OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LELY

ARTYKUŁ 1. DEFINICJE

1.1  W niniejszych ogólnych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”) „Lely” oznacza: dokonującą sprzedaży spółkę stowarzyszoną należącą do Lely Holding B.V., z siedzibą pod adresem: Cornelis van der Lelylaan 1, 3147 PB Maassluis, Holandia, zwaną dalej Lely, oraz – w stosownych przypadkach – inne spółki stowarzyszone Lely.
1.2  W niniejszych Warunkach spółka stowarzyszona oznacza spółkę, która obecnie w sposób bezpośredni lub pośredni stanowi własność Lely Holding B.V. lub też pozostaje pod jej kontrolą, a także spółkę, która w przyszłości w sposób bezpośredni lub pośredni stanie się własnością Lely Holding B.V. lub też znajdzie się pod jej kontrolą, przy czym „kontrola” oznacza posiadanie w sposób bezpośredni lub pośredni co najmniej 50% udziałów z prawem głosu w sprawie mianowania dyrektorów zarządzających przysługującym przez cały okres sprawowania kontroli, lub też równorzędne uprawnienia w zakresie sprawowania kontroli nad zarządem spółki stowarzyszonej.
1.3  W niniejszych Warunkach Dostawa oznacza dostawę Sprzętu lub Części.
1.4  W niniejszych Warunkach Użytkownik Końcowy oznacza osobę fizyczną lub podmiot prawny, z którymi Druga Strona zawarła Umowę dotyczącą sprzedaży Sprzętu.
1.5  W niniejszych Warunkach Sprzęt oznacza wszelkie produkty dostarczane Drugiej Stronie przez Lely (na przykład: Lely Astronaut, Taurus, Qwes, Grazeway, Juno, Calm, Vector, Luna, Treatment box, Light 4 Cows, Discovery, Meteor, Walkway, Sphere, Horizon, Orbiter).  
1.6  W niniejszych Warunkach Instrukcja oznacza wskazówki i wytyczne opracowane przez Lely oraz wszelkie zmiany w takich wskazówkach i wytycznych (między innymi Instrukcja Obsługi Produktu, Instrukcja Konserwacji oraz Instrukcja Serwisowania) dotyczące serwisowania i konserwacji Sprzętu.
1.7  W niniejszych Warunkach Druga Strona oznacza stronę, która nabywa produkt Lely.
1.8  W niniejszych Warunkach Część(-ci) oznacza wszelkie części i komponenty wyprodukowane lub dostarczone na potrzeby Sprzętu lub też stanowiące jego składową, w tym wszelkie części i komponenty potrzebne do wymiany Części wadliwej(-ych) lub serwisowania Sprzętu.

ARTYKUŁ 2. ZAKRES STOSOWANIA

2.1  Niniejsze Warunki dotyczą i stanowią integralną część: (a) wszelkich wycen i ofert (zwanych dalej „Ofertą”) przedstawionych przez Lely, (b) wszelkich dokonywanych przez Lely przyjęć, pokwitowań i potwierdzeń (zwanych dalej „Potwierdzeniem”) zamówienia złożonego przez Drugą Stronę, w tym między innymi zamówień od Strony Zamawiającej wynikających z porozumień cenowych lub innych umów ramowych zawartych pomiędzy Drugą Stroną a Lely, chyba że Lely i Druga Strona wyraźnie uzgodnią inaczej na piśmie, (c) umów wynikających z takich Ofert lub Potwierdzeń oraz (d) umów, które w swojej treści odsyłają do niniejszych Warunków (czyli obydwu rodzajów umów, o których mowa w punkcie (c) oraz (d) i które zwane są dalej „Umową”).
2.2  Wszelkie warunki ogólne stosowane przez Drugą Stroną zostają w sposób wyraźny wyłączone.

ARTYKUŁ 3. OFERTY, PRZYJĘCIE I UMOWA

3.1  Wszelkie oferty zawarcia umowy przedstawione przez Lely podlegają odwołaniu, nawet w przypadku określenia terminu na przyjęcie oferty.
3.2  Wszelkie Oferty przyjęte przez Drugą Stronę mogą zostać wycofane przez Lely w ciągu 5 dni od daty ich przyjęcia przez Drugą Stronę.
3.3  Lely jest związana zamówieniem otrzymanym od Drugiej Strony wyłącznie po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia na piśmie lub jeśli Lely zaczęła realizować zamówienie („Zamówienie”).
3.4  Wszelkie zmiany w Ofertach lub Umowach wchodzą w życie wyłącznie po ich zatwierdzeniu na piśmie przez Lely.
3.5  Lely nie jest związana treścią materiałów promocyjnych, w tym treścią na stronach internetowych, w broszurach i ulotkach, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie.

