LELY GENERAL BUSINESS PRINCIPLES

(Lelys generelle forretningsprincipper)

INTRODUKTION

Lely, der blev grundlagt i 1948, bestræber sig på, at skabe et bæredygtigt, rentabelt og fornøjeligt landbrug for sine kunder. De generelle forretningsprincipper fastlægger vores principper om integritet og etik vedrørende forretningsadfærd og understøtter Lelys forpligtelse til ansvarlig samfundsborgerskab og stræben efter en bæredygtig fremtid både økonomisk, socialt og miljømæssigt. Disse principper regulerer Lely forretningsmæssige beslutninger, drift og handlinger i hele verden og gælder både for virksomhedens handlinger og adfærd og for de enkelte medarbejdere ved udførsel af Lelys forretning. De er underlagt gældende love og bestemmelser.

De generelle forretningsprincipper formulerer minimumskrav for adfærd. Med forretningsprincipperne er ledelsen fri til at angive yderligere regler for forretningsadfærd. Der er udarbejdet og offentliggjort et separat sæt generelle forretningsprincipper (GBP-direktiver) for at drive udbredelsen af principperne, som gælder for alle medarbejdere i Lely Holding B.V. og dets datterselskaber samt selskabets repræsentanter i alle konsoliderede joint ventures eller andre former for partnerskab, hvor Lely har en interesse (‘Lely’). GBP-direktiverne udgør en integreret del af de generelle forretningsprincipper (der sammen benævnes ‘GBP’). De generelle forretningsprincipper, som er blevet vedtaget af Lely-bestyrelsen, gennemgås regelmæssigt og revideres om nødvendigt.

Der iværksættes et verdensomspændende træningsprogram for at sikre, at forretningsetik og driften er en igangværende proces i hele virksomheden, og for at øge bevidstheden om det absolutte behov for nøje overholdelse af de generelle forretningsprincipper.

VORES VÆRDIER

Lely har fem kerneværdier. Værdier vejleder os i, hvordan vi opfører os, når vi er sammen med andre. På gulvet blandt kolleger, interageren med vores kunder, på møder med vores forretningspartnere, når vi beskæftiger os med pressen, så vises vi uafhængigt af tid og sted vores værdier gennem vores handlinger. For at nå vores mission og vision er vi styret af fem kerneværdier, der fungerer som et kompas for, hvordan vi opfører os:

Innovation

Vi tænker ud-af-boksen og eftersøger muligheder for innovation, sigter mod en positiv forandring for at forme en bedre fremtid for mennesker og dyr.

Passion

Vi brænder for det vi gør, og vi er forpligtet til fremtiden for landbrugssektoren i hjerte og sind.

Fremskridt

Vi er bevidste om, at vores forretning kun kan vokse, hvis vores folk vokser, og vi opfordrer vores medarbejdere til at tage en ekstra tørn ved at støtte dem med faglig og personlig udvikling.

Respekt

Kernen i vores virksomhed er trivsel for mennesker og dyr samt miljøet. Vi søger hele tiden mere bæredygtige alternativer.

Ærlighed
Vi bestræber os på at leve op til vores løfter, at sige, hvad vi gør, og gøre, hvad vi siger.

1 GENEREL FORPLIGTELSE

Lely inspirerer og støtter landmænd med morgendagens landbrug for at bygge en bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid i landbruget.

Lely ønsker at være en ansvarlig partner i samfundet, som handler med integritet over for sine kunder, medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere, konkurrenter, regeringer og deres myndigheder samt andre, der kan blive påvirket af virksomhedens aktiviteter. Lely overholder behørigt de gældende regler i lovene i de lande, hvor virksomheden opererer og gennemgår regelmæssigt interesser og berørte personer eller enheder med henblik på at sikre et sundt, langsigtet forhold til dem. Lely bestræber sig på at tilpasse sig lokale forhold for at tage den mest hensigtsmæssige tilgang til mulige problemer inden for rammerne af gældende lovgivning og ansvarlig adfærd. I denne henseende støtter Lely princippet om dialog og samarbejde med alle involverede parter.

