Pięć pierwszych prawidłowych zgłoszeń zostanie wylosowanych jako zwycięzcy pięciu nagród głównych określonych w poniższym Harmonogramie.
4.    Prowadzący losowanie może wylosować rezerwowych zwycięzców w przypadku niekwalifikujących się lub nieważnych zgłoszeń.
5.    Organizator zapewni, że każde losowanie jest otwarte dla publiczności i każda osoba może być świadkiem losowania po złożeniu takiego wniosku do Organizatora przed losowaniem.  W tym celu Organizator opublikuje na swojej stronie promocyjnej łącze umożliwiające obejrzenie losowania na żywo na 48 godzin przed jego rozpoczęciem.
6.    Ze zwycięzcami skontaktujemy się przed 24 lipca 2024 r. w celu przekazania im nagród.  Podjęte zostaną wszelkie uzasadnione próby skontaktowania się z każdym zwycięzcą.
7.    Jeśli którykolwiek ze zwycięzców zdecyduje się nie odebrać nagrody (lub nie będzie w stanie tego zrobić), nie odbierze lub nie odbierze nagrody w terminie określonym przez Promotora lub będzie niedostępny, utraci nagrodę, a Promotor nie jest zobowiązany do zastąpienia nagrody.
8.    Wartość nagród jest dokładna i oparta na zalecanej wartości detalicznej nagród w dniu ich wydrukowania, przy czym należy pamiętać, że koszty lotów objętych nagrodą będą się różnić w zależności od miejsca, z którego leci zwycięzca. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany wartości nagród po tej dacie.
9.    Żadna część nagrody nie podlega wymianie, zamianie na gotówkę lub inną nagrodę ani przeniesieniu.
10.    Jeśli nagroda (lub część nagrody) jest niedostępna, Promotor zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody (lub tej części nagrody) nagrodą o takiej samej lub większej wartości i specyfikacji, z zastrzeżeniem wszelkich pisemnych zaleceń organu regulacyjnego.
11.    Organizator nie pobiera opłaty za udział w Promocji.
12.    Każda nagroda zostanie przyznana osobie wymienionej w zgłoszeniu, a wszelkie zgłoszenia dokonane w imieniu uczestnika lub przez osobę trzecią będą nieważne. W przypadku sporu co do tożsamości uczestnika lub zwycięzcy, Promotor zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do ustalenia tożsamości uczestnika lub zwycięzcy.
13.    Dane osobowe uczestników będą gromadzone przez Organizatora. Dane osobowe będą przechowywane w bazie danych Organizatora w Holandii oraz w lokalnych jurysdykcjach spółek zależnych Organizatora właściwych dla lokalizacji uczestnika. Organizator może wykorzystać te informacje do przyszłych celów marketingowych dotyczących jego produktów, w tym do kontaktowania się z uczestnikiem drogą elektroniczną. O ile poniższe warunki dla poszczególnych krajów nie stanowią inaczej, zastosowanie ma polityka prywatności Organizatora, którą można znaleźć pod adresem: https://www.lely.com/legal-notice/privacy/. 
14.    Na potrzeby publicznych oświadczeń i reklam Organizator opublikuje wyłącznie nazwiska, inicjały oraz stan/terytorium lub kod pocztowy zamieszkania zwycięzców.
15.    Uczestnik wyraża zgodę na udział i współpracę w zakresie wszelkich uzasadnionych działań marketingowych i redakcyjnych związanych z Promocją, w tym (ale nie wyłącznie) na bycie nagrywanym, fotografowanym, filmowanym lub udzielanie wywiadów oraz przyjmuje do wiadomości, że Organizator może wykorzystywać wszelkie takie materiały marketingowe i redakcyjne bez dalszych odniesień lub wynagrodzenia dla niego.
16.    Warunkiem przyjęcia nagrody jest podpisanie przez zwycięzcę zwolnienia prawnego określonego przez Organizatora według własnego uznania przed otrzymaniem nagrody.
17.    Do udziału w Promocji nie są uprawnieni pracownicy (oraz członkowie ich najbliższej rodziny) firm bezpośrednio związanych z prowadzeniem niniejszej Promocji, Promotora, firm zaangażowanych w wyłonienie zwycięzców Promocji, firm zaangażowanych w zarządzanie Promocją, wszelkich organizacji korzystających z Promocji, dystrybutorów Promotora, dostawców, spółek zależnych/przedsiębiorstw oraz spółek stowarzyszonych i agencji. Dla celów niniejszego terminu "członek najbliższej rodziny" oznacza: współmałżonka, byłego współmałżonka, faktycznego współmałżonka, dziecko lub pasierba (naturalnego lub przysposobionego), rodzica, pasierba, rodzeństwo lub przyrodnie rodzeństwo.