ARTYKUŁ 4. CENY

4.1  O ile nie określono inaczej, wszystkie ceny podane są w EUR, bez podatku VAT i wszelkich innych opłat ustawowych.
4.2  Uzgodnione ceny wynikają z kosztów materiałów, wynagrodzeń, podatków oraz kursów wymiany walut obowiązujących w chwili złożenia Oferty, a także z uzgodnionej najnowszej wersji warunków dostaw Incoterms.
4.3  Jeśli jeden lub więcej czynników mających wpływ na koszt i cenę wzrośnie po potwierdzeniu Zamówienia, Lely ma prawo stosownie podnieść uzgodnioną cenę zakupu.

ARTYKUŁ 5. DOSTAWA I WARUNKI DOSTAWY

5.1  Dostawa jest realizowana na warunkach CIP (zgodnie z najnowszą wersją warunków dostaw Incoterms), do miejsca podanego w Zamówieniu, o ile na Zamówieniu nie określono inaczej. 5.2  Data dostawy podana w Zamówieniu jest datą przybliżoną i Druga Strona w żadnym przypadku nie może traktować tej daty jako wiążącego terminu, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie. 
5.3  Z wyłączeniem przypadków, w których wykonanie Umowy staje się w sposób trwały i bezsporny niemożliwe, Druga Strona nie może rozwiązać Umowy z powodu przekroczenia terminu dostawy, chyba że Lely dodatkowo nie wywiąże się z wykonania Umowy lub nie wykona Umowy w pełni w rozsądnym czasie po upływie uzgodnionego terminu dostawy. W takim przypadku rozwiązanie Umowy jest dozwolone tylko w przypadkach, w których zwyczajowo nie oczekuje się od Drugiej Strony, by wykonywała zapisy Umowy.
5.4  Lely ma prawo dokonać częściowych Dostaw oraz wystawić osobne faktury na wszelkie takie częściowe Dostawy. Taka częściowa Dostawa nie stanowi „niekompletnej Dostawy” w znaczeniu określonym w art. 9.1.
5.5  Jeśli Druga Strona lub, w stosownych przypadkach, Użytkownik Końcowy nie odbierze Dostawy w uzgodnionym terminie dostawy, Sprzęt lub Część(-ci) są składowane na koszt i odpowiedzialność Drugiej Strony, a po upływie czterech tygodni od uzgodnionej daty dostawy Lely ma prawo sprzedać (prywatnie) Sprzęt lub Części. Wszelkie utracone przychody oraz wszelkie poniesione przez Lely w związku z tym koszty pokrywa Druga Strona, bez uszczerbku dla prawa Lely do dochodzenia innych roszczeń.

ARTYKUŁ 6. POZWOLENIA I REGULACJE

6.1  Druga Strona jest odpowiedzialna za uzyskanie wszelkich dokumentów, zezwoleń i koncesji wymaganych w związku z Dostawą, instalacją lub użytkowaniem Sprzętu lub Części będących przedmiotem Dostawy.
6.2  Dostawa przebiega zgodnie z określonymi specyfikacjami. Druga Strona odpowiada za wszelkie modyfikacje dostarczonego Sprzętu lub Części, które wynikają z lokalnych wymogów lub przepisów, i ponosi koszty takich modyfikacji.

ARTYKUŁ 7. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

7.1  Dostarczany Sprzęt lub Część(-ci) pozostają własnością Lely do czasu otrzymania przez Lely całkowitej płatności za Sprzęt lub Część(-ci).
7.2  Jeśli Druga Strona nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego artykułu, Lely ma prawo w każdej chwili odzyskać dostarczony Sprzęt lub Część(-ci) lub też zlecić jego odzyskanie od Drugiej Strony lub innej strony przechowującej Sprzęt lub Część(-ci) dla Drugiej Strony. Druga Strona ma obowiązek zapewnić Lely pełną pomoc w takim odzyskaniu Sprzętu lub Części.
7.3  Druga Strona może wykorzystywać, przetwarzać lub sprzedawać Sprzęt lub Część(-ci), o których mowa w niniejszych Warunkach, w ramach normalnej działalności handlowej Drugiej Strony, jednak Sprzęt ani Część(-ci) nie mogą być przedmiotem zastawu ani stanowić zabezpieczenia długu wobec osoby trzeciej.

