Introductie

De overheid stimuleert de aanschaf van producten die een positieve bijdrage leveren aan natuur, klimaat en gezondheid. Middels verschillende subsidie en financieringsregelingen komen producten van Lely in aanmerking hiervoor.

Vraag advies aan je accountant of (financieel) adviseur of u in aanmerking komt voor subsidiemogelijkheden.

Subsidie- en financieringsregelingen per product

Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de volgende thema’s:

 • Ammoniakemissie 
 • Bedrijf & omgeving
 • Brandveiligheid
 • Diergezondheid
 • Dierenwelzijn
 • Fijn stof
 • Klimaat

Veestallen die het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij behalen, kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen MIA en Vamil. Voor melkveestallen is tevens een koppeling met de Regeling groenprojecten. Ook kan men met een MDV-certificaat in aanmerking komen voor het Borgstellingsfonds (Borgstelling MKB-landbouwkredieten).

Om in aanmerking te komen voor het MDV-certificaat, dient een bedrijf punten behalen op de ammoniakmaatlat, op de dierenwelzijnmaatlat, op de diergezondheidmaatlat, de klimaatlat, de fijnstofmaatlat, de brandveiligheidsmaatlat en de maatlat bedrijf & omgeving. Voor alle maatlatten is een minimum aantal punten vastgesteld en voor de overige punten (de zogenaamde vrije ruimte) kan de ondernemer zelf kiezen op welke maatlat(ten) ze behaald worden. Het ambitieniveau wordt jaarlijks door het CvD vastgesteld. Het is niet mogelijk om een certificaat te halen voor een stal waarin alleen droge koeien worden gehuisvest.

Subsidie mogelijkheden

Milieu Investerings Aftrek (MIA\Vamil)

Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kun je 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat je zelf mag bepalen en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Een belangrijke voorwaarde is dat de milieuvriendelijke techniek of het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van een omschrijving op de Milieulijst.

Subsidie mogelijkheden

Aanvraag proces

Stap 1
Aangaan koopverplichting.

Stap 2
Binnen 3 maanden na aangaan verplichting MIA/Vamil melding doen.

Stap 3
Aanvraag indienen via: www.rvo.nl
eHerkenning vereist!

Stap 4
Aanvraag wordt beoordeeld. Er kan gevraagd worden om een kopie opdrachtbevestiging / factuur.

Stap 5
RVO verstuurd beschikking.

Stap 6
Aftrek kan worden verrekend via IB/Vpb.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Investeer je als bedrijf in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Voor de investering kunt je dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Voor 2021 is er een budget van € 149 miljoen.

De regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Naast de EIA heeft u bovendien ook de gebruikelijke afschrijving voor uw energie-investeringen en een lagere energierekening.

Energielijst

De Energielijst is een belangrijk onderdeel van de regeling EIA. Belangrijk is dat uw investering voldoet aan de omschrijving onder één van de codes die op de Energielijst staan.

Twee onderdelen van de Lely astonaut melkrobot staan op deze lijst. Dit zijn de toerengeregelde vacuumpomp voor melkwinningsinstallaties (221220) en de energie efficiente melkkoeling (220216).

Meer algemene informatie over de Energielijst.

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)

De openstellingsperiode was van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021. Waarschijnlijk wordt in december 2021 een nieuwe openstelling gepubliceerd.

De subsidie Jonge landbouwers valt onder het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). De subsidie is maximaal 30% van de subsidiabele kosten. Hoe hoog de subsidiabele kosten zijn, maakt niet uit: hier geldt geen maximum voor. Je kunt maximaal € 20.000 aan subsidie ontvangen en minimaal € 10.000.

Doelgroep

Landbouwer en jonger dan 41 jaar (Je bent jonger dan 41 jaar als je de subsidie aanvraagt. Ze gaan uit van de datum waarop de aanvraag bij hun binnen is. Voorbeeld: je verstuurt op 20 december je aanvraag voor de subsidie. Als je op 21 december 41 jaar wordt, dan voldoe je aan deze voorwaarde.)

Openstelling

De openstellingsperiode is van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021.

Algemene voorwaarden

Kijk op de relevante provinciewebsite voor alle voorwaarden.

 • Je bent (voor het eerst) bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf.
 • Je heeft voor lange tijd blokkerende zeggenschap over het landbouwbedrijf. Dit heb je alleen of samen met andere landbouwers. Het gaat hierbij om beslissingen die één of meer jonge landbouwers nemen over het beheer, de voordelen en de financiële risico’s.
 • Je gebruikt de subsidie voor investeringen in dit landbouwbedrijf. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert hierop.
 • De investeringen moeten voldoen aan de voorwaarden die in de lijst met investeringscategorieën staan.
 • Lees meer over de voorwaarden voor deze subsidie in het handboek POP3-subsidie. Je vindt deze op de website van Regiebureau POP.
 • Het aangaan van financiële verplichtingen mogen na indiening van de subsidieaanvraag pas worden aangegaan (voor eigen rekening en risico)

Huurkoop en lease

Heb je de subsidie aangevraagd voor kosten van huurkoop van nieuwe machines en installaties? Dan gelden de volgende voorwaarden:

 • De huurkoopovereenkomst stopt op 31 december 2028.
 • Je krijgt alleen subsidie over de huurkooptermijnen die je vóór 1 april 2023 heeft betaald.
 • Als je vaststelling aanvraagt, krijg je alleen subsidie voor de kosten die op dat moment zijn betaald. Je hoeft niet alle termijnen van de huurkoop helemaal af te betalen als je de vaststelling verstuurt.
 • Op de huurkoopovereenkomst staat de einddatum van de huurkoop.
 • Op de huurkoopovereenkomst staan de datums van alle betaaltermijnen.
 • Voor btw en rente krijg je geen subsidie.

Tweedehands of nieuwkoop

Voor tweedehands machines en installaties krijg je geen subsidie. Je hebt alleen recht op subsidie als het om nieuwkoop gaat.

Links naar provincies

Subsidie mogelijkheden

Waarom samenwerken?

Iedere veehouder wereldwijd neemt dagelijks beslissingen voor zijn bedrijf. Keuzes die passen bij zichzelf en de bedrijfsdoelen. Dat hoeft hij niet alleen te doen. Samen met adviseurs kiest hij voor de juiste oplossingen en stuurt hij zijn bedrijf in de gewenste richting.

Meer en meer veehouders kiezen voor Lely als partner voor de lange termijn, omdat onze services en producten goed aansluiten om elke dag weer een stap naar het gewenste resultaat te maken. We zijn dichtbij, met de juiste en kundige mensen die goed zijn opgeleid.

Top