Næringsstofkredsløb uden tab

Græs og afgrøder indeholder et væld af næringsstoffer, der udnyttes til at fodre køerne med. Køer omdanner disse stoffer til mælk og kød. Alt det resterende ender i gødningen. Kvælstof frigives for eksempel delvist som urinstof, der hurtigt omdannes til ammoniak. Ammoniakken fordamper i luften og aflejres overalt.

Disse kvælstofaflejringer sikrer, at jorden bliver rig på essentielle næringsstoffer. Det gavner landbrugsjorden, men skaber problemer for naturområder. Jorden forsures, og planter, der trives med masser af kvælstof undertrykker andre planter. Det får også følger for de dyr, der lever af de pågældende planter. Alt i alt mindskes biodiversiteten. Et andet problem er, at for store kvælstofudledninger kan have en negativ indflydelse på menneskers og dyrs sundhed.

Denne påvirkning af natur og generel sundhed er grunden til, at internationale miljøaftaler sætter øvre grænser for den udledning, der kan frigives til atmosfæren.

Da du ikke længere kan bruge fordampet kvælstof til gødning af afgrøder, må du købe ekstra gødning for at imødekomme mineralbehovet på din bedrift. Ved at opfange det kvælstof, der ellers ville gå tabt, kan du genanvende næringsstoffer til gavn for både dig selv og miljøet.

For en bæredygtig og fremtidsorienteret mælkeproduktion er det derfor vigtigt, så vidt muligt at reducere kvælstofudledningen og genanvende gødningens værdifulde indholdsstoffer optimalt. Med dette in mente har vi udviklet Lely Sphere.

Separate gødningsstrømme

Lely Sphere kombinerer spaltegulvets gode gennemtrængelighed med fordelene ved det faste gulv. Vi har bevaret spaltegulvets struktur, men har lukket spalterne med separationsstrimler af rustfrit stål. Disse strimler har spredte huller à 8 mm's bredde. Urinen kan nemt flyde ned i gyllekanalen, mens gødningen bliver liggende på gulvet.

Denne adskillelse af gødning og urin er nøglen til en bedre kontrol over gødningen og dens anvendelse. Ved at adskille gødningens forskellige komponenter får du: 

  • Urin, der opbevares under separationsgulvet og er rig på kalium.
  • Gødning, der deponeres i gyllekanalen af gødningsskraberen og indeholder organisk kvælstof og fosfat.
  • Mineralsk kvælstof opbevares i siloen til recirkuleret gødning i form af ammoniumsulfat eller ammoniumnitrat.

På den måde får du mulighed for at gøde den enkelte mark meget mere præcist i forhold til afgrødens behov.
 

Stald og pleje

Et dyrevenligt og produktivt miljø bidrager til optimal kosundhed og velvære. Det forlænger også laktationscyklussen. Du forbedrer ikke kun køernes sundhed ved at vælge det bedste og mest bekvemme design med de rette ressourcer til stalden. Mælkeydelsen stiger også, og udgifterne falder.

Top