LELY GENERAL BUSINESS PRINCIPLES

(LELY GENEL İŞ İLKELERİ)

GİRİŞ

1948'de kurulan Lely, müşterileri için çiftçiliğin geleceğini sürdürülebilir, kârlı ve keyifli bir hale getirmek için çalışmaya odaklanmıştır. Lely'nin sorumlu kurumsal vatandaşlık konusuna olan bağlılığını ve sürdürülebilir bir gelecek arayışını ekonomik, sosyal ve çevresel olarak destekleyen General Business Principles, işlerin yürütülmesinde uyguladığımız dürüstlük ve iş ahlakı ilkelerimizi belirler. Bu ilkeler, Lely'nin dünya çapında aldığı iş kararlarını, operasyonlarını ve eylemlerini yönetir ve Lely'nin iş yönetiminde hem şirket eylemleri hem de çalışanların bireysel davranışları açısından eşit oranda geçerlidir. Bu ilkeler, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere tabidir.

General Business Principles, minimum davranış gereksinimlerini belirlemektedir. Bu ilkeler, iş yönetimine ek kurallar getirmek konusunda yönetime serbestlik sunar. General Business Principles'ın uygulanmasını teşvik etmek amacıyla, Lely Holding B.V. ve bağlı şirketlerinin tüm çalışanlarının yanı sıra herhangi bir konsolide ortak girişimde veya Lely'nin ilgilendiği her tür ortaklıkta Şirketi ('Lely') temsil edenler için geçerli olan ayrı bir dizi GBP Yönergesi yayımlanmıştır. GBP Yönergesi, General Business Principles'ın (birlikte 'GBP' olarak anılacaktır) ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Lely Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olan General Business Principles, düzenli olarak gözden geçirilmekte ve gerektiğinde revize edilmektedir.

İş ahlakının ve operasyonların şirket genelinde dikkat edilen bir konu olduğundan emin olmak ve General Business Principles ile tam uyum içinde çalışmanın mutlak bir ihtiyaç olduğu farkındalığını oluşturmak amacıyla dünya çapında bir eğitim programı oluşturulacaktır.

DEĞERLERİMİZ

Lely beş temel değer üzerinde yükselir. Bu değerler başkaları ile olan ilişkilerimizde nasıl davranacağımız konusunda yol göstericidir. Meslektaşlar arasındaki çalışma zemininde, müşterilerimiz ile olan etkileşimlerimizde, iş ortaklarımız ile yaptığımız toplantılarda, basınla ilişkilerimizde, yer ve zamandan bağımsız olarak değerlerimizi eylemlerimiz yoluyla ortaya koyarız. Misyon ve vizyonumuzu gerçekleştirmek amacıyla, davranışlarımız için bir pusula görevi gören beş temel değer tarafından yönlendiriliriz:

Yenilikçilik

Farklı açılardan düşünerek, hem insanlar hem de hayvanlar için daha iyi bir gelecek oluşturmak amacıyla olumlu bir değişim amaçlayan yenilikçi fırsatları araştırırız.

Tutku

İşimizi tutkuyla yaparız ve tarım sektörünün geleceğini şekillendirmek konusunda kalben ve zihnen kararlıyız.

Gelişim

İşletmemizin ancak çalışanlarımızla birlikte büyüyebileceğinin farkındayız; bu nedenle profesyonel ve kişisel gelişim olanakları ile destekleyerek ilerlemeleri konusunda onları teşvik ederiz.

Saygı

İnsanların ve hayvanların refahının yanı sıra çevre de şirket yaklaşımımızın merkezinde yer alır. Sürekli daha sürdürülebilir alternatifleri araştırırız.

Dürüstlük

Eylemlerimiz ile söylediklerimiz arasında tutarlılık olmasına önem verir ve verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gayret gösteririz.

1 GENEL TAAHHÜT

Lely, çiftçilikte sürdürülebilir, karlı ve keyifli bir gelecek inşa edebilmeleri için parlak çiftçilik yöntemleri ile, sürdürülebilir karlı ve eğlenceli bir gelecek inşa etmeleri konusunda çiftçilere ilham verir ve onları destekler.

Lely; müşterilerine, çalışanlarına, tedarikçileri ile iş ortaklarına, rakiplerine, hükümetler ile onların kurumlarına ve faaliyetlerinden etkilenebilecek diğer herkese karşı dürüst davranarak toplumun sorumlu ortaklarından biri olmayı hedeflemektedir. Lely, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki geçerli hukuk kurallarını gerektiği şekilde gözlemler ve kendi çıkarlarını ve etkilenen kişi veya kuruluşların çıkarlarını onlarla sağlıklı, uzun vadeli bir ilişki kurabilmek amacıyla düzenli olarak değerlendirir. Lely, yürürlükteki yasalar ve sorumlu davranış sınırları içinde olası sorunlara en uygun yaklaşımı sergileyebilmek adına yerel koşullara uyum sağlamaya gayret gösterir. Bu bağlamda Lely, ilgili tüm taraflar ile diyalog ve işbirliği ilkesini desteklemektedir.