ARTYKUŁ 8. MONTAŻ I INSTALACJA

8.1  Druga Strona odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonanie wszelkich instalacji oraz zapewnienie obiektów i warunków wymaganych: (i) do montażu, konfiguracji i instalacji dostarczonego Sprzętu lub Części w miejscu przeznaczenia lub (ii) do prawidłowego działania Sprzętu lub Części po montażu, konfiguracji lub instalacji w miejscu przeznaczenia.
8.2  Wszelki szkody i koszty poniesione w wyniku niespełnienia warunków określonych w niniejszym artykule lub też nieterminowego spełnienia tych warunków pokrywa Druga Strona.

ARTYKUŁ 9. OBOWIĄZEK PRZEPROWADZENIA INSPEKCJI

9.1  Zastrzeżenia wynikające z niekompletnej Dostawy lub innych dających się zauważyć wad muszą zostać przekazane Lely na piśmie niezwłocznie po dostawie, lecz nie później niż czternaście dni roboczych od daty dostawy. O jakichkolwiek wadach ukrytych Lely zostanie poinformowana na piśmie zaraz po ich wykryciu, lecz nie później niż czternaście dni roboczych od ich wykrycia.
9.2  Druga Strona nie może odmówić odbioru Dostawy z powodu drobnych wad.
9.3  Wszelkie roszczenia dotyczące wad w Dostawie niezgłoszone zgodnie z niniejszym art. 9 nie podlegają odszkodowaniu należnemu na mocy niniejszych Warunków.
9.4  Koszty inspekcji Dostawy ponosi Druga Strona.
9.5  Po otrzymaniu informacji o niekompletnej Dostawie lub innych dających się zauważyć wadach zgodnie z art. 9.1, Lely poinformuje o działaniach, jakie należy podjąć.

ARTYKUŁ 10. GWARANCJA

10.1  Przez 12 miesięcy od uruchomienia Sprzętu lub Części w obiekcie Użytkownika Końcowego, lecz nie dłużej niż 24 miesiące od daty wysyłki Sprzętu lub Części („Okres Gwarancyjny”), Lely gwarantuje, że w warunkach normalnego użytkowania Sprzęt lub Części dostarczone na podstawie niniejszych Warunków są w chwili dostawy wolne od wszelkich wad materiału lub wykonania i są w istotnym zakresie zgodne ze specyfikacjami Lely dotyczącymi takiego Sprzętu lub Części lub, w stosownych przypadkach, z innymi specyfikacjami przyjętymi przez Lely na piśmie, z wyjątkiem oprogramowania, prototypów, produktów testowych lub próbek nowo opracowanych produktów. Część dostarczona w celu zastąpienia wadliwej Części nie jest objęta gwarancją przez okres dłuższy niż pierwotny okres gwarancji obowiązujący na wadliwą część. Lely ponadto gwarantuje, że Sprzęt lub Części są zgodne z obowiązującymi przepisami unijnymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego, wyłącza się odpowiedzialność Lely z tytułu rękojmi. Druga Strona winien wyłączyć również odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do nabywców Produktów, pod rygorem ponoszenia obowiązków z tytułu rękojmi. Zapis ten nie narusza ewentualnych uprawnień klientów, przyznanych im na mocy przepisów szczególnych.
10.2  Jeśli Sprzęt lub Części są w istotnym zakresie niezgodne z zapewnieniem gwarancyjnym zawartym w art. 10.1 powyżej („Istotna Wada”), obowiązek Lely oraz prawo Drugiej Strony ograniczają się jedynie i wyłącznie do wymiany lub naprawy wadliwych lub niezgodnych Części lub Sprzętu lub, wedle uznania Lely, do zasilenia rachunku stosowną kwotą odpowiadającą cenie ich zakupu. Lely dokonuje takiej naprawy, wymiany lub uznania rachunku w zwyczajowo przyjętym rozsądnym terminie. Niezgodne lub wadliwe Części lub Sprzęt stają się własnością Lely z chwilą ich wymiany lub uznania rachunku z ich tytułu.
10.3  Dopuszczalność zgłoszenia na podstawie art. 10.2 oraz jego realizacja zależy od wypełnienia przez Drugą Stronę warunków określonych w art. 10, a także następujących warunków:

 • Do zgłoszenia w ramach gwarancji kwalifikują się wyłącznie Istotne Wady, które nie mogły zostać wykryte w czasie inspekcji, o której mowa w art. 9.1 i które zostaną wykryte w Okresie Gwarancyjnym i zgłoszone do Lely na piśmie w ciągu 14 dni od ich wykrycia.
 • Istotną Wadę można w możliwy do dowiedzenia sposób przypisać Lely jako wynikającą z zaniedbania ze strony Lely.
 • Lely dostaje wystarczający czas i ma możliwość przeprowadzenia wszelkich testów, napraw oraz wymian, które uzna za konieczne do naprawienia Istotnej Wady.
 • Druga Strona umożliwia Lely swobodny dostęp do Sprzętu lub Części będących przyczyną Istotnej Wady.

10.4  Druga Strona, według uznania i na polecenie Lely:
i) zwraca Lely Część będącą przyczyną Istotnej Wady, a wszelkie koszty transportu z i do miejsca pochodzenia ponosi Lely. Część w ten sposób zwrócona staje się własnością Lely lub:
ii) zatrzymuje Część będącą przyczyną Istotnej Wady w swoich obiektach, gdzie pozostaje ona dostępna do inspekcji przez Lely przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zgłoszenia Istotnej Wady spółce Lely, na ryzyko Lely. Po upływie tego okresu przechowywania Druga Strona usuwa przechowywane Części na koszt Lely, pod warunkiem, że Druga Strona dopilnuje, by usuniecie odbyło się zgodnie z następującymi wymogami:

 • usunięcie odbywa się przez upoważnioną firmę zajmującą się utylizacją odpadów;
 • upoważniona firma zajmująca się utylizacją odpadów stosuje konkurencyjne ceny za swoje usługi;
 • odpady są utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska; oraz
 • Druga Strona dostarcza deklarację na potwierdzenie utylizacji Części przez upoważnioną firmę zajmującą się utylizacją odpadów;

Jeśli Druga Strona nie przestrzega powyższych postanowień, Lely obciąża Drugą Stronę wszelkimi poniesionymi kosztami, w tym, choć niewyłącznie, kosztami Części Zapasowych dostarczonych Drugiej Stronie.
10.5  Lely wyrównuje Drugiej Stronie koszty robocizny poniesione w celu naprawienia Istotnej Wady zgodnie z zasadami naliczania robocizny w ramach gwarancji stosowanymi w spółce Lely. Wszelkie koszty wykraczające poza wynagrodzenie uzgodnione zgodnie z zasadami dotyczącymi naliczania robocizny w ramach gwarancji stosowanymi w spółce Lely, w tym, na przykład, koszty zakwaterowania, ponosi Druga Strona, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie. Całkowita kwota roszczeń gwarancyjnych, które mają zostać wyrównane przez Lely, nie przekracza ceny zakupu Sprzętu.
10.6  Istotna Wada nie stanowi podstawy do rozwiązania Umowy na dostawę Sprzętu lub Części, chyba że chodzi o Istotną Wadę, której Lely mimo ponawianych prób nie naprawi w sposób możliwy do zaakceptowania.
10.7  Następujące pozycje lub koszty wynikające z działań określonych poniżej nie są objęte odszkodowaniem na mocy postanowień gwarancyjnych zawartych w niniejszym art. 10:

 • Części określone przez Lely jako części podlegające zużyciu lub części eksploatacyjne;
 • Części, których cena sprzedaży netto została ustalona przez Lely na mniej niż 10 EUR za sztukę;
 • wszelkie straty lub szkody wynikłe z użycia Sprzętu niezgodnie ze specyfikacjami określonymi w Instrukcji;
 • wszelkie interwencje techników innych niż technicy wykwalifikowani w obsłudze produktów Lely lub technicy zatwierdzeni przez Lely do wykonywania określonych zadań;
 • wszelkie straty lub szkody wynikłe z niewykonania zapobiegawczych prac konserwacyjnych zgodnie z Instrukcją;
 • zdarzenia takie jak zamrożenie, oblodzenie, pożar, powódź, zalanie lub inne formy nadmiernego działania wody albo uderzenie pioruna;
 • wada lub wadliwe działanie układu elektrycznego lub uziemienia;
 • zastosowanie do płukania, odkażania lub mycia chemikaliów zawierających chlor lub chemikaliów niezgodnych z odnośnymi specyfikacjami chemicznymi, co może spowodować zniszczenie Sprzętu lub Części;
 • zastosowanie sprężonego powietrza niezgodnie ze standardami jakości ustalonymi przez Lely; oraz
 • działalność hakerska, wirusy i tym podobne.


