GENERELLE LELY SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

ARTIKEL 1. DEFINITIONER

1.1  I disse generelle vilkår og betingelser (herefter omtalt som »Vilkårene«) betyder “Lely”: salgsafdelingen hos Lely Holding B.V., som har vedtægtsmæssigt hjemsted i Cornelis van der Lelylaan 1, 3147 PB Maassluis, Holland, som henvist til af Lely og, om anvendeligt, inkluderer andre Lely filialer.
1.2  I disse vilkår betyder Filial et selskab, som på nuværende tidspunkt er, eller i fremtiden bliver, direkte ejet eller kontrolleret af Lely Holding B.V., hvor “Kontrol” betyder direkte eller indirekte ejerskab af 50% eller flere af aktierne med stemmerettighed ved valg af de administrerende direktører, i den tid hvor denne kontrol eksisterer, eller har en tilsvarende magt til at udøve kontrol over filialens ledelse.
1.3  I disse vilkår betyder levering, leverance af udstyr og/eller dele.
1.4  I disse vilkår betyder slutbruger den fysiske person eller juridiske person, hvormed eller hvem med den anden part har indgået en aftale vedrørende salg af udstyret.
1.5  I disse vilkår betyder Udstyr ethvert produkt, leveret af Lely Astronaut til anden part, (så som, men ikke begrænset til, Lely Astronaut, Taurus, Qwes, Grazeway, Juno, Calm, Vector, Luna, Treatment box, Light 4 Cows, Discovery, Meteor, Walkway, Sphere, Horizon, Orbiter).  
1.6  I disse vilkår betyder Vejledning Lelys anvisninger og direktiver, og alle ændringer med relation hertil (så som, men ikke begrænset til, Produktmanualen, Vedligeholdelsesvejledningen og Servicevejledningen), vedrørende service og vedligeholdelse af udstyret.
1.7  I disse vilkår betyder Anden part en part, som producerer et Lely produkt.
1.8  I disse vilkår betyder Del(e) alle de dele og komponenter, som fremstilles eller indrettes til eller indbygges i udstyret, inklusiv alle dele og komponenter til udskiftning af defekte dele og/eller servicering af udstyret.

ARTIKEL 2. ANVENDELSE

2.1  Disse vilkår angår og udgør en integrerende del af (a) alle salgsopstillinger og tilbud (herefter begge omtalt som “Tilbud”) fra Lely, (b) enhver accept, erkendelse eller bekræftelse fra Lely (herefter alle omtalt som “Bekræftelse”) af enhver ordre fra den anden part, inklusiv, uden begrænsning, den bestillende parts ordre fra enhver pris- eller anden rammeaftale mellem den anden part og Lely, med mindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt mellem Lely og den anden part, vil (c) enhver aftale, med udspring i et sådant tilbud eller en sådan bekræftelse, såvel som (d) enhver aftale hvori disse vilkår er indarbejdet som reference (begge aftaletyperne, der henvises til under (c) og (d) , vil herefter blive omtalt som en “Aftale”.
2.2  Anvendelighed af enhver form for generelle vilkår og betingelser, brugt af den anden part, er udtrykkeligt udelukket.

ARTIKEL 3. TILBUD, ACCEPT OG AFTALE

3.1  Ethvert tilbud fra Lely om at indgå en aftale kan tilbagekaldes, også selvom der er anført en frist for accepten.
3.2  Alle af den anden part accepterede tilbud kan tilbagekaldes af Lely op til 5 dage efter anden partens acceptdato.
3.3  Lely er kun forpligtet over for anden partens ordre, efter at have bekræftet accepten af ordren skriftligt, eller hvis Lely er begyndt at udføre ordren (“Ordren”).
3.4  Enhver ændring i tilbud eller aftaler vil kun træde i kraft, efter at disse er blevet skriftligt accepteret af Lely.
3.5  Indholdet af reklamemedier, inklusiv, men ikke begrænset til websites, brochurer og pjecer, er ikke bindende for Lely, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt skriftligt.

ARTIKEL 4. PRISER

4.1  Med mindre andet er anført, er alle priser i Euro, før moms og andre obligatoriske afgifter.
4.2  De aftalte priser er baseret på omkostningerne for materialer, lønninger, afgifter/tariffer og valutakurserne på tilbudstidspunktet, såvel som på den senest aftalte version af Incoterms.
4.3  Hvis en eller flere af omkostningsfaktorerne stiger efter bekræftelse af ordren, har Lely ret til at forøge købsprisen i overensstemmelse hermed.