1.1 İNSAN HAKLARI

Tüzel kişiler de dahil olmak üzere toplumdaki tüm taraflar, insan haklarına saygı göstermek ve bu hakları korumakla sorumludur diyen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni dikkate alarak ve meşru işletme rolü çerçevesinde Lely, insan haklarını destekler ve bu haklara karşı saygılıdır ve faaliyetlerinin insan hakları ihlaline neden olmayacağından emin olmak için çaba gösterir.

1.2 ÇOCUK İŞÇİ, BORCA KARŞILIK VEYA ZORLA ÇALIŞTIRMA

Lely, hiçbir koşulda, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 138. ve 182. maddelerinin ihlaline neden olacak şekilde ne borca karşılık veya zorunlu işgücü kullanacak, ne de çocuk işçi çalıştıracaktır.

1.3 SERBEST PAZAR REKABETİ

Lely faaliyetlerini yürütmek için serbest pazar rekabeti ilkesini destekler ve yürürlükteki rekabet yasa ve yönetmeliklerini takip eder.

1.4 ÜRÜN GÜVENLİĞİ

Lely, her zaman, sağladığı ürün ve hizmetlerin güvenli olmasını amaçlar.

1.5. ÇEVRESEL KORUMA

İnsanların ve hayvanların refahının yanı sıra çevre de şirket yaklaşımımızın merkezinde yer alır. Sürekli daha sürdürülebilir alternatifleri araştırırız. Sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığı ile tutarlı olacak şekilde Lely, faaliyetlerinin çevre üzerinde oluşturabileceği herhangi bir olumsuz etkiyi en aza indirebilmek amacıyla makul ve uygulanabilir olan her şeyi yapacağını taahhüt eder.

2 MÜŞTERİLERE VERİLEN TAAHHÜT

Lely'nin misyonu, müşterilerimizin sürdürülebilir süt üretiminde, hasatta, yemleme ve enerji kaynakları kullanımında uzmanlaşmalarına yardımcı olan yenilikçi çözümler oluşturmaları için insanlara esin kaynağı olmaktır. Misyonumuz, geleceğe giden yolumuzu aydınlatır. Çiftçilik yöntemlerinde çığır açan değişimler yaratır ve bu değişimleri destekleriz. Bu bizim varoluş amacımızdır. Biz "Tarımda Yenilikçileriz".

Bu amaçla, müşterilerimiz ile sürekli bir diyalog halinde olmayı hedefliyoruz. Lely, müşterilerini dinler ve onlardan öğrenir, böylece çözümlerini gerçekten onların istedikleri ve ihtiyaç duydukları şekilde tasarlayarak sunar. Lely, müşterileri ile her zaman adil ve samimi bir şekilde ilgilenir; ürün ve hizmetler için mümkün olan en yüksek kaliteyi sağlamak amacıyla çalışırken aynı zamanda bütünlüğün de en üst seviyede olmasına özen gösterir.

3 ÇALIŞANLARA VERİLEN TAAHHÜT

Lely, çalışanlarının temel bir kaynak olarak değerinin farkındadır. İyi bir çalışan iletişimine, katılımına ve sorumluluğuna dayalı bir atmosfer oluşturmak kritik öneme sahiptir ve bir çalışanın kişisel gelişimi ve yeteneklerinin optimum seviyede kullanımı teşvik edilir.

3.1 ÖRGÜTLENME HAKKI

Lely, çalışanlarına herhangi bir örgüt kurma veya kurmama ya da herhangi bir örgütle ilişkilendirilmeyi seçme hakkı tanır ve bu özgürlüklerine saygı duyar. Lely, (yerel) yasa, tüzük ve hakim işçi-işveren ilişkileri ve istihdam uygulamaları çerçevesinde, çalışanlarının sendikalar ve diğer işçi örgütleri tarafından temsil edilme hakkına saygı duyar ve Lely müzakereleri, ister kendi adına ister işveren dernekleri aracılığıyla olsun, istihdam koşullarında anlaşmaya varmak üzere yürütecektir.

3.2 SAĞLIK VE GÜVENLİK

Lely, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla makul ve uygulanabilir olan her şeyi yapacağını taahhüt eder.

3.3 EŞİT VE ADİL MUAMELE

Her çalışan eşit fırsatlara sahiptir ve kişisel geçmişi, ırkı, cinsiyeti, milliyeti, yaşı, cinsel tercihi veya dini inancı ne olursa olsun eşit muamele görecektir. Aynı kurallar, çalışanların işe alımında da geçerlidir. Lely, benzer lokasyonlarda ve eşit seviyelerde gerçekleştirilen eşit ağırlıkta işler için eşit ücret politikasına sahiptir. Taciz ya da ayrımcılık hiçbir şekilde tolere edilmez.