18.    Jeśli z jakiegokolwiek powodu jakikolwiek aspekt niniejszej Promocji nie będzie mógł przebiegać zgodnie z planem, w tym z powodu wirusa komputerowego, awarii sieci komunikacyjnej, błędów, manipulacji, nieautoryzowanej interwencji, oszustwa, awarii technicznej lub jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza kontrolą Organizatora, Organizator może według własnego uznania anulować, zakończyć, zmodyfikować lub zawiesić Promocję i unieważnić wszelkie zgłoszenia, których to dotyczy, lub zawiesić lub zmodyfikować nagrodę, z zastrzeżeniem wszelkich odpowiednich przepisów prawa i regulacji.
19.    Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i sprawdzenia w dowolnym momencie autentyczności zgłoszeń i danych uczestników (w tym tożsamości, wieku i miejsca zamieszkania uczestnika). W przypadku, gdy zwycięzca nie będzie w stanie przedstawić odpowiedniego dowodu wymaganego przez Organizatora w celu potwierdzenia jego zgłoszenia, utraci on nagrodę w całości i nie zostanie mu zaoferowane żadne zastępstwo. Zgłoszenia niekompletne, nieczytelne, niesłyszalne, nieprawidłowe i nieczytelne, w zależności od przypadku, zostaną uznane przez Organizatora za nieważne i nie będą uprawniać do wygranej. Zgłoszenia zawierające obraźliwe lub zniesławiające komentarze lub naruszające jakiekolwiek prawo lub prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, nie kwalifikują się do wygranej. Korzystanie z jakiegokolwiek automatycznego oprogramowania zgłoszeniowego lub innych środków mechanicznych lub elektronicznych, które pozwalają danej osobie na automatyczne wielokrotne dokonywanie zgłoszeń, jest zabronione i może spowodować unieważnienie wszystkich zgłoszeń dokonanych przez tę osobę.
20.    Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zgłoszeń w przypadku nieprzestrzegania niniejszych Warunków uczestnictwa. 
21.    W przypadku sporu dotyczącego przebiegu Promocji lub ubiegania się o nagrodę, Organizator rozstrzygnie spór w bezpośrednim porozumieniu z uczestnikiem. Wszelkie spory lub roszczenia dotyczące Promocji należy kierować pocztą do Organizatora w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od zakończenia bieżącej operacji (data otrzymania). Wszelkie spory lub roszczenia otrzymane przez Organizatora po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu decyzja Organizatora będzie ostateczna. 
22.    Organizator i jego spółki stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (w tym, bez ograniczeń, straty pośrednie, szczególne lub wtórne lub utratę zysków), wydatki, szkody, obrażenia ciała lub śmierć, które zostały poniesione lub poniesione (niezależnie od tego, czy wynikają z zaniedbania lub umyślnego działania jakiejkolwiek osoby) w związku z niniejszą Promocją lub przyjęciem lub wykorzystaniem jakiejkolwiek nagrody (lub rekomendacji), z wyjątkiem odpowiedzialności, której nie można wykluczyć na mocy prawa (w którym to przypadku odpowiedzialność ta jest ograniczona do minimum dopuszczalnego przez prawo).
23.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje podatkowe, a uczestnik musi zasięgnąć własnej niezależnej porady finansowej w odniesieniu do konsekwencji podatkowych związanych z nagrodą lub przyjęciem nagrody.
24.    Niewyegzekwowanie przez Organizatora któregokolwiek z przysługujących mu praw na jakimkolwiek etapie nie stanowi zrzeczenia się tych praw.
25.    Niniejsza Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani administrowana przez Facebook, Instagram lub Twitter ani z nimi powiązana. Uczestnicy całkowicie zwalniają Facebook, Instagram lub Twitter z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Promocją.
26.    Niniejsza Promocja podlega prawu holenderskiemu. Sądy w Rotterdamie, w Holandii, mają wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów, których nie można rozstrzygnąć zgodnie z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa. 