ARTIKEL 5. LEVERING OG LEVERINGSFRIST

5.1  Leveringen foregår CIP (iht. den allerseneste version af Incoterms), på stedet, som er anført i ordren, med mindre andet er anført i ordren.
5.2  Den anførte leveringsdato i ordren er vejledende, og må aldrig betragtes som værende en deadline af den anden part, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.
5.3  Med mindre fuldførelsen af aftalen er blevet permanent og uomtvisteligt umulig, kan aftalen ikke annulleres af den anden part pga. overskredet leveringsdato, med mindre Lely heller ikke er i stand til at fuldføre aftalen, eller ikke er i stand til at fuldføre aftalen fuldt ud, inden for en rimelig periode efter overskridning af den aftalte leveringsdato. I dette tilfælde er annullering kun tilladt hvis den anden part ikke med rimelighed kan forventes at honorere aftalen.
5.4  Lely har tilladelse til at foretage delvise leveringer og til at fakturere enhver delvis levering separat. Eventuel delvis levering udgør ikke en “ukomplet levering” i henhold til betydningen i Artikel 9.1.
5.5  I tilfælde af at den anden part eller slutbrugeren, alt efter hvilket forekommer, ikke accepterer leveringen på den aftalte leveringsdato, vil udstyret og/eller delen(ne) blive opmagasineret for den anden parts regning og ansvar, og efter en periode på fire uger fra den aftalte leveringsdato vil Lely have ret til at sælge udstyret og/eller delene (privat). Tabt indtjening, om relevant, og alle omkostningerne som Lely pådrages i denne forbindelse, skal bæres af den anden part, uden at dette påvirker nogen anden rettighed, som Lely måtte have.

ARTIKEL 6. BEVILLINGER OG BESTEMMELSER

6.1  Den anden part har ansvaret for og bærer risikoen omkring at opnå alle de påkrævede dokumenter, tilladelser og bevillinger, med relation til levering, installation eller brug af udstyret og/eller delene, som leveres.
6.2  Leveringen vil foregå i overensstemmelse med de aftalte specifikationer. Den anden part har ansvaret for og bærer omkostningerne ved enhver nødvendig modifikation af det leverede udstyr og/eller dele, for at opfylde de lokale krav eller bestemmelser.

ARTIKEL 7. BIBEHOLDT EJERSKAB

7.1  Alt udstyr og/eller dele, som skal leveres, forbliver Lelys ejendom, indtil Lely har modtaget fuld betaling for udstyret og/eller delene.
7.2  I tilfælde af, at den anden part ikke overholder sine forpligtelser, og i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikel, har Lely til en hver tid ret til at kræve det leverede udstyr og/eller de leverede dele tilbage, eller til at lade dette afhente hos den anden part, eller en eventuel anden part, som opbevarer udstyret og/eller delene for den anden part. Den anden part har pligt til at formidle Lely fuld assistance til tilbageleveringen.
7.3  Den anden part må anvende, behandle eller sælge det her omtalte udstyr og/eller dele i henhold til den anden parts almindelige forretningsvirksomhed, men udstyret og/eller delene må ikke stilles som pant eller sikkerhed for gæld over for en tredjepart.

ARTIKEL 8. MONTERING/INSTALLATION

8.1  Den anden part har ansvaret for at alle de nødvendige installationer, faciliteter eller forhold udføres korrekt og i tide: (i) for montering, opsætning eller installation af det leverede udstyr og/eller dele på det endelige bestemmelsessted og/eller (ii) for udstyrets og/eller delenes korrekte funktion efter montering, opsætning eller installation på det endelige bestemmelsessted.
8.2. Enhver pådraget skade og omkostning, på grund af manglende opfyldelse af de fremlagte forhold i denne artikel, eller fordi disse forhold ikke foreligger til tiden, skal bæres af den anden part.

ARTIKEL 9. INSPEKTIONSPLIGT

9.1  Indsigelser pga. ukomplet levering og andre manifeste defekter skal kommunikeres skriftligt overfor Lely, straks efter modtagelsen og højst inden for fjorten arbejdsdage efter modtagelsesdatoen. Eventuelle skjulte defekter skal kommunikeres skriftligt overfor Lely senest inden for fjorten arbejdsdage efter de blev opdaget.
9.2  Accept af leverancen kan ikke afslås af den anden part pga. mindre defekter.
9.3  Enhver fordring vedrørende leverancedefekter, der ikke rapporteres i overensstemmelse med denne Artikel 9 er udelukket fra kompensation i henhold til disse vilkår.
9.4  Omkostningerne for inspektion af leverancen vil blive båret af den anden part.
9.5  Efter kommunikation af en ukomplet leverance eller andre manifeste defekter overfor Lely i henhold til Artikel 9.1, vil Lely rådgive om den rette fremgangsmåde.

