LELY GENERAL BUSINESS PRINCIPLES

(Ogólne zasady prowadzenia biznesu Lely)

WPROWADZENIE

Firma Lely, założona w 1948 roku, podejmuje wszelkie możliwe starania, aby zapewnić swoim klientom zrównoważoną ekologicznie przyszłość, wysokie zyski oraz radość z pracy. Zasady General Business Principles leżące u podstaw działań Lely na rzecz odpowiedzialnego rozwoju firmy oraz dążenia do zrównoważonej przyszłości w znaczeniu ekonomicznym, społecznym i środowiskowym wyznaczają podstawy prowadzenia biznesu z zachowaniem zasad uczciwości i zgodności z zasadami etyki. Zasadami tymi firma Lely kieruje się w podejmowaniu decyzji biznesowych, prowadzeniu działalności i realizacji procesów na całym świecie. Dotyczą one w takim samym stopniu działań firmy, jak i zachowań jej pracowników i podlegają obowiązującym przepisom prawa.

General Business Principles określają minimalne wymogi dotyczące zachowań. Osoby zarządzające mogą swobodnie wdrażać dodatkowe zasady prowadzenia biznesu. Aby ułatwić wdrożenie General Business Principles, opublikowano osobny zestaw wytycznych GBP obowiązujących wszystkich pracowników firmy Lely Holding B.V. oraz jej oddziałów, jak również przedstawicieli firmy we wszystkich skonsolidowanych spółkach typu joint venture lub innego rodzaju firmach, w których udziały ma Lely („Lely”). Wytyczne stanowią integralną część General Business Principles (zwane są razem „GBP”). General Business Principles przyjęte przez zarząd Lely podlegają regularnym weryfikacjom i ewentualnym zmianom.

Aby mieć pewność, że zasady i działania etyczne mają rzeczywiste odzwierciedlenie w pracy całej firmy, zostanie wdrożony ogólnoświatowy program szkoleniowy, który zwiększy świadomość potrzeby zachowania bezwzględnej zgodności z General Business Principles.

NASZE WARTOŚCI

Działalność firmy Lely opiera się na pięciu kluczowych wartościach. To nimi kierujemy się w kontaktach z innymi. Staramy się, aby nasze wartości były widoczne we wszystkich naszych działaniach – od pracy w firmie, poprzez interakcje z klientami i spotkania z partnerami biznesowymi, po kontakty z przedstawicielami prasy. Aby osiągnąć cele związane z naszą misją i wizją, kierujemy się pięcioma podstawowymi wartościami, które stanowią kompas naszych działań:

Innowacje

Myślimy poza schematem, szukając okazji do wdrożenia innowacji, naszym celem jest pozytywne kształtowanie przyszłości dla lepszego jutra ludzi i zwierząt.

Pasja

To, co robimy jest naszą pasją – sercem i umysłem angażujemy się w tworzenie przyszłości rolnictwa.

Rozwój zawodowy

Zdajemy sobie sprawę, że możemy się rozwijać tylko wtedy, gdy rozwijać się będą nasi pracownicy, dlatego zachęcamy ich do rozwoju zawodowego i osobistego oraz wspieramy ich w tym procesie.

Poszanowanie

Dobrobyt ludzi i dobrostan zwierząt, jak również stan środowiska naturalnego, leżą nam na sercu. Wciąż szukamy bardziej zrównoważonych alternatyw.

Uczciwość

Dokładamy wszelkich starań, aby spełniać nasze obietnice; mówimy, co robimy, robimy to, co mówimy.

1 OGÓLNE ZAANGAŻOWANIE

Lely inspiruje i wspiera hodowców w tworzeniu optymalnych warunków dla budowy zrównoważonej, dochodowej i świetlanej przyszłości w rolnictwie.

Lely pragnie także być odpowiedzialnym partnerem społecznym, uczciwie podchodzącym do relacji z klientami, pracownikami, dostawcami i partnerami biznesowymi, a także przedstawicielami konkurencji, rządów i ich agend, oraz innych podmiotów, na które mogą wpływać ich działania. Lely na bieżąco śledzi przepisy prawne w krajach, w których prowadzi działalność, i regularnie kontroluje interesy swoje oraz zaangażowanych osób lub podmiotów, aby zagwarantować prawidłowe i długotrwałe relacje znimi. Lely stara się dostosowywać do lokalnych okoliczności, aby wjak najbardziej odpowiedni sposób podchodzić do możliwych problemów wramach obowiązującego prawa i zasad prowadzenia odpowiedzialnej działalności. W tym względzie firma Lely wspiera zasadę dialogu i współpracy ze wszystkimi stronami.