Szczegóły Harmonogram

Pozycja     Szczegóły 
Promocja    "Wygraj wycieczkę do siedziby Lely w Holandii: 50 000 sprzedanych robotów udojowych Lely Astronaut" Promocja
Promotor:    Lely International N.V.
Adres: Cornelis van der Lelylaan 1 
3147PB Maassluis, Holandia
Telefon: +31 (0)88 122 82 21 
Email: [communications@lely.com]


Okres promocyjny:
    Data rozpoczęcia: 2 kwietnia 2024 r. o godz. 9:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego (CEST)
Data zakończenia: 30 czerwca 2024 r. o godz. 23:59 CEST
Data i godzina losowania: 16 lipca 2024 r. o godz. 12:00 CEST
Strona internetowa:     https://www.lely.com/pl/50000astronaut/
Kwalifikujący się uczestnicy:    Wstęp jest otwarty tylko dla mieszkańców następujących krajów:
o    Argentyna
o    Australia (z wyjątkiem mieszkańców Australijskiego Terytorium Stołecznego)
o    Austria
o    Belgia
o    Brazylia
o    Republika Czeska
o    Francja 
o    Niemcy
o    Węgry
o    Irlandia
o    Luksemburg
o    Holandia
o    Nowa Zelandia
o    Polska
o    Portugalia 
o    Słowacja
o    Hiszpania
o    Szwajcaria
o    Wielka Brytania
oraz 
o    którzy ukończyli 18 lat 
oraz 
o    którzy na stronie posiadają, prowadzą lub zarządzają gospodarstwem mlecznym z co najmniej 30 krowami w Okresie promocyjnym
oraz
o    poprawnie odpowiedzieć na trzy pytania zadane w formularzu zgłoszeniowym online.
Metoda zgłoszenia:
    Aby wziąć udział w Promocji, Uprawniony Uczestnik musi w Okresie Promocji odwiedzić stronę internetową promocji (znajdującą się pod adresem https://www.lely.com/pl/50000astronaut/ i postępować zgodnie z instrukcjami, aby w pełni wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy online, podając swoje dane osobowe, odpowiadając na trzy pytania i wyrażając zgodę zgodnie z wymaganiami.
Dozwolone wpisy:    Każdy Uprawniony Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia.
Całkowita pula nagród:    800 euro plus koszt przelotu w obie strony w klasie ekonomicznej dla dwóch osób dorosłych z najbliższej stolicy zwycięzcy.