1.1 MENNESKERETTIGHEDER

Under behørig hensyntagen til verdenserklæringen om menneskerettigheder, hvori det hedder, at alle parter i samfundet, herunder juridiske personer, har pligt til at respektere og beskytte menneskerettighederne, og inden for rammerne af den erhvervslivets legitime rolle, støtter og respekterer Lely menneskerettighederne og bestræber sig på at sikre, at dens aktiviteter ikke gør det et redskab i forbindelse med krænkelser af menneskerettighederne.

1.2 BØRNE-, SLAVE- OG TVANGSARBEJDE

Lely vil under ingen omstændigheder gøre brug af tvang eller tvangsarbejde og ansætter heller ikke børn i strid med konventionerne nr. 138 og nr. 182 fra Den Internationale Arbejdsorganisation.

1.3 FRI KONKURRENCE PÅ MARKEDET

Lely støtter princippet om fri konkurrence på markedet som grundlag for at gennemføre sin forretning og overholder gældende konkurrencelovgivning og regler.

1.4 PRODUKTSIKKERHED

Lely sigter på alle tidspunkter efter at levere sikre produkter og tjenester.

1.5. MILJØBESKYTTELSE

Kernen i vores virksomhed er trivsel for mennesker og dyr samt miljøet. Vi søger hele tiden mere bæredygtige alternativer. I overensstemmelse med sin forpligtelse for bæredygtig udvikling vil Lely gøre alt, som er rimeligt og praktisk muligt for at minimere eventuelle negative virkninger, som virksomhedens aktiviteter måtte have på miljøet.

2 ENGAGEMENT OVERFOR KUNDER

Det er Lelys mission at inspirere folk til at skabe innovative løsninger, som bistår vore kunder i at blive de bedste inden for bæredygtig mælkeproduktion, foderhøst og energianvendelse. Vores mission sætter vores retning for fremtiden. Vi skaber og driver banebrydende ændringer inden for dyrkningsmetoder. Det er vores vejviser. Vi er ‘Innovators in Agriculture’.

Til dette formål søger virksomheden at opretholde en løbende dialog med sine kunder. Lely er forpligtet til at lytte til og lære af dem, så virksomheden er i stand til at designe og levere de løsninger, de virkelig ønsker og har brug for. Lely vil altid behandle sine kunder på en retfærdig og åben måde og opretholde de højeste niveauer for hvad angår integritet, samtidig med at stræbe efter den højest mulige kvalitet vedrørende produkter og tjenester.

3 ENGAGEMENT OVERFOR MEDARBEJDERE

Lely værdsætter sine medarbejdere som sin vigtigste ressource. En atmosfære med god medarbejderkommunikation, involvering og ansvar er af central betydning, og medarbejderens personlige udvikling og den optimale udnyttelse af talenter fremmes.

3.1 RETTEN TIL AT ORGANISERE ARBEJDSKRAFT

Lely anerkender og respekterer medarbejdernes frihed til at vælge, om der skal etableres tilknytning til en arbejdsorganisation. Lely respekterer - inden for rammerne af (lokale) love eller gældende arbejdsforhold og ansættelsespraksis - medarbejdernes ret til at være repræsenteret af fagforeninger og andre arbejdstagerorganisationer, og Lely engagerer sig i forhandlingerne, enten på egne vegne eller gennem arbejdsgiverforeninger, med henblik på at nå til enighed om ansættelsesvilkår.

3.2 SUNDHED OG SIKKERHED

Lely vil gøre alt, hvad der er rimeligt og praktisk muligt for at beskytte sine medarbejderes sundhed og sikkerhed.

3.3 LIGE OG FAIR BEHANDLING

Alle medarbejdere har lige muligheder og bliver behandlet lige i beskæftigelse og erhverv uanset personlig baggrund, race, køn, nationalitet, alder, seksuel orientering eller religiøs overbevisning. Det samme gælder for rekruttering af medarbejdere. Lely bestræber sig på at tilbyde lige løn for lige arbejde, der udføres på samme niveau på lignende steder. Der tolereres ingen form for chikane eller diskrimination.

3.4 LØN OG BETALING

Vederlag og arbejdstid skal overholde lokal arbejdsret og skal mindst være i overensstemmelse med gældende branchenormer.

