Badania jakości paszy - Lely Vector

Krowy selektywnie pobierają pasze, wyszukując tą najbardziej smakowitą. Dlatego powinniśmy dążyć do uzyskania wysokiej jakości pasz, aby ograniczyć ten proces. Warto jednak wiedzieć, że różne czynniki mają wpływ na jakość paszy. W tym badaniu, przeprowadzonym przez Lely Farm Management Support, badaliśmy między innymi, czy możemy określić jakościowe straty paszy w kuchni paszowej.

Management, Feeding

xx

 

Podstawą dobrej paszy jest właściwy proces jej zbierania i kiszenia. Kuchnia paszowa w tym systemie to otwarta przestrzeń, w której można zgromadzić dowolne rodzaje paszy. Na każdy typ paszy można przeznaczyć inną lokalizację w obrębie kuchni. Dobra jakość paszy w kuchni paszowej jest bardzo ważna dla każdej krowy karmionej przez Lely Vector. Definicja paszy dobrej jakości jest następująca: dla kiszonki z trawy - SM% od 35 do 45; dla kiszonki z kukurydzy - SM% w przedziale 32-35. Kiszonka powinna być smaczna i przyjemnie pachnieć, a temperatura podczas jej zadawania powinna być wyższa o < 15°C od temperatury otoczenia podczas kiszenia. Wcześniejsze badania dowiodły, że temperatura paszy wzrasta, gdy stoi w kuchni paszowej dłużej niż pięć dni. Te wzrosty temperatury mogą powodować niepożądane straty wartości paszy. Jednak nie udowodniono w  jakim stopniu wzrost temperatury powoduje straty jakościowe paszach. W związku z tym przeprowadzono badania na siedmiu farmach mlecznych w Holandii.

Badania

Celem tych badań było określenie zakresu strat jakości paszy w kuchni paszowej oraz zbadanie w  jaki sposób straty te wpływają na jakość porcji zadawanych krowom. Celem tych badania było również  znalezienie sposobów ich zapobiegania. W każdym gospodarstwie badano proces kiszenia  i pobierania gotowej kiszonki. Dodatkowo, pojedynczy blok kiszonki z trawy i blok kiszonki z kukurydzy zostały ustawione w kuchni paszy na pięć dni. Zmierzono temperaturę bloków i pobrano próbki paszy, aby zbadać jej wartość odżywczą.

Wyniki

Otrzymane wyniki pokazały, że wzrost temperatury kiszonki powinien być postrzegane jako jedno z największych źródeł strat paszy. Po pięciu dniach bloki kiszonki, w których występowało zagrzewanie, charakteryzowały się znacznym wzrostem temperatury (P = 0,00) na głębokości 50 cm  wynoszącej 33,8 °C  w blokach kiszonki z trawy i 36,86 °C  w blokach kiszonki z kukurydzy (Figura 1). Ze względu na wysoką temperaturę wykazano niższą zawartość dla suchej masy i energii oraz wyższą zawartość NH3. W rezultacie, w zagrzanych blokach kiszonki z trawy  obserwuje się wzrost masy, a w zagrzanych blokach kiszonki z kukurydzy - niższą zawartość skrobi (Figura 2). Badane zmiany jakościowe pasz nie były znaczące (P> 0,05). Jednak zagrzana kiszonka powodowała obniżenie zawartość energii i białka w zadawanych porcjach dla krów. 

 

Lely Vector feed quality research.png

 

Zapobiegaj zagrzewaniu się kiszonki

Na proces  zagrzewania ma wpływ sam proces zakiszania i pobierania kiszonki z pryzmy w każdym gospodarstwie. Dlatego tak ważny jest właściwi sposób przeprowadzenia i zarządzania tymi procesami. Oznacza to: optymalny termin zbioru roślin na  kiszonkę,  kiedy zawartość suchej masy jest odpowiednia, można stosować też dodatki ułatwiających zakiszanie, właściwe pryzmowanie i  szczelne przykrycie folią oraz utrzymywała wysokiego wskaźnika strawności. W ten sposób powstaje kiszonka dobrej jakości, która ograniczy straty paszy w kuchni paszowej.

Zagrzewanie się kiszonki

Więc, kiedy możemy mówić o zagrzewaniu się kiszonki? Proces ten zachodzi na pryzmie/silosie, gdy różnica między temperaturą kiszonki, a temperaturą otoczenia podczas kiszenia wynosi 15 °C  lub więcej. Zagrzewanie występuje również w blokach kiszonki, gdy różnica między temperaturą górnej i dolnej warstwy bloku wynosi 10° C lub więcej. Można to wykryć za pomocą termometru do kiszonki o długości 50 cm lub prostego termometru do gotowania o długości co najmniej 10 cm.

Jak radzić sobie z zagrzewaniem się bloków kiszonki

Gdy zaobserwujemy zagrzewanie się bloków kiszonki, które znajdują się w kuchni paszowej, ważne jest, aby te bloki były zużyte tak szybko, jak to możliwe. Można to osiągnąć, ustawiając te bloki  jako preferowane. Odbywa się to za pomocą ręcznego urządzenia,  jak pokazano na poniższym zdjęciu.

Lely Vector feed quality research 2.png

Po drugie, możliwe jest napełnianie kuchni paszowej częściej niż razy w tygodniu, aby skrócić czas  stania paszy  w kuchni paszowej i zapobiegać zagrzewaniu się blokom kiszonki.

Ponadto ważne jest, aby kuchnia paszowa była czysta i uporządkowana. Resztki paszy należy usuwać codziennie oraz przed uzupełnieniem nową paszą. W najgorszym przypadku, przy dużej ilości zagrzewających się bloków, kuchnia paszowa musi być codziennie czyszczona.

Na koniec pamiętaj, że lepiej zapobiegać niż leczyć, właściwy zbiór roślin i kiszenie są kluczem do dobrej jakości kiszonki.

Lely Farm Management Support

 

 

Top