LELY SATIŞ GENEL ŞARTLARI VE KOŞULLARI

MADDE 1. TANIMLAR

1.1  Bu genel şartlar ve koşullar belgesinde (bundan böyle "Koşullar" olarak anılacaktır) “Lely”: merkezi Cornelis van der Lelylaan 1, 3147 PB Maassluis, Hollanda adresinde bulunan Lely Holding B.V.'nin satış faaliyetleri yürüten Bağlı Şirketini ifade eder ve Lely tarafından atıfta bulunulan diğer Lely Bağlı Şirketlerini de içerir.
1.2  Bu Koşullar belgesinde Bağlı Şirket, bugün veya gelecekte doğrudan veya dolaylı olarak Lely Holding B.V.'ye ait veya Lely tarafından kontrol edilen şirket anlamında kullanılırken “Kontrol”, genel müdür atama konusundaki oy haklarıyla birlikte %50 veya daha fazla hisseye veya Bağlı Şirketin yönetilmesi ile ilgili eşdeğer bir yetkiye sahip olunması anlamına gelir.
1.3  Bu Koşullar belgesinde Teslimat, Ekipman ve/veya Parça teslimatı anlamına gelir.
1.4  Bu Koşullar belgesinde Son Kullanıcı, Karşı Tarafın Ekipman satışı ile ilgili Sözleşme yaptığı gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir.
1.5  Bu Koşullar belgesinde Ekipman, Lely tarafından Karşı Tarafa teslim edilen her türlü ürün anlamına gelir (Lely Astronaut, Taurus, Qwes, Grazeway, Juno, Calm, Vector, Luna, Treatment box, Light 4 Cows, Discovery, Meteor, Walkway, Sphere, Horizon, Orbiter de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla).  
1.6  Bu Koşullar belgesinde Kılavuz, Lely'nin Ekipmanın servisi ve bakımı ile ilgili talimat ve yönergeleri ve bunların her türlü değişikliği anlamına gelir (Ürün Kılavuzu, Bakım Kılavuzu ve Servis Kılavuzu da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla).
1.7  Bu Koşullar belgesinde Karşı Taraf, herhangi bir Lely ürünü satın alan taraf anlamına gelir.
1.8  Bu Koşullar belgesinde Parça, arızalı Parçaların değiştirilmesi ve/veya Ekipman servis işlemleri sırasında kullanılan parça ve bileşenler de dahil olmak üzere Ekipman için imal edilmiş veya Ekipmana entegre her türlü parça ve bileşen anlamına gelir.

MADDE 2. GEÇERLILIK

2.1  Bu Koşullar (a) Lely tarafından verilen her türlü fiyat ve teklif (bundan böyle “Teklif” olarak anılacaktır), (b) Lely ile Karşı Taraf arasında yazılı olarak açıkça aksi yönde mutabakat sağlanmış haller hariç olmak üzere, Siparişi Veren Tarafa verilmiş fiyatlar ve yapılmış çerçeve anlaşmaların sonucu olanlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Karşı Tarafın siparişleri ile ilgili Lely'nin her türlü kabul, teyit ve onayı, (c) söz konusu Teklif veya Onayın sonucu olarak gerçekleşen her türlü mutabakat ve (d) atıf yoluyla bu Koşulları içeren her türlü mutabakat ((c) ve (d) maddelerinde belirtilen her iki tip anlaşma bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) için geçerlidir ve bunların ayrılmaz bir parçasıdır.
2.2  Karşı Tarafça kullanılan genel şartlar ve koşulların geçerliliğinin söz konusu olmadığı açıkça ifade edilir.

MADDE 3. TEKLIFLER, KABUL VE SÖZLEŞME

3.1  Lely tarafından yapılacak her türlü sözleşme Teklifi, kabul son tarihi belirtilmiş olanlar da dahil olmak üzere geri alınabilir.
3.2  Karşı Tarafça kabul edilmiş her türlü Teklif, Karşı Tarafın kabul tarihinin ardından 5 güne kadar süre içinde Lely tarafından geri alınabilir.
3.3  Lely, yalnızca siparişi kabul ettiğini yazılı olarak onaylamasının ardından veya siparişi (“Sipariş”) yerine getirmeye başlamış olması halinde Karşı Tarafın siparişi ile bağlı olacaktır.
3.4  Sipariş veya Sözleşmede yapılan değişiklikler, Lely tarafından yazılı olarak kabul edilmelerinin ardından geçerli olacaktır.
3.5  Web siteleri, broşürler ve kitapçıklar da dahil olmak üzere promosyon amaçlı medya içeriği, yazılı olarak açıkça aksi yönde mutabakat sağlanmış haller hariç olmak üzere Lely için bağlayıcı olmayacaktır.