Warunki przyznania nagrody:    Nagrody główne: 5 wycieczek do siedziby głównej Lely w Holandii
•    Zwycięzca musi być dostępny do podróży do Holandii w dniach 29-31 października 2024 r.
•    Nagroda nie podlega przeniesieniu, jednak zwycięzca może zdecydować się na zabranie ze sobą innej osoby (w wieku 18 lat lub starszej) w ramach nagrody.
•    Zwycięzca musi potwierdzić wszystkie dane niezbędne Organizatorowi do zarezerwowania lotów i zakwaterowania w ciągu jednego (1) miesiąca od Daty Losowania.
•    Zgodnie z powyższymi warunkami zwycięzca i każda osoba wyznaczona do podróży ze zwycięzcą wyraża zgodę na robienie im zdjęć, nagrań wideo, obrazów i wykorzystywanie ich przez Organizatora i powiązane z nim podmioty oraz zewnętrznych dostawców usług w ramach kampanii promocyjnej.
•    Zwycięzca jest odpowiedzialny za upewnienie się, że posiada ważny paszport i wszystkie niezbędne wizy/wymogi wjazdowe, aby podróżować do Holandii i wszelkich miejsc tranzytowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spełnienie ważnych wymogów dotyczących podróży.
•    Organizator będzie odpowiedzialny za rezerwację i organizację podróży, w tym lotów w obie strony w klasie ekonomicznej, 3 noclegów w Holandii dla każdego zwycięzcy nagrody głównej. 
•    Realizacja nagrody podlega wszelkim warunkom nałożonym przez Organizatora.
Powiadomienie i publikacja zwycięzcy:    W ciągu siedmiu (7) dni od losowania skontaktujemy się ze zwycięzcami, korzystając z danych kontaktowych podanych przez Organizatora.
Zwycięzcy zostaną opublikowani na stronie https://www.lely.com/pl/50000astronaut/ do 23 lipca 2024 r.
Nieodebrane nagrody:    Nagrody należy odebrać do 23 sierpnia 2024 r. do godziny 12:00 czasu środkowoeuropejskiego. W przypadku nieodebrania nagrody głównej, zostanie ona przyznana pierwszemu wylosowanemu zwycięzcy nagrody rezerwowej.  Zwycięzca rezerwowy zostanie następnie powiadomiony za pomocą danych kontaktowych zapisanych u Organizatora w dniu 31 sierpnia 2024 r. lub wcześniej. Zwycięzca zostanie powiadomiony publicznie (a jego dane zostaną opublikowane) na stronie https://www.lely.com/pl/50000astronaut/ do 31 sierpnia 2024 roku.  Jeśli nie zostanie wyłoniony zwycięzca lub nie będzie można wyłonić zwycięzcy niniejszej Promocji, informacja ta zostanie opublikowana na stronie https://www.lely.com/pl/50000astronaut/


Warunki dotyczące poszczególnych krajów

Australia 
1.    Promocja jest dozwolona i autoryzowana/licencjonowana zgodnie z wymogami we wszystkich stanach i terytoriach Australii zgodnie z Autoryzacjami.
2.    Promotor i spółka zależna Promotora w Australii są związani Australijskimi Zasadami Prywatności zgodnie z Ustawą o Prywatności z 1988 r. (Cth) oraz swoją polityką prywatności, która znajduje się na stronie https://www.lely.com/au/legal-notice/privacy/. Polityka prywatności Organizatora zawiera informacje o tym, w jaki sposób uczestnicy mogą uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przechowywanych przez Organizatora, aktualizować je i żądać ich poprawienia, a także w jaki sposób uczestnik może złożyć skargę na potencjalne naruszenie przez Organizatora australijskich zasad ochrony prywatności lub innych australijskich przepisów dotyczących ochrony prywatności oraz w jaki sposób takie skargi będą rozpatrywane.  Organizator i jego australijska spółka zależna gromadzą dane osobowe uczestników w celu umożliwienia im udziału w niniejszej Promocji i mogą ujawniać dane osobowe uczestników stronom trzecim, w tym swoim kontrahentom i agentom, dostawcom nagród i usługodawcom, aby pomóc w przeprowadzeniu niniejszej Promocji oraz wymaganym rządowym departamentom loterii zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów dotyczących loterii.  Jeśli uczestnik nie poda swoich danych osobowych zgodnie z wymogami, może nie być uprawniony do wzięcia udziału w Promocji lub odebrania nagrody.
3.    Zwycięzca powinien zwrócić się do dostawcy usług przyznanych jako nagrody w celu uzyskania wszelkich gwarancji. Wszelkie udzielone gwarancje lub rękojmie stanowią uzupełnienie wszelkich odpowiednich ustawowych gwarancji i rękojmi, a żadne z postanowień niniejszych Warunków Uczestnictwa nie ogranicza, nie wyklucza ani nie modyfikuje, ani też nie ma na celu ograniczenia, wykluczenia lub modyfikacji jakichkolwiek ustawowych praw konsumentów wynikających z obowiązującego prawa, w tym Ustawy o Konkurencji i Konsumentach z 2010 r. (Cth).
Promotor: Zapytania można również kierować do australijskiej spółki zależnej Promotora pod adresem: 
Lely Australia Pty Ltd
ABN: 82 619 136 695
Adres: 84 Agar Drive, Truganina VIC 3029 Australia. 
Telefon: (03) 9394 1090
E-mail: lelyaus@lely.com
4.    Całkowita pula nagród: Jeśli zwycięzca jest Australijczykiem, wartość jednej nagrody szacowana jest na około 6 500 AUD/łączna pula nagród, jeśli wszystkich 5 zwycięzców jest Australijczykami - 32 500 USD
5.    Zezwolenia Australia : 
Autoryzowane zezwolenie SA nr [**]
Autoryzowane zezwolenie NSW nr [**]
*Niniejsza Promocja nie jest prowadzona w ACT i nie można wziąć w niej udziału, jeśli jest się mieszkańcem ACT.

