Introductie

De overheid stimuleert de aanschaf van producten die een positieve bijdrage leveren aan natuur, klimaat en gezondheid. Middels verschillende subsidie