4 ENGAGEMENT OVER FOR LEVERANDØRER OG SAMARBEJDSPARTNERE

Lely arbejder efter gensidigt gavnlige relationer med sine leverandører og samarbejdspartnere. Virksomheden søger at tildele forretninger til leverandører og samarbejdspartnere, der er forpligtet til at handle retfærdigt og med integritet over for deres interessenter, og som overholder de gældende love i de lande, hvor de opererer.

5 AKTIVER OG INFORMATION

5.1 ANVENDELSE OG BESKYTTELSE AF AKTIVER

Hver medarbejder er ansvarlig for korrekt anvendelse, beskyttelse og bevarelse af Lelys aktiver og ressourcer samt fremlæggelse af fortrolige oplysninger til Lely fra virksomhedens samarbejdspartnere. Lelys aktiver og ressourcer samt eventuelle muligheder, der måtte opstå i forbindelse med virksomhedens position, må udelukkende bruges til at forfølge og opnå Lelys mål og ikke til personlig fordel.

5.2 UKORREKT FREMLÆGGELSE

Lely anser oplysninger, som drejer sig om virksomhedens drift, som et forretningsaktiv, der skal beskyttes mod tab, krænkelse og uretmæssig brug og offentliggørelse.

Lely er forpligtet til ikke at gøre brug af oplysninger, der fremlægges til virksomheden af en tredjepart, hvis der er mistanke om, at formidleren af en sådan fremlæggelse overtræder en tavshedspligt, medmindre oplysningerne:

a) er generelt tilgængelige for offentligheden andet end som et resultat af en fremlæggelse fra Lely;

b) er blevet udviklet uafhængigt af Lely; eller

c) bliver gjort tilgængelige for Lely enten på en ikke-fortrolig basis fra en tredjepart, der ikke er bundet af nogen tavshedspligt eller efter loven.

6 VIRKSOMHEDSINTEGRITET

6.1 BESTIKKELSE, TRANSAKTIONSPOSTER

Lely insisterer på ærlighed, integritet og retfærdighed i alle virksomhedens aspekter. Bestikkelse af enhver form er uacceptabel; provisionsudbetalinger og personlige gaver eller fordele må kun foretages eller accepteres i nøje overensstemmelse med GBP- direktiverne. Lely bestræber sig på at opretholde de højeste niveauer af gennemsigtighed og ansvarlighed i hele virksomheden. Registreringer af transaktioner bør opretholdes på en nøjagtig, fuldstændig og rettidig måde i overensstemmelse med Lelys regnskabsprincipper. Ingen uregistrerede midler eller aktiver bør etableres eller opretholdes.

6.2 TREDJEPARTINTERESSENTER

Det er ikke tilladt for medarbejderne at have nogen direkte eller indirekte økonomisk interesse i en leverandør eller et konkurrerende selskab, med undtagelse af en økonomisk interesse i et børsnoteret selskab.

6.3 POLITISKE BETALINGER

Lelys selskaber må ikke foretage betalinger eller donationer, i penge eller naturalier til politiske partier, politiske organisationer eller individuelle politikere, medmindre sådanne betalinger foretages i nøje overensstemmelse med GBP-direktiverne.

7 OVERHOLDELSE AF DE GENERELLE FORRETNINGSPRINCIPPER

7.1 SANKTIONER

Alle Lelys medarbejdere skal overholde de generelle forretningsprincipper. Overtrædelse kan føre til disciplinære foranstaltninger, herunder afskedigelse, uanset eventuelle yderligere civil- eller strafferetligt handling, der kan træffes.

7.2 WHISTLEBLOWER-POLITIK

For at fremme indberetning af overtrædelser af de generelle forretningsprincipper kan medarbejderne indsende klager til en Compliance Officer anonymt uden frygt for klagerne fører til disciplinære foranstaltninger.

7.3 COMPLIANCE

Lely har implementeret et netværk af lokale Compliance Officers, der i denne rolle rapporterer til den globale Compliance Officer. Medarbejderne skal kontakte en Compliance Officer i tilfælde af spørgsmål om almindelige forretningsprincipper eller rapportering af en mulig overtrædelse heraf.

 

Top