ARTIKEL 10. GARANTI

10.1  I en periode på 12 måneder fra den dato, hvor udstyret og/eller delene tages i brug hos slutbrugeren, men under ingen omstændigheder mere end 24 måneder efter udstyrets og/eller delenes forsendelsesdato (“Garantiperioden”), garanterer Lely at det leverede udstyr og/eller dele, bortset fra software, prototype, testprodukter og prøver af nyudviklede produkter, i henhold til disse vilkår, under normal brug, på leveringstidspunktet, være fri for materiale- eller fabrikationsfejl, og i alt væsentligt opfylde Lelys specifikationer for sådant udstyr eller sådan del, eller andre specifikationer i henhold til skriftlig aftale med Lely, om anvendeligt. En del, som leveres som erstatning for en defekt del, vil ikke være garanteret i længere tid, end til udløbsdatoen for den oprindelige garantiperiode for den defekte del. Lely garanterer desuden for, at udstyret og/eller delene opfylder de relevante EF- sikkerhedsforskrifter og -bestemmelser.
10.2  Hvis udstyret og/eller delene ikke stemmer materielt overens med garantierne i Artikel 10.1 (“Materialedefekt”), har Lely udelukkende pligt til, og den anden part udelukkende ret til, efter Lelys skøn, enten udskiftning eller reparation af defekte eller uoverensstemmende dele eller udstyr eller til en passende kreditering for købsprisen herfor. Lely vil have et rimeligt tidsrum til at reparere, udskifte eller kreditere. Uoverensstemmende eller defekte dele eller udstyr vil blive Lelys ejendom, så snart de er blevet udskiftet eller krediteret.
10.3  Den formelle betingelse for behandling af en hver fordring iht. Artikel 10.2 er at den anden part overholder betingelserne anført i denne Artikel 10, udover de følgende betingelser:

 • Kun materialedefekter, som ikke med rimelighed ville kunne være fundet under den omtalte inspektion i Artikel 9.1, og som opdages i løbet af garantiperioden og rapporteres skriftligt over for Lely inden for 14 kalenderdage efter opdagelsen, vil være kvalificeret til indsendelse under garanti;
 • Materialedefekten kan beviseligt henføres til Lely på grund af en fejl fra sidstnævntes side.
 • Lely vil have tilstrækkelig tid og mulighed for at udføre alle tests, reparationer og udskiftninger, som måtte blive anset som nødvendige for Lely til at afhjælpe materialedefekten;
 • Den anden part vil give Lely uhindret adgang til udstyret og/eller delene, som er årsag til materialedefekten.

10.4  Den anden part vil, på Lelys anvisning og efter dennes skøn:
(i) returnere delen, som er årsag til materialedefekten, til Lely, og alle transportomkostningerne, både til og fra den oprindelige destination vil blive båret af Lely. En hver del, således returneret til Lely, bliver Lelys ejendom, eller;
(ii) opbevare delen, som er årsag til materialedefekten, til Lelys rådighed for inspektion, på ejendommen i en periode på højst 6 måneder efter at materialedefekten blev rapporteret til Lely, under Lelys ansvar. Efter denne opbevaringsperiode er udløbet skal den anden part bortskaffe den opbevarede del, for Lelys regning, under forudsætning af at den anden part arrangerer denne bortskaffelse i overensstemmelse med de følgende krav:

 • Bortskaffelsen udføres af en autoriseret affaldsbehandlingsvirksomhed.
 • Den autoriserede affaldsbehandlingsvirksomhed har konkurrencedygtige priser for disse tjenester;
 • ​Affaldsbehandlingen opfylder alle de gældende miljøbestemmelser; og
 • Den anden part leverer en erklæring, som bevidner at den autoriserede affaldsbehandlingsvirksomhed bekræfter delenes bortskaffelse.