10.8  Druga Strona powiadamia Lely niezwłocznie o każdym przypadku, w którym w sytuacji awaryjnej Druga Strona musi zaangażować osobę trzecią do naprawy Istotnej Wady z powodu: i) bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa operacyjnego obiektów Użytkownika Końcowego lub ii) prawdopodobieństwa wystąpienia nieproporcjonalnie dużych szkód. W powyższych okolicznościach Lely wyrównuje uzasadnione i niezbędne wydatki poniesione na naprawę Istotnej Wady, a w przypadku gdy Sprzęt lub Części powodujące Istotną Wadę zostaną przez osobę trzecią naprawione nieprawidłowo, Druga Strona zachowuje roszczenie gwarancyjne zgodnie z niniejszymi Warunkami, pod warunkiem że Druga Strona postąpiła w sposób uzasadniony i sumienny przy wyznaczaniu takiej osoby trzeciej. Bez uszczerbku dla powyższego postanowienia Lely nie odpowiada za skutki wynikające z ieprawidłowych napraw.
10.9  W przypadku gdy do zagwarantowania funkcjonalności Sprzętu wymagane są Części oryginalne, Lely nie odpowiada za skutki wynikające z użycia części niedostarczonych przez Lely. To samo dotyczy modyfikacji Sprzętu przez Drugą Stronę lub w jej imieniu, podjętych bez uprzedniej zgody Lely.
10.10  Druga Strona ponosi wszelkie koszty w związku z niewłaściwym dochodzeniem roszczenia gwarancyjnego na podstawie niniejszego art. 10 (np. w przypadku gdy produkt nie był wadliwy).
10.11  Postanowienia gwarancyjne zawarte w niniejszych Warunkach obowiązują tylko wobec Drugiej Strony i na jej korzyść, a nie przysługują klientom Drugiej Strony ani innym osobom trzecim.
10.12  Roszczenia z tytułu strat lub szkód rozpatruje się zgodnie z art. 14.

ARTYKUŁ 11. SIŁA WYŻSZA

11.1  Lely nie może zostać obciążona winą za całkowite lub częściowe niewykonanie Umowy, jeśli takie niewykonanie Umowy wynika z okoliczności pozostających poza kontrolą Lely, niezależnie od tego, czy możliwe było ich przewidzenie, w tym między innymi z: wojny lub podobnych sytuacji, zamieszek, sabotażu, bojkotów, strajków, okupacji, blokad, braku surowców, zniszczenia maszyn, choroby pracowników Lely, niewywiązywania się z zobowiązań przez dostawców lub przewoźników, działań podjętych przez rząd (w tym przez rządy innych krajów), takich jak zakaz transportu, importu, eksportu lub produkcji, katastrof naturalnych, niesprzyjających warunków pogodowych, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu lub wycieku niebezpiecznych substancji i gazów.

ARTYKUŁ 12. PŁATNOŚĆ NA RZECZ LELY

12.1  Wszelkich płatności należy dokonać w ciągu 30 dni od daty faktury, bez żadnych rabatów, odliczeń czy potrąceń, chyba że ustalono inaczej na piśmie. Zobowiązanie do płatności nie podlega zawieszeniu z tytułu roszczeń.
12.2  W przypadku opóźnienia w płatności Druga Strona ma obowiązek, bez konieczności wysyłania wezwań czy powiadomień, zapłacić, zgodnie z art. 6:119 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, odsetki od kwoty głównej lub niezapłaconej części kwoty głównej, liczone od terminu zapłaty do dnia dokonania płatności.
12.3  Wszelkie koszty, zarówno sądowe, jak i pozasądowe, poniesione w związku z windykacją od Drugiej Strony kwoty należnej i niezapłaconej w terminie, ponosi Druga Strona. Jako minimalną kwotę tych kosztów ustala się 300,00 EUR.
12.4  W przypadku likwidacji, upadłości lub moratorium Drugiej Strony jej zobowiązania stają się natychmiast należne i płatne.
12.5  Lely może zażądać dodatkowego zabezpieczenia wykonania zobowiązań do zapłaty ciążących na Drugiej Stronie, jeśli skłoni ją do tego ocena wypłacalności Drugiej Strony, a w przypadku niezapewnienia przez Drugą Stronę takiego dodatkowego zabezpieczenia Lely może zawiesić wykonanie Umowy.