MADDE 4. FIYATLAR

4.1  Aksi belirtilmediği sürece tüm fiyatlar Euro cinsindendir ve KDV ve diğer yasal vergiler hariçtir.
4.2  Mutabık kalınan fiyatlar; Teklif tarihi itibariyle geçerli malzeme maliyetleri, ücretler, vergiler/harçlar ve döviz kurlarını ve mutabık kalınmış güncel Incoterms versiyonunu temel alır.
4.3  Fiyat-maliyet etkenlerinden birinin Siparişin onaylanmasının ardından artması halinde Lely, mutabık kalınan fiyatı buna uygun şekilde artırma hakkına sahiptir.

MADDE 5. TESLIMAT VE TESLIMAT SÜRESI

5.1  Teslimat, aksi belirtilmediği sürece Siparişte belirtilen yerde CIP (en güncel Incoterms nüshasına göre) uyarınca gerçekleşir.
5.2  Siparişte belirtilen teslimat tarihi yaklaşık bir tarihtir ve yazılı olarak aksi yönde mutabık kalınan haller hariç olmak kaydıyla Karşı Tarafça son tarih olarak değerlendirilmemelidir.
5.3  Sözleşmenin yerine getirilmesinin herhangi bir şüphe söz konusu olmadan kalıcı olarak imkansız hale geldiği haller hariç olmak üzere Sözleşme, Lely tarafından da yerine getirilmediği veya mutabık kalınan teslim tarihinin geçmesinin ardından Lely'ye verilen makul bir sürenin ardından yerine getirilmediği durumlar dışında, Karşı Tarafça teslim tarihinin yerine getirilmediği gerekçesiyle feshedilemez. Bu durumda fesih, yalnızca Karşı Tarafın makul bir şekilde Sözleşme gereklerini yerine getirmesinin mümkün olmaması halinde mümkündür.
5.4  Lely, kısmi Teslimat yapma ve kısmi Teslimat için ayrı fatura kesme hakkına sahiptir. Kısmi Teslimat, Madde 9.1 bağlamında “Eksik Teslimat” anlamına gelmeyecektir.
5.5  Duruma göre Karşı Taraf veya Son Kullanıcının mutabık kalınan teslimat tarihinde Teslimatı kabul etmemesi halinde Ekipman ve/veya Parçaların depoda tutulmasının maliyeti ve riski Karşı Tarafa ait olacak ve mutabık kalınan teslimat tarihinin üzerinden dört hafta geçtiğinde Lely, Ekipmanı ve/veya Parçaları (şahsen) satma hakkına sahip olacaktır. Eğer varsa Lely'nin gelir kayıpları ve bununla ilgili yapmak durumunda kaldığı her türlü harcama, Lely'nin diğer haklarına halel gelmeksizin Karşı Tarafça karşılanacaktır.

MADDE 6. LISANSLAR VE DÜZENLEMELER

6.1  Teslimat ve teslim edilecek Ekipman ve/veya Parçaların kurulumu ve kullanımı ile ilgili gereken her türlü belge, izin ve lisansın alınmasından Karşı Taraf sorumludur ve ilişkili riskler Karşı Tarafa aittir.
6.2  Teslimat mutabık kalınan özelliklere uygun şekilde gerçekleşir. Teslim edilen Ekipman ve/veya Parçalarda yerel gereksinimler veya düzenlemeler uyarınca yapılması gereken değişikliklerden Karşı Taraf sorumludur ve ilgili maliyetler Karşı Tarafça karşılanır.

MADDE 7. MÜLKIYETI MUHAFAZA KAYDI

7.1  Teslim edilen Ekipman ve/veya Parçaların mülkiyeti, Ekipman ve/veya Parçalar için yapılacak ödemenin tamamı Lely tarafından alınana kadar Lely'de kalacaktır.
7.2  Karşı Tarafın yükümlülüklerinin karşılamaması halinde ve bu madde hükümleri uyarınca Lely, teslim edilmiş Ekipman ve/veya Parçaları Karşı Taraftan ya da Karşı Taraf adına elinde bulunduran üçüncü kişilerden geri alma ve/veya geri aldırma hakkına her zaman sahiptir. Karşı Taraf, geri alma işleminde Lely'ye tam destek sağlamakla yükümlüdür.
7.3  Karşı Taraf burada atıfta bulunulan Ekipmanı ve/veya Parçaları normal ş süreçleri kapsamında kullanabilir, işleme tabi tutabilir veya satabilir; ancak Ekipman ve/veya Parçalar üçüncü kişilere olan borçlar için rehin ya da teminat olarak gösterilemez.