Hvis den anden part ikke opfylder de ovenstående krav, vil Lely debitere den anden part for alle pådragne udgifter, heriblandt, uden begrænsning, prisen for reservedelene, som er blevet leveret til den anden part.
10.5  Arbejdsomkostninger, pådraget med det formål at afhjælpe materialedefekten, vil blive godtgjort af Lely til den anden part i henhold til Lelys garantiarbejdskraftprotokol. Alle foretagne eller pådragne udgifter udover de aftalte i henhold til Lelys garantiarbejdskraftprotokol, heriblandt, for eksempel, overnatningsudgifter, bæres af den anden part, med mindre andet er skriftligt aftalt. Garantifordringernes totale beløb, som skal kompenseres af Lely, kan ikke overstige udstyrets købspris.
10.6  En materialedefekt vil ikke udgøre en grund til at afvikle aftalen om levering af ethvert udstyr eller involverede dele, med mindre den angår en materialedefekt, som Lely efter flere forsøg ikke er i stand til at afhjælpe på acceptabel vis
10.7  Følgende punkter og/eller omkostninger med udspring i en af de nedenstående handlinger, vil ikke blive kompenseret i henhold til garantivilkårene i denne Artikel 10:

 • Dele, som af Lely er specificeret som sliddele eller forbrugsmaterialer;
 • Del(e) med en nettosalgspris fra Lely på under EUR 10.00 pr. enhed;
 • ethvert tab eller skade med udspring i brug af udstyr, som ikke opfylder de anførte specifikationer i vejledningen;
 • ethvert indgreb, udført af andre teknikere end serviceteknikere med Lely kvalifikation eller godkendt af Lely til at udføre visse pligter;
 • ethvert tab eller skade med udspring i manglende afvikling af den forebyggende vedligeholdelse i henhold til vejledningen; - hændelser, så som frysning, is, brand, oversvømning eller enhver anden form for højvande og lynnedslag;
 • defekt eller fejlfunktioner på det elektriske anlæg eller jordforbindelsen;
 • brug af klorholdige kemikalier og/eller kemikalier, som ikke opfylder de relevante kemiske specifikationer og brugt til skylning, sanering eller vask, som vil kunne udøve skade på udstyret og/eller delene;
 • brug af trykluft, som ikke opfylder de af Lely anførte kvalitetsstandarder; og
 • hackeraktiviteter, virusser og lignende.

10.8  Den anden part skal straks informere Lely, hvis der opstår behov for at anvende en tredjepart til at afhjælpe en materialedefekt i tilfælde af en nødsituation pga. i) overhængende fare for driftssikkerheden hos slutbrugeren eller ii) sandsynlighed for at der kan opstå uforholdsmæssigt omfattende skade. Rimelige og nødvendige udgifter til reparation af materialedefekt under de ovenstående forhold vil blive kompenseret af Lely, og den anden part bevarer garantifordringsrettigheden under disse vilkår, hvis udstyret eller delen, som er årsagen til materialedefekten, repareres ukorrekt af en sådan tredjepart, stadig under forudsætning af at den anden part har handlet fornuftigt og med omhu under valget af tredjepart. Uden påvirkning af ovenstående, kan Lely ikke drages til ansvar for konsekvenserne af den ukorrekte reparation.
10.9  Lely er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser vedrørende brug af dele, som ikke er leveret af Lely, hvis originale dele er påkrævet for at sikre udstyrets virkedygtighed. Det samme gælder ændringer af udstyret af eller på vegne af den anden part, foretaget uden forudgående tilladelse fra Lely.
10.10  Den anden part vil bære alle omkostninger vedrørende en ukorrekt erklæring om en garantifordring i henhold til denne Artikel 10 (f.eks. hvis produktet ikke er defekt).
10.11  Garantibestemmelserne i disse vilkår dækker udelukkende den anden part, og ikke eventuelle kunder af den anden part eller tredjeparter.
10.12  Fordringer vedrørende tab eller skade behandles i overensstemmelse med Artikel 14.

ARTIKEL 11. FORCE MAJEURE

11.1  Enhver hel eller delvis ikke-opfyldelse vil ikke kunne betragtes som en fejl begået af Lely, hvis årsagen ligger i omstændigheder, der ligger uden for Lelys kontrol, forudsigelig eller ej, inklusiv, men ikke begrænset til: krig eller lignende situationer, opstand, sabotage, boykot, strejker, okkupation, blokader, mangel på råmaterialer, maskinskade, sygdom blandt Lelys personale, fejl begået af leverandører og/eller transportører, regeringsforanstaltninger (inklusiv fremmede regeringer), så som forbud om transport, import, eksport eller fremstilling, naturkatastrofe, ugunstige vejrforhold, lynnedslag, brand, eksplosion og/eller udledning af farlige stoffer og gasser.