Francja: 
Ochrona danych i prywatność
W ramach operacji opisanej w niniejszym dokumencie firma organizująca może gromadzić dane osobowe. Uczestnicy korzystają z przepisów art. 38 i następnych ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., dotyczących przetwarzania danych, plików i wolności osobistych.
Dla przypomnienia:
1.    Artykuł 38 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. Każda osoba fizyczna ma prawo wnieść sprzeciw, z uzasadnionych przyczyn, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Ma również prawo do bezpłatnego sprzeciwu wobec wykorzystywania jej danych do celów poszukiwawczych, w tym handlowych, przez obecnego administratora danych lub każdego kolejnego administratora danych.
2.    Artykuł 40 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. Każda osoba fizyczna, która może udowodnić swoją tożsamość, może zażądać od administratora danych sprostowania, uzupełnienia, aktualizacji, zablokowania lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Dotyczy to danych, które są niedokładne, niekompletne, niejednoznaczne, nieaktualne lub których gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie lub przechowywanie jest zabronione.
Uczestnicy mogą skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, usunięcia lub sprzeciwu, wysyłając pismo na adres firmy organizującej (art. 1).
Dane gromadzone w kontekście tej gry są absolutnie niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Każda prośba o usunięcie informacji związanych z uczestnikiem automatycznie spowoduje anulowanie jego uczestnictwa.
Dane zebrane w tej grze (nazwisko, imię, adres e-mail, telefon, zawód) są niezbędne do prawidłowego zarządzania nagrodami w przypadku wygranej.

 

Dlaczego Lely?

W swojej codziennej pracy hodowcy bydła mlecznego z całego świata koncentrują się na optymalizacji rezultatów. Dokonują wyboru rozwiązań najlepiej dopasowanych do ich działalności, kierując się innowacjami, kryteriami ekonomicznymi lub pragnieniem poświęcenia większej ilości czasu rodzinie i przyjaciołom. Hodowcy bydła nie podejmują decyzji samodzielnie. Korzystają z pomocy doradców, dzięki którym ich działalność rozwija się we właściwym kierunku.

Coraz więcej osób wybiera firmę Lely jako partnera do długoterminowej współpracy. Dzieje się tak dlatego, że korzystanie z naszych produktów i usług pozwala codziennie przybliżać się do oczekiwanych rezultatów. Nasi eksperci posiadają umiejętności i kwalifikacje niezbędne, aby umożliwiać naszym klientom podejmowanie właściwych decyzji.

 

Top