1.1 PRAWA CZŁOWIEKA

Respektując zapisy Powszechnej deklaracji praw człowieka, w myśl której na wszystkich członkach społeczeństwa, wtym na firmach, spoczywa obowiązek poszanowania i ochrony praw człowieka, oraz zgodnie z prawnie usankcjonowaną rolą biznesu firma Lely popiera i szanuje prawa człowieka oraz podejmuje wysiłki, aby jej działania nie prowadziły do ich naruszania.

1.2 PRACA DZIECI, PRACA NIEWOLNICZA I PRZYMUSOWA

Lely w żadnym wypadku nie korzysta z pracy niewolniczej ani przymusowej ani nie zatrudnia dzieci, zgodnie z konwencjami nr 138 i 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy.

1.3 KONKURENCJA WOLNORYNKOWA

Lely popiera zasadę konkurencji wolnorynkowej, która stanowi podstawę prowadzenia przez nią działalności, oraz przestrzega prawa ochrony konkurencji.

1.4 BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW

Firma Lely przez cały czas podejmuje starania na rzecz dostarczania bezpiecznych produktów i usług.

1.5. OCHRONA ŚRODOWISKA

Dobrobyt ludzi i dobrostan zwierząt, jak również stan środowiska naturalnego, leżą nam na sercu. Wciąż szukamy bardziej zrównoważonych alternatyw. Zgodnie z deklaracją dotyczącą zrównoważonego rozwoju, firma Lely stara się robić wszystko, co racjonalne i praktyczne, aby zminimalizować swoje oddziaływanie na środowisko.

2 ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ KLIENTÓW

Misją Lely jest inspirowanie ludzi do tworzenia nowatorskich rozwiązań, które pomagają naszym klientom w osiąganiu najlepszych wyników w zrównoważonej produkcji mleka, zbiorach pasz oraz zaopatrzeniu w energię. Nasza misja wyznacza kierunek naszych działań wprzyszłości. Tworzymy i wprowadzamy rewolucyjne zmiany w rolnictwie. To właściwa droga, którą powinniśmy podążać. Jesteśmy „innowatorami w rolnictwie”.

W tym zakresie nasza firma poszukuje sposobu na prowadzenie ciągłego dialogu z klientami. Lely stara się słuchać tego, co mają do powiedzenia i wyciągać odpowiednie wnioski, tak aby móc projektować i dostarczać rozwiązania w jak największym stopniu dopasowane do ich potrzeb. W kontaktach z klientami Lely zawsze kieruje się zasadami sprawiedliwości i otwartości, zachowując najwyższy poziom uczciwości przy dążeniu do zapewniania produktów i usług o jak najwyższej jakości.

3 ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ PRACOWNIKÓW

Dla Lely pracownicy są najważniejszym zasobem, dlatego kluczowe znaczenie ma atmosfera sprzyjająca sprawnej komunikacji, zaangażowaniu ikreowaniu poczucia odpowiedzialności, która zachęca pracowników do rozwoju osobistego i optymalnego wykorzystania potencjału.

3.1 PRAWO DO ORGANIZOWANIA SIĘ

Lely dostrzega i szanuje wolność pracowników do decydowania o zakładaniu organizacji bądź przystępowania do nich. Lely respektuje, w zakresie przewidzianym przez przepisy (lokalnego) prawa oraz obowiązujące relacje pracownicze i praktyki w zakresie zatrudnienia, prawo pracowników do bycia reprezentowanymi przez związki zawodowe i inne organizacje pracownicze. Lely bierze udział w negocjacjach, w imieniu swoim lub za pośrednictwem stowarzyszeń pracowników, dążąc do osiągnięcia porozumienia dotyczącego warunków zatrudnienia.

3.2 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Firma Lely stara się robić wszystko, co racjonalne i praktyczne, aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników.

3.3 RÓWNE I SPRAWIEDLIWE TRAKTOWANIE

Wszyscy pracownicy mają równe szanse i są równo traktowani w zakresie zatrudnienia i pracy, niezależnie od pochodzenia, rasy, płci, narodowości, wieku, orientacji seksualnej czy wyznania. Ta sama zasada dotyczy procesu rekrutacji pracowników. Lely dąży do oferowania równych płac za tę samą pracę wykonywaną na tych samych stanowiskach w podobnych lokalizacjach. Nie będą tolerowane żadne formy nękania ani dyskryminacji.