ARTIKEL 12. INDBETALING TIL LELY

12.1  Enhver betaling skal foretages inden for 30 dage fra faktureringsdato, uden nogen rabat, reduktion eller modregninger, med mindre andet aftales skriftligt. Pligt til betaling bortfalder ikke på grund af eventuelle fordringer.
12.2  I tilfælde af forsinket betaling har den anden part, uden behov for nogen indstævning eller notifikation af misligholdelse, pligt til at betale renter i overensstemmelse med Artikel 6:119 iht. den Hollandske civelret på hovedsummen eller på den ubetalte del af hovedsummen, beregnet fra forfaldsdato indtil betalingsdato.
12.3  Alle omkostninger, såvel juridiske som ekstrajuridiske, vedrørende indkrævning af det af beløb, som den anden part skylder, og ikke har indbetalt til tiden, bæres af den anden part; omkostningerne er anslået til et minimumsbeløb på EUR 300,00.
12.4  I tilfælde af at den anden part likvideres, går bankerot eller indfører moratorium, vil sidstnævntes forpligtelse øjeblikkeligt være forfalden til betaling.
12.5  Lely vil kunne kræve yderligere sikkerhed for fuldførelse af den anden parts betalingsforpligtelser, hvis omstændighederne kræver dette pga. den anden parts solvens, og hvis dette ikke lykkes har Lely ret til at afslutte videreførelse af aftalen.

ARTIKEL 13. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

13.1  Alle de intellektuelle ejendomsrettigheder og/eller andre rettigheder, registrerede eller ej, som videregives med det leverede udstyr og/eller delene, det være sig i tegninger, beregninger, design, etc., i videste forstand, heriblandt også software, der stilles til den anden parts rådighed, ejes og bibeholdes udtrykkeligt af Lely.

ARTIKEL 14. ANSVARSBEGRÆNSNING

14.1  Ingen af parterne vil kunne drages til ansvar for den anden ved eventuel indirekte, hændelig, straffende, speciel eller påfølgende skade (inklusiv tabt profit eller manglende besparelse), hvad enten disse skader er baseret på erstatningsforpligtende handlinger, garanti, kontrakt eller enhver anden juridisk teori - heller ikke hvis samme part er blevet advaret om, eller er klar over, muligheden for samme skade. Lely kan på ingen måde drages til ansvar for tillægstilvejebringelsesomkostninger og ombearbejdelsestakster.
14.2  Lelys retslige ansvar overfor den anden part kan, for ingen aftale, overstige (1) den laveste af (a) den reelt sum, som Lely reelt har modtaget i løbet af de tolv (12) måneder, lige før begivenheden, som ligger til grund for det retslige ansvar for udstyret eller delene, som medfører enhver form for retsligt ansvar og (b) hundredetusind (100.000) Euro, men (2) i tilfælde af retsligt ansvar pga. manglende levering af dele eller udstyr, den anførte vedrørende købspris i den relevante aftale om forsinkede eller ikke leverede dele eller udstyr.
14.3  De ovenstående begrænsninger i foreliggende Artikel 14 vil kun gælde i det af den gældende lovgivnings tilladte omfang, og vil ikke gælde for den anden parts skade, hvis denne er forårsaget af at Lely har begået grov forsømmelighed eller forsætlig forseelse.
14.4  Enhver skade, bortset fra hvad omtalt i Artikel 14.3 vil højst blive kompenseret med et beløb, som kan kræves under den af Lely underskrevne ansvarsforsikring, inklusiv de tillægsudgifter, som Lely måtte bære i forbindelse med denne forsikring.
14.5  Den omtalte kompensation i Artikel 14.4 angår alle tilfælde af skader med uspring i en leverance, som skaden er forbundet med.
14.6  Uden påvirkning af bestemmelserne i de foregående paragraffer, vil kun skader som er opstået og har vist sig inden for 12 måneder fra leveringsdato, og herudover rapporteret skriftligt inden for den anførte frist overfor Lely inden for 14 kalenderdage efter opdagelsen, har kompensationskvalifikationer. Som en materiel betingelse for berettigelse af enhver beskadigelse, skal Lely modtage enhver nødvendig assistance under undersøgelsen af årsag, art og omfang for skaden, hvortil kompensation fordres.
14.7  Modregning for fordringer for skader, som ikke anerkendes af Lely, eller som ikke uomtvisteligt er fastsat af loven, i forhold til eventuelt forfaldne beløb for den anden part, er ikke tilladt.
14.8  Den anden part holder Lely skadesløs for enhver fordring fra tredjepart, der ligegyldigt af hvilken årsag hævder at have påført sig skade på udstyret og/eller delene, leveret af Lely til eller på vegne af den anden part, bortset fra det omfang som den anden part kan bevise, at Lely, i kraft af aftalen og disse vilkår, kan drages til ansvar for denne skade i forhold til den anden part, og skal kompensere sidstnævnte for denne skade.
14.9  Juridiske personer, eller personer som tilhører Lely gruppen eller er ansat af Lely, eller som af Lely er bedt om at medvirke til aftalens afvikling, og som af den anden part afkræves betaling for skader, kan også påberåbe sig disse bestemmelser. De skader, som samlet kan fordres af disse juridiske personer/personer og Lely kan aldrig overstige de skader, som Lely alene ville kunne blive afkrævet at betale.