ARTYKUŁ 13. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

13.1  Wszelkie prawa własności intelektualnej lub inne prawa, zarejestrowane lub nie, związane z dostarczonym Sprzętem lub Częścią(-ami) lub też prawa do rysunków, obliczeń, projektów itp. w najszerszym możliwym rozumieniu tych terminów, a także do oprogramowania udostępnionego Drugiej Stronie, stanowią własność Lely i w sposób wyraźny są przez Lely zastrzeżone.

ARTYKUŁ 14. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

14.1  Żadna ze stron nie odpowiada przed drugą stroną za żadne szkody pośrednie, uboczne ani z tytułu zadośćuczynienia lub odszkodowania za szkody szczególne lub wynikowe (w tym utracone zyski lub oszczędności), niezależnie od tego, czy takie szkody wynikają z odpowiedzialności deliktowej, gwarancyjnej, umownej czy też opartej na innej konstrukcji prawnej – nawet jeśli taka strona powzięła wiedzę o możliwości wystąpienia takich szkód. Lely w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty zaopatrzenia ani opłaty związane z przeróbkami.
14.2  Łączna odpowiedzialność Lely wobec Drugiej Strony wynikająca z jakiejkolwiek Umowy nie przekracza (1) niższej z następujących kwot: (a) kwoty faktycznie otrzymanej przez Lely w ciągu dwunastu (12) miesięcy bezpośrednio poprzedzających zdarzenie będące powodem powstania zobowiązania, uiszczonej za Sprzęt lub Części będące powodem wystąpienia zobowiązania lub (b) stu tysięcy (100.000) EUR, przy czym (2) w przypadku odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Części lub Sprzętu, lub też brak takiej dostawy, pod uwagę bierze się cenę zakupu podaną w odpowiedniej Umowie dotyczącej niedostarczonych lub dostarczonych z opóźnieniem Części lub Sprzętu.
14.3  Ograniczenia odpowiedzialności określone w powyższej części niniejszego art. 14 znajdują zastosowanie wyłącznie w takim zakresie, w jakim zezwala na to obowiązujące prawo i nie mają zastosowania do sytuacji, w których szkoda Drugiej Strony wynika z rażącego zaniedbania Lely lub umyślnego naruszenia warunków przez Lely.
14.4  Wszelkie szkody inne niż te, o których mowa w art. 14.3, podlegają odszkodowaniu w maksymalnej kwocie lub kwotach, jakich można dochodzić na mocy ubezpieczenia od odpowiedzialności wykupionego przez Lely, włącznie z kwotą nadwyżkową uiszczaną przez Lely w związku z takim ubezpieczeniem.
14.5  Odszkodowanie, o którym mowa w art. 14.4, dotyczy wszelkich przypadków szkód powstałych łącznie na skutek Dostawy, z którą wiąże się szkoda.
14.6  Bez uszczerbku dla postanowień poprzednich ustępów, do otrzymania odszkodowania uprawnia jedynie szkoda poniesiona i wykazana w ciągu 12 miesięcy od daty Dostawy, zgłoszona Lely na piśmie w tym terminie oraz w ciągu 14 dni kalendarzowych po jej wykryciu. Warunkiem koniecznym wykonania prawa do odszkodowania jest zapewnienie Lely wszelkiej koniecznej pomocy podczas badania przyczyny, charakteru oraz zakresu szkody, której dotyczy wniosek o odszkodowanie.
14.7  Potrącanie roszczeń odszkodowawczych, które nie zostały uznane przez Lely lub które nie zostały nieodwołalnie ustalone na drodze sądowej, od jakichkolwiek kwot płatnych przez Drugą Stronę jest niedozwolone.
14.8  Druga Strona zwalnia Lely z odpowiedzialności w związku z roszczeniami osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu, które dotyczą szkody poniesionej w wyniku działania Sprzętu lub Części dostarczonych przez Lely Drugiej Stronie lub też w imieniu  Drugiej Strony, z wyłączeniem zakresu, w jakim Druga Strona udowodni, że na mocy Umowy i niniejszych Warunków Lely ponosi odpowiedzialność za taką szkodę wobec Drugiej Strony i musi zapłacić Drugiej Stronie z tego tytułu odszkodowanie.
14.9  Podmioty prawne lub osoby fizyczne należące do grupy Lely, zatrudnione przez Lely lub też powołane do wykonania Umowy, które zostaną wezwane przez Drugą Stronę do zapłaty odszkodowania, mogą również powoływać się na niniejsze postanowienia. Odszkodowanie, którego można dochodzić od takich podmiotów prawnych/osób fizycznych oraz Lely, nie może w żadnym przypadku łącznie przekroczyć odszkodowania, jakie musiałaby wypłacić sama Lely.