3.4 MAAŞLAR VE ÖDEME

Ücretlendirme ve çalışma saatleri, yerel iş kanunlarına uygun olacaktır veya en azından geçerli endüstri normları doğrultusunda belirlenecektir.

4 TEDARİKÇİLERE VE İŞ ORTAKLARINA VERİLEN TAAHHÜT

Lely tedarikçileri ve iş ortakları ile karşılıklı olarak fayda sağlayan bir ilişki içindedir. Paydaşlarına karşı adil bir şekilde ve bütünlük ilkesi ile davranmayı taahhüt eden ve faaliyet gösterdikleri ülkelerin yürürlükteki kanunlarına riayet eden tedarikçi ve iş ortaklarına iş yaratma taahhüdünde bulunur.

5 VARLIKLAR VE BİLGİLER

5.1 VARLIKLARIN KULLANIMI VE KORUNMASI

Çalışanların her biri, Lely'nin varlıkları ve kaynaklarının yanı sıra iş ortakları tarafından Lely'e açıklanmış gizli bilgilerin uygun kullanımından, korunmasından ve muhafaza edilmesinden de sorumludur. Lely'e ait varlıkların ve kaynakların yanı sıra, kişinin konumundan doğan her türlü fırsat, kişisel çıkarlar için değil, yalnızca Lely'nin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olması amacıyla kullanılmalıdır.

5.2 UYGUNSUZ AÇIKLAMALAR

Lely; ticari bilgileri, kayıplara, ihlallere, yanlış kullanımlara ve ifşa edilme riskine karşı korunması gereken kurumsal bir varlık olarak değerlendirir.

Lely'nin, kendisine üçüncü taraflar tarafından açıklanan bilgilerin ifşa edilmesinin gizlilik yükümlülüğünü ihlal ettiği şüphesi taşıması durumunda, bu bilgilerden istifade etmemeyi, aşağıdaki durumlar hariç, taahhüt eder. Hariç tutulan durumlar:

a) Bilgilerin Lely tarafından ifşa edilmesinin bir sonucu olmadan kamu tarafından erişilebilir olması;

b) Bilgilerin Lely tarafından bağımsız olarak geliştirilmiş olması; ya da

c) Bilgilerin herhangi bir gizlilik yükümlülüğü olmayan veya kanun gereği bir yükümlülük taşımayan bir üçüncü taraftan Lely'e gizli olmayacak şekilde sağlanmış olmasıdır.

6 İŞLETME BÜTÜNLÜĞÜ

6.1 RÜŞVET; İŞLEM KAYITLARI

Lely, faaliyetlerinde hiçbir şekilde dürüstlük, doğruluk ve adaletten taviz vermez. Rüşvetin hiçbir şekli kabul edilemez; komisyon ödemeleri ve kişisel hediyeler veya ayrıcalıklar, yalnızca GBP Yönergesi ile tam uyum içinde teklif veya kabul edilebilir. Lely, şirket genelinde yüksek seviyede şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri ile uyum içinde iş yapılmasını hedefler. Yapılan işlemlerin kayıtları, Lely muhasebe ilkelerine uygun olarak, doğru ve eksiksiz bir şekilde ve zamanında muhafaza edilmelidir. Kayıtlara geçmeyen hiçbir fon veya varlık bulunmamalıdır.

6.2 ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN ÇIKARLARI

Çalışanların halka açık bir şirketle olan mali çıkarları dışında herhangi bir tedarikçi ya da rakip firma ile doğrudan veya dolaylı mali çıkar ilişkisi yürütmesine izin verilmez.

6.3 SİYASİ ÖDEMELER

Bu tür ödemeler, GBP Yönergesi ile tam uyum içinde yapılmadığı sürece Lely şirketleri, siyasi partilere, siyasi örgütlere veya politikacılara, nakdi veya ayni olarak, ödeme yapmayacak ya da bağışta bulunmayacaktır.

7 GENERAL BUSINESS PRINCIPLES'A UYUM

7.1 YAPTIRIMLAR

Tüm Lely çalışanları General Business Principles'a uygun davranmak zorundadır. Bu ilkelerin ihlali, işten çıkarma dahil olmak üzere çeşitli disiplin cezalarının verilmesine ve başka hukuki ya da cezai bir eylemin alınmasına yol açabilir.

7.2 BİLGİ UÇURMA POLİTİKASI

General Business Principles ihlallerinin raporlanmasını teşvik etmek amacıyla çalışanlar şikayetlerini, herhangi bir disiplin cezasına yol açacağından endişe etmeden anonim olarak bir Uyumluluk Görevlisi ile paylaşabilir.

7.3 UYUMLULUK

Lely, global ölçekte tek bir Uyumluluk Görevlisine raporlayan yerel ölçekte bir Uyumluluk Görevlisi ağı oluşturmuştur. Çalışanlar, General Business Principles hakkında herhangi bir soruları olduğunda ya da potansiyel bir ihlali bildirmek istediklerinde bir Uyumluluk Görevlisi ile irtibata geçmelidir.

 

Top