MADDE 8. MONTAJ/KURULUM

8.1  Karşı Taraf: (i) teslim edilen Ekipman ve/veya Parçaların nihai lokasyonda montajı, ayarlanması ve kurulumu ve/veya (ii) Ekipman ve/veya Parçaların nihai lokasyonda montaj, ayarlanma ve kurulumu sonrasında uygun şekilde çalışması için gereken kurulum, tesis ve koşulların doğru ve zamanında sağlanmasından sorumludur.
8.2  Bu maddede belirtilen koşulların karşılanmamasından veya zamanında karşılanamamasından kaynaklanan her türlü zarar ve maliyetten Karşı Taraf sorumlu olacaktır.

MADDE 9. MUAYENE SORUMLULUĞU

9.1  Eksik Teslimat ve bariz kusurlar ile ilgili itirazlar Lely'ye, teslimat sonrasında derhal ve en geç teslimat tarihinden itibaren on dört işgünü içinde yazılı olarak aktarılacaktır. Gizli kusurlar Lely'ye, belirlendikleri tarihte ve en geç teslimat tarihinden itibaren on dört işgünü içinde yazılı olarak aktarılacaktır.
9.2  Teslimat kabulü Karşı Tarafça küçük kusurlara bağlı olarak geri alınamaz.
9.3  Teslimat kusurları ile ilgili işbu Madde 9 uyarınca aktarılmamış talepler bu Koşullar uyarınca tazmine tabi değildir.
9.4  Teslimat muayenesi masrafları Karşı Tarafça karşılanacaktır.
9.5  Eksik teslimat ve diğer bariz kusurların Lely'ye Madde 9.1 uyarınca bildirilmesinin ardından Lely, izlenmesi gereken yol hakkında gereken bilgiyi verecektir.

MADDE 10. GARANTI

10.1  Ekipman ve/veya Parçaların Son Kullanıcı sahasında kullanıma alınmasından itibaren 12 ay boyunca ancak Ekipman ve/veya Parçaların sevk tarihinden itibaren 24 aylık süreyi (“Garanti Süresi”) geçmeyecek şekilde Lely, Ekipman ve/veya Parçalarda işbu Koşullar uyarınca normal kullanımında ancak yazılım, prototip, test ürünleri ve yeni geliştirilen ürünlerin örnekleri hariç olmak üzere malzeme ve işçilik anlamında hiçbir kusur bulunmayacağını ve bunların Ekipman ve/veya Parça için geçerli Lely teknik özelliklerine ve Lely tarafından yazılı olarak belirtilmiş diğer teknik özelliklere uygun olacağını garanti eder. Arızalı bir Parça yerine verilen yeni Parça, arızalı parçanın orijinal garanti süresi sona erme tarihinden daha uzun bir süre için garanti edilmeyecektir. Lely ayrıca Ekipman ve/veya Parçaların ilgili AB güvenlik kanunları ve düzenlemelerine uygun olduğunu garanti eder.
10.2  Ekipman ve/veya Parçaların Madde 10.1'de verilen garantileri maddi olarak karşılamaması (“Maddi Kusur”) durumunda Lely’nin ve Karşı Tarafın tek ve münhasır yükümlülüğü, tercih Lely'ye ait olmak üzere, arızalı veya uygun olmayan Parça ya da Ekipmanın değiştirilmesi veya onarılması ya da satın alma fiyatının tazmin edilmesi ile sınırlı olacaktır. Lely'ye onarım, değişiklik veya tazmin için makul bir süre verilecektir. Uyumlu olmayan veya arızalı Parça veya Ekipman, değiştirildiği ya da tazmin edildiği anda Lely'nin mülkiyetine geçecektir.
10.3  İşbu Madde 10.2 kapsamındaki herhangi bir talebin kabul edilebilirliği ve işleme konması, işbu Madde 10'da belirtilenlerin yanı sıra aşağıdaki koşullara tabi olacaktır:

 • Yalnızca makul bir şekilde Madde 9.1'de belirtilen muayene sırasında belirlenememiş olabilecek ve Garanti Süresi içinde belirlenen ve belirlendiği tarihten itibaren 14 takvim günü içinde Lely'ye yazılı olarak bildirilen Maddi Kusurlar işbu garanti kapsamında olacaktır;
 • Maddi Kusur, arızanın Lely'den kaynaklandığının gösterilmesi halinde Lely'nin sorumluluğundadır;
 • Lely'ye, Maddi Kusurun giderilebilmesi için Lely tarafından gerekli görülen test, onarım ve değişikliklerin yapılabilmesi için gereken süre tanınacaktır;
 • Karşı Taraf Lely için, Maddi Hasara neden olan Ekipman ve/veya Parçalara sınırsız erişim sağlayacaktır.

10.4  Karşı Taraf, Lely'nin yönlendirmesi ve takdiri ile:
(i) Maddi Kusura neden olan Parçayı Lely'ye iade edecek ve orijinal lokasyona ve orijinal lokasyondan taşıma masrafları Lely tarafından karşılanacaktır. Bu şekilde Lely'ye iade edilen Parçanın mülkiyeti Lely'ye geçer, veya;
(ii) Maddi Kusura neden olan Parçayı, Maddi Hasarın Lely'ye bildirilme tarihinden itibaren en fazla 6 ay süreyle ve ilgili riskler Lely'ye ait olmak üzere kendi tesislerinde Lely tarafından muayeneye hazır bulunduracaktır. Bu saklama süresinin dolmasının ardından Karşı Taraf, bertaraf işleminin Karşı Tarafça aşağıdaki gereksinimlere uygun şekilde ayarlanması koşuluyla saklanan Parçaları masrafları Lely'ye ait olacak şekilde bertaraf edecektir:

 • Bertaraf işlemi yetkili bir atık şirketi tarafından gerçekleştirilecektir;
 • Yetkili atık şirketi, bu hizmetler için uygun fiyatlar veriyor olacaktır;
 • atık, yürürlükteki çevre düzenlemelerine uygun şekilde işlenecektir; ve
 • Karşı Taraf, Parçaların yetkili bir atık şirketi tarafından bertaraf edildiğini kanıtlar nitelikte bir beyanda bulunacaktır.

Karşı Tarafın yukarıda belirtilen gereksinimlere uymaması halinde Lely, Karşı Tarafa verilen Yedek Parçaların maliyetleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla doğacak her türlü maliyeti Karşı Taraftan alacaktır.
10.5  Maddi Kusurun giderilmesi için yapılacak işçilik maliyetleri, Lely'nin garanti kapsamında işçilik protokolü uyarınca Lely tarafından Karşı Tarafa ödenecektir. Konaklama harcamaları gibi Lely'nin garanti kapsamında işçilik protokolünde mutabık kalınmış tazminata dahil olmayan tutarlar, yazılı olarak aksi yönde mutabık kalınmadıkça Karşı Tarafça karşılanacaktır. Lely tarafından tazmin edilecek garanti talebi toplam tutarı, Ekipman satın alma fiyatından daha fazla olmayacaktır.
10.6  Maddi Kusur, Lely tarafından çeşitli denemelerin ardından makul bir şekilde giderilmesi mümkün olmayanlar hariç, Ekipman teslimatı Sözleşmesinin feshi için gerekçe sayılmayacaktır.
10.7  Aşağıda belirtilenlerden kaynaklanan şu kalemler ve/veya maliyetler işbu Madde 10 uyarınca garanti kapsamında olmayacaktır:

 • Lely tarafından aşınma parçası ya da sarf malzemesi olarak belirlenmiş Parçalar;
 • Lely tarafından net birim satış fiyatı 10,00 EUR'dan düşük olan Parçalar;
 • Kılavuzda belirtilen teknik özelliklerden farklı Ekipman kullanımından kaynaklanan kayıp ya da hasar;
 • yetkili Lely servis teknisyenleri veya Lely tarafından belirli işlemler için onaylanmış teknisyenler dışındakiler tarafından yapılan müdahaleler;
 • önleyici bakım servislerinin Kılavuza uygun şekilde gerçekleştirilmemesinden kaynaklanan kayıp ya da hasar;
 • donma, buz, yangın, sel, taşkın veya başka şekilde aşırı suya maruz kalma ya da yıldırım çarpması gibi olaylar;
 • elektrik sistemi veya topraklama hata veya arızası;
 • klorlu kimyasalların ve/veya ilgili kimyasal madde teknik özelliklerine uygun olmayan kimyasalların durulama, sanitasyon veya yıkama için kullanılması kaynaklı Ekipman ve/veya Parça hasarları;
 • Lely tarafından belirlenmiş kalite standartlarına uygun olmayan basınçlı hava kullanımı; ve
 • bilgisayar korsanlığı faaliyetleri, virüsler ve benzerleri.