ARTIKEL 15. OVERHOLDELSE AF LOVE

15.1  Hver af de ovennævnte parter står inde for, at de har autorisation til at indgå aftalen og at de, hvad angår nedenstående, vil opfylde alle de anvendelige statslige og lokale love, inklusiv, men ikke begrænset til dem, som angår de relevante eksport- eller importkontroller eller -restriktioner, eller enhver anden anvendelig restriktionskompetence.
15.2  Hvis levering af dele eller udstyr eller service med relation til aftalen er underlagt godkendelse af en eksport- eller importlicens fra regeringen og/eller enhver regeringsmyndighed, under enhver anvendelig lov eller bestemmelse, eller på anden måde begrænset eller forbudt pga. eksport- eller importkontrollove eller bestemmelser, kan Lely annullere sine pligter og den anden parts rettigheder vedrørende samme levering, henholdsvis, indtil denne licens er givet eller i varigheden af denne begrænsning og/eller dette forbud, og Lely kan endog afslutte aftalen, uden at pådrage sig noget ansvar over for den anden part. Desuden skal den anden part, øjeblikkeligt oplyse Lely herom, hvis en importlicens er påkrævet, og den anden part skal udstyre Lely med et sådant dokument, så snart det står til rådighed. Ved accept af Lelys tilbud, og ved indgåelse af enhver aftale og/eller ved accept af dele eller udstyr, bekræfter den anden part, at den ikke vil anvende delene eller udstyret og/eller den medfølgende dokumentation i strid med de anvendelige eksport- og importkontrollove og -bestemmelser.

ARTIKEL 16. FORTROLIGHED

16.1  Den anden part anerkender, at alle tekniske, kommercielle og finansielle data, som Lely videregiver til den anden part, er fortrolige oplysninger, som tilhører Lely og/eller dennes filialer. Den anden part må ikke videregive en sådan fortrolig oplysning til nogen tredjepart, og vil ikke anvende denne fortrolige information til andre formål, end dem som parterne har aftalt og i overensstemmelse med den heri påtænkte salgstransaktion.

ARTIKEL 17. ANVENDELIG LOVGIVNING

17.1  Anvendelse af Wien-konventionen (CISG) er udtrykkeligt udelukket.
17.2  Enhver aftale og/eller juridisk relation mellem Lely og den anden part, er udelukkende underlagt og udformet i overensstemmelse med den hollandske lovgivning.

ARTIKEL 18. OPHÆVNING

18.1  Hvis den anden part skulle undlade at fuldføre, ikke kunne fuldt fuldføre eller ikke til tiden kunne fuldføre de forpligtelser, som aftalen med Lely medfører, eller i tilfælde af at den anden part erklæres, eller har anmodet om at gå, bankerot, indfører moratorium, virksomhedsophør eller likvidation, og i tilfælde af, at den anden part sættes under administration eller juridisk administration, eller hvis (dele af) den anden parts varer konfiskeres, har Lely ret til at annullere aftalen fuldstændigt eller delvist, uden behov for notifikation af misligholdelse eller retsligt indgreb, og uden at skulle betale for skader, uden påvirkning af enhver anden rettighed, som Lely måtte have.

ARTIKEL 19. TVISTER

19.1  Enhver tvist - i det omfang denne ikke måtte kunne løses venskabeligt - vil blive indgivet til den kompetente civile domstol i Rotterdam.
19.2  Hvis en af de tilstedeværende bestemmelser er i konflikt med de lokale bestemmelser, vil kun denne særlige bestemmelse blive tilpasset efter den lokale lovgivning. Alle andre bestemmelser i disse vilkår vil være fuldt gyldige.

 

Top