3.4 WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚĆ

Wynagrodzenie i godziny pracy są zgodne z przepisami prawa pracy oraz co najmniej zgodne z normami obowiązującymi w danej branży.

4 ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ PRACOWNIKÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH

Firma Lely dąży do tego, aby jej relacje zdostawcami ipartnerami biznesowymi zapewniały wszystkim stronom korzyści. Stara się prowadzić interesy z dostawcami i partnerami biznesowymi postępującymi w sposób uczciwy i przejrzysty wobec swoich udziałowców oraz przestrzegającymi przepisów prawa obowiązujących wkrajach, w których prowadzą działalność.

5 AKTYWA I INFORMACJE

5.1 WYKORZYSTANIE I OCHRONA AKTYWÓW

Każdy pracownik ponosi odpowiedzialność za właściwe wykorzystanie, ochronę i utrzymanie aktywów i zasobów Lely oraz za poufne informacje ujawniane firmie Lely przez jej partnerów biznesowych. Aktywa i zasoby firmy Lely oraz zakres możliwości wynikających z zajmowanego stanowiska mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji celów firmy Lely, a nie w celu osiągania osobistych korzyści.

5.2 NIEPRAWIDŁOWE UJAWNIANIE INFORMACJI

Lely uznaje informacje służące celom biznesowym za aktywa firmy, które należy chronić przed utratą, naruszeniem lub nieprawidłowym wykorzystaniem i ujawnieniem.

Firma Lely podejmuje starania na rzecz niewykorzystywania informacji ujawnionych jej przez stronę trzecią, jeżeli zachodzi podejrzenie, że osoba ujawniająca narusza w ten sposób obowiązek poufności, o ile informacje te:

a) nie zostały udostępnione do ogólnego wglądu przez podmiot inny niż Lely;

b) nie zostały opracowane niezależnie przez Lely; lub

c) nie stały się dostępne dla Lely bez zachowania poufności przez stronę trzecią niezwiązaną obowiązkiem poufności lub z mocy prawa.

6 UCZCIWOŚĆ W BIZNESIE

6.1 KORUPCJA, ZAPISY TRANSAKCJI

Lely przywiązuje wagę do poszanowania zasad uczciwości, szczerości i sprawiedliwości we wszystkich aspektach swojej działalności. Przyjmowanie łapówek w jakiejkolwiek formie jest niedopuszczalne. Wypłata prowizji oraz wręczanie lub przyjmowanie osobistych prezentów lub korzyści może mieć miejsce i jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem zachowania ścisłej zgodności z wytycznymi GBP. Lely podejmuje starania na rzecz postępowania zgodnego z zasadami przejrzystości i odpowiedzialności. Zapisy dokonanych transakcji muszą być prowadzone w sposób dokładny, kompletny i czasowy, zgodnie zzasadami prowadzenia księgowości Lely. Nie wolno ustanawiać ani utrzymywać środków lub aktywów niepodlegających zarejestrowaniu.

6.2 INTERESY STRON TRZECICH

Pracownikom zabrania się nawiązywania bezpośrednich i pośrednich relacji finansowych z dostawcą lub konkurencyjną firmą, z wyjątkiem udziałów finansowych w firmie publicznej.

6.3 PŁATNOŚCI O CHARAKTERZE POLITYCZNYM

Firmy należące do Lely nie przekazują płatności ani darowizn w formie pieniężnej ani w naturze na rzecz partii politycznych, organizacji politycznych lub indywidualnych polityków, chyba że płatności takich dokonuje się w ścisłej zgodności z wytycznymi GBP.

7 PRZESTRZEGANIE GENERAL BUSINESS PRINCIPLES

7.1 SANKCJE

Wszyscy pracownicy firmy Lely zobowiązani są do przestrzegania General Business Principles. Naruszenie tej zasady może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, w tym zwolnieniem z pracy, niezależnie od dalszego ewentualnego postępowania cywilnego lub karnego.

7.2 POLITYKA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Aby zachęcić pracowników do zgłaszania naruszeń General Business Principles, umożliwiono im anonimowe kierowanie skarg do pracownika ds. zgodności, bez obaw, że zostanie wobec nic wszczęte postępowanie dyscyplinarne.

7.3 ZGODNOŚĆ

Lely zatrudnia lokalnych pracowników ds. zgodności, którzy podlegają globalnemu przełożonemu ds. zgodności. Pracownicy powinni kontaktować się z pracownikiem ds. zgodności wprzypadku pytań dotyczących General Business Principles lub chęci zgłoszenia ich możliwego naruszenia.


 

Top