10.8  Karşı Taraf i) Son Kullanıcı tesislerinde operasyonel güvenliğin tehlike altında bulunması veya ii) orantısız büyük bir tehlike ihtimalinin söz konusu olması nedeniyle Maddi Kusurun giderilmesinde üçüncü bir kişiden yardım almasının gerekli olması halinde Lely'yi derhal bilgilendirecektir. Yukarıda bahsedilen koşullarda Maddi Kusurun giderilmesi için gerekli olan ve yapılan harcamalar Lely tarafından karşılanır ve Karşı Taraf, Maddi Kusura neden olan Ekipman veya Parçanın üçüncü kişi tarafından yanlış onarılması halinde, Karşı Tarafın üçüncü kişinin görevlendirilmesi sırasında makul ve özenli hareket etmiş olması koşuluyla, işbu Koşullar kapsamında garanti talebi hakkını korur. Yukarıda belirtilenlere halel getirmeksizin Lely, hatalı onarımın sonuçlarından sorumlu değildir.
10.9  Lely, orijinal Parçaların Ekipman işlevselliğini garanti etmesinin gerekli olduğu durumlarda, Lely tarafından sağlanmamış parçaların kullanımının sonuçlarından sorumlu değildir. Aynı durum Lely'nin onayı alınmadan Karşı Tarafça veya Karşı Taraf adına Ekipmanda yapılacak değişiklikler için de geçerlidir.
10.10  İşbu Madde 10 kapsamındaki haksız garanti talepleri ile ilgili her türlü masraf Karşı Tarafça karşılanacaktır (yani, ürünün kusurlu olmaması).
10.11  İşbu Koşullarda yer alan garanti hükümleri yalnızca Karşı Tarafça kullanılabilecek ve Karşı Tarafın müşterileri veya üçüncü kişiler tarafından kullanılamayacaktır.
10.12  Kayıp ya da hasar talepleri Madde 14 çerçevesinde yönetilecektir.

MADDE 11. MÜCBIR SEBEPLER

11.1  Lely, Yükümlülüklerin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesinden, öngörülebilir olan veya olmayan bir şekilde ve şunlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kendi kontrolü dışındaki unsurlardan kaynaklanması halinde sorumlu olmayacaktır: savaş veya benzer durumlar, ayaklanma, sabotaj, boykot, grev, işgal, kuşatma, hammadde kıtlığı, makinede hasar, Lely personelinin hasta olması, tedarikçi ve/veya taşıyıcı hatası, nakliye, ithalat, ihracat veya üretim yasağı gibi devletler (yabancı devletler de dahil olmak üzere) tarafından yürürlüğe konan uygulamalar, doğal felaketler, olumsuz hava koşulları, yıldırım çarpması, yangın, patlama ve/veya tehlikeli madde ya da gaz salınımı.

MADDE 12. LELY'YE YAPILACAK ÖDEMELER

12.1  Ödemeler, yazılı olarak aksi yönde mutabık kalınmadıkça herhangi bir indirim, kesinti veya mutabakat söz konusu olmadan fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır. Ödeme yükümlülüğü herhangi bir talep nedeniyle askıya alınmayacaktır.
12.2  Ödemenin gecikmesi halinde Karşı Taraf, toplam tutar veya toplam tutarın ödenmeyen kısmı için Hollanda Medeni Kanunu Madde 6:119 uyarınca son ödeme tarihinden ödeme tarihine kadar olan dönem için hesaplanacak faizi herhangi bir gecikme talep veya bildirimi söz konusu olmaksızın ödemekle yükümlü olacaktır.
12.3  Karşı Tarafın ödemekle yükümlü olduğu ve zamanında ödenmeyen tutarların tahsili ile ilgili her türlü mahkeme masrafı ve mahkeme dışı masraf Karşı Tarafça ödenecektir; bu maliyetlerin minimum tutarı 300,00 EUR olacaktır.
12.4  Karşı Tarafın tasfiyesi, iflası veya moratoryuma gitmesi halinde mali yükümlülükler derhal muaccel hale gelecektir.
12.5  Lely, Diğer Tarafın kredibilitesi nedeniyle gerek duyması halinde ödeme yükümlülüklerinin karşılanacağına dair ek güvence talep edebilir ve sağlanmaması halinde Sözleşmenin ifasını askıya alabilir.

MADDE 13. FIKRI MÜLKIYET HAKLARI

13.1  Tescilli olan veya olmayan ve en geniş anlamıyla teslim edilen Ekipman ve/veya Parçalar üzerinde veya çizimler, hesaplamalar, tasarımlar vs. kapsamında bulunan fikri mülkiyet hakları ve yazılım da dahil olmak üzere diğer hakların mülkiyeti Lely'ye aittir ve bu şekilde kalır.

MADDE 14. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

14.1  Taraflar, bu tür zararların ihtimal dahilinde olduğu konusunda bilgilendirilmiş olsalar dahi, bu tür zararların haksız fiil, garanti, sözleşme ya da başka hukuki kavramlar dahilinde olup olmamasından bağımsız olarak dolaylı, arızi, cezai, özel veya netice kabilinden zararlardan (kar veya tasarruf kaybı da dahil olmak üzere) sorumlu olmayacaktır. Lely hiçbir şekilde ilave tedarik maliyetleri ve tekrar işleme ücretlerinden sorumlu olmayacaktır.
14.2  Lely'nin Karşı Taraf karşısındaki toplam yükümlülüğü Sözleşme ile (1) (a) herhangi bir Ekipman veya Parçadan kaynaklanan yükümlülüğün nedeni olan olaydan önceki on iki (12) aylık dönem içinde Lely tarafından fiili olarak alınan tutar ve (b) yüz bin (100.000) Euro arasından daha düşük olanı, ancak (2) Parça veya Ekipman tesliminin gecikmesi ile ilgili yükümlülük söz konusu olduğunda geciken ya da teslim edilmeyen Parça veya Ekipmanın Sözleşmedeki satın alma fiyatını aşmayacaktır.
14.3  Madde 14 kapsamında yukarıda belirtilen kısıtlamalar yalnızca ilgili kanunun izin verdiği ölçüde geçerli olacak ve Karşı Tarafın zararının Lely'nin ağır ihmali veya kasıtlı suiistimalinden kaynaklanan kısmı için geçerli olmayacaktır.
14.4  Madde 14.3'te belirtilenler dışındaki her türlü hasar, sigorta ile ilgili olarak Lely tarafından ödenen fazla tutar da dahil olmak üzere Lely tarafından sağlanan mesuliyet sigortası kapsamında talep edilebilecek maksimum tutarda tazmin edilecektir.
14.5  Madde 14.4'te belirtilen tazminat, hasarın bağlantılı olduğu Teslimattan kaynaklanan tüm hasar vakaları için geçerlidir.
14.6  Önceki paragraflardaki hükümlere halel getirmeksizin, yalnızca Teslimat tarihinden itibaren 12 ay içinde yaşanan ve kanıtlanan ve belirlenmelerinin ardından 14 takvim günü içinde yazılı olarak Lely'ye bildirilen hasarlar tazmin edilecektir. Herhangi bir hasar ile ilgili hakların maddi koşulu olarak, tazmini talep edilen hasarın nedeni, niteliği ve kapsamının araştırılmasında Lely'ye gereken her türlü destek sağlanacaktır.
14.7  Hasar talepleri ile ilgili olarak Lely tarafından kabul edilmemiş veya Karşı Karafa ödenmesi kanunen kesinleşmemiş tutarların mahsup edilmesine izin verilmez.
14.8  Karşı Taraf, Lely tarafından Karşı Tarafa veya Karşı Taraf adına teslim edilen Ekipman ve/veya Parçalardan kaynaklanan üçüncü kişi hasar talepleri ile ilgili olarak, Sözleşme ve bu Koşullar uyarınca bu hasardan Karşı Tarafla ilişkisi çerçevesinde Lely'nin sorumlu olduğunun gösterildiği haller haricinde Lely'yi koruyacak ve söz konusu hasarları tazmin edecektir.
14.9  Lely grubu içinde yer alan veya Lely çalışanı olan veya Sözleşmenin ifasında Lely tarafından çeşitli taleplerde bulunulan ve Karşı Tarafça zararı ödemesi talebinde bulunulan tüzel ve gerçek kişiler de bu hükümlere tabi olabilir. Bu tüzel/gerçek kişilerden ve Lely'den talep edilebilecek olan hasarın toplamı Lely'nin tek başına ödemek durumunda kalabileceği tutarı aşamaz.

MADDE 15. HUKUKA UYGUNLUK

15.1  Bu belgenin tarafları bu Sözleşmeyi yapmaya yetkili olduklarını ve işbu belge kapsamındaki faaliyetlerin ifasında, ilgili yargı yetki alanlarınca yürürlüğe konmuş ithalat ve ihracat denetim ve kısıtlamaları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yürürlükteki her türlü yasaya uygun hareket edeceklerini beyan ederler.
15.2  İşbu Sözleşme kapsamında Parça ve/veya Ekipman teslimatının ve sağlanan hizmetlerin geçerli yasalar veya düzenlemeler uyarınca herhangi bir hükümet ve/veya devlet kurumu tarafından verilecek ihracat veya ithalat iznine tabi olması ya da başka bir şekilde ihracat ve ithalat denetim düzenlemeleriyle kısıtlamaya veya yasağa tabi olması durumunda Lely, ilgili izin alınana kadar ya da söz konusu kısıtlama ve/veya yasak süresi boyunca yükümlülüklerini ve Karşı Tarafın haklarını askıya alabilir ve hatta Karşı Taraf karşısında herhangi bir yükümlülüğü söz konusu olmadan Sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca, eğer ithalat izni gerekliyse, Karşı Taraf Lely'yi derhal bilgilendirecek ve gerekli bilgileri mümkün olan en kısa sürede Lely'ye verecektir. Karşı Taraf Lely'nin Teklifini kabul etmekle, Sözleşme imzalamakla ve/veya herhangi bir Parça ve/veya Ekipmanı kabul etmekle, Parça veya Ekipman ve/veya ilgili belgeleri yürürlükteki herhangi bir ihracat veya ithalat denetimi kanun ve düzenlemesini ihlal eder nitelikte kullanmamayı kabul etmiş olur.

MADDE 16. GIZLILIK

16.1  Karşı Taraf, Lely tarafından kendisine ifşa edilen her türlü teknik, ticari ve mali verinin Lely ve/veya Bağlı Şirketlerine ait gizli bilgi olduğunu kabul eder. Karşı Taraf, bu gizli bilgileri üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve taraflarca mutabık kalınmış ve ilgili satın alma işlemine uygun kullanımlar dışında herhangi bir amaçla kullanmayacaktır.

MADDE 17. GEÇERLI KANUN

17.1  Viyana Satım Sözleşmesi'nin (CISG) uygulanmayacağı açıkça beyan edilir.
17.2  Lely ile Karşı Taraf arasındaki her Sözleşme ve hukuki ilişki yalnızca Hollanda yasalarına göre yürütülür ve yorumlanır.

MADDE 18. TASFIYE

18.1  Karşı Tarafın Lely ile yaptığı işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi, gereken şekilde yerine getirmemesi ya da zamana dağınık bir şekilde yerine getirmemesi veya Karşı Tarafın iflasını ilan etmesi ya da iflas başvurusunda bulunması, moratoryum ilan etmesi, faaliyetlerinin durdurulması ya da tasfiye edilmesi, Karşı Tarafın ölmesi ya da idari veya yasal kısıtlamalara tabi hale gelmesi veya mallarına (bir kısmına) el konması halinde Lely, herhangi bir bildirim ya da hukuki süreç gereksinimi söz konusu olmaksızın, herhangi bir zarar ödeme yükümlülüğü olmadan ve Lely'nin diğer haklarına halel getirmeksizin Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

MADDE 19. İHTILAFLAR

19.1  Sulh yoluyla çözüme kavuşturulamayan tüm ihtilaflar Rotterdam'daki ilgili mahkemeye taşınacaktır.
19.2  Mevcut hükümlerin yerel zorunlu hükümlerle ihtilaf halinde olması halinde yalnızca ilgili hüküm yerel mevzuata uygun hale getirilecektir. Koşulların diğer tüm hükümleri geçerliliğini koruyacaktır.

 

Top