ARTYKUŁ 15. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

15.1  Każda ze stron niniejszych Warunków oświadcza, że jest należycie upoważniona do zawarcia Umowy oraz że w odniesieniu do jej wykonania zgodnie z niniejszymi Warunkami będzie przestrzegać wszelkich obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów, w tym między innymi przepisów dotyczących odpowiednich kontroli eksportowych lub importowych, a także ograniczeń nałożonych przez odpowiednie jurysdykcje.
15.2  Jeśli dostawa Części i Sprzętu lub usług na mocy Umowy wymaga uzyskania pozwolenia na eksport lub import od rządu lub też organu rządowego zgodnie z obowiązującym prawem lub regulacjami, lub też jeśli taka dostawa jest w inny sposób ograniczona lub niedozwolona z racji przepisów lub regulacji dotyczących kontroli eksportowych lub importowych, Lely może zawiesić wykonanie swoich zobowiązań oraz praw Drugiej Strony w odniesieniu do takiej dostawy do czasu, aż takie pozwolenie zostanie przyznane, lub też na okres trwania takich ograniczeń lub zakazów, ponadto Lely może również rozwiązać Umowę bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Drugiej Strony. Jeśli wymagane jest zezwolenie na przywóz Druga Strona niezwłocznie poinformuje o tym Lely oraz dostarczy Lely taki dokument w najbliższym możliwym terminie. Przyjmując Ofertę Lely, zawierając Umowę lub odbierając Części lub Sprzęt, Druga Strona zobowiązuje się nie postępować z Częściami lub Sprzętem ani żadną dokumentacją dotyczącą Części lub Sprzętu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi kontroli eksportowych lub importowych.

ARTYKUŁ 16. POUFNOŚĆ

16.1  Druga Strona uznaje, że wszelkie techniczne, handlowe i finansowe dane ujawnione Drugiej Stronie przez Lely stanowią informacje poufne Lely lub jej spółek stowarzyszonych. Druga Strona nie będzie ujawniać takich informacji poufnych żadnym osobom trzecim i nie będzie wykorzystywać takich informacji poufnych do żadnych innych celów niż te uzgodnione między stronami oraz zgodnych z transakcją handlową, której dotyczą niniejszej Warunki.

ARTYKUŁ 17. PRAWO WŁAŚCIWE

17.1  Wyraźnie wyłącza się zastosowanie Konwencji Wiedeńskiej dotyczącej międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
17.2  Każda Umowa lub stosunek prawny pomiędzy Lely a Drugą Stroną podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.

ARTYKUŁ 18. ROZWIĄZANIE

18.1  Jeśli Druga Strona nie wykona albo nie wykona prawidłowo lub terminowo jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy zawartej z Lely lub jeśli Druga Strona ogłosi upadłość, złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, zostanie jej udzielone moratorium, jej działalność ustanie lub zostanie zlikwidowana, lub też jeśli Druga Strona umrze, zostanie przekazana pod zarząd syndyka, zostanie na nią nałożone ograniczenie prawne lub też część lub całość jej towarów zostanie zajętych, Lely ma prawo rozwiązać Umowę w całości lub części, bez konieczności wysyłania powiadomienia ani bez interwencji sądowej, a także bez obowiązku zapłaty odszkodowania, oraz bez uszczerbku dla wszelkich innych praw, jakich Lely może dochodzić.

ARTYKUŁ 19. SPORY

19.1  Wszelkie spory – jeśli niemożliwe jest ich rozstrzygnięcie w sposób polubowny – zostaną przedstawione do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd cywilny w Rotterdamie.
19.2  Jeśli jakiekolwiek z postanowień niniejszych Warunków stoi w sprzeczności z lokalnymi przepisami, do wymogów lokalnego prawa należy dostosować tylko to postanowienie. Wszelkie pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostają w pełni w mocy.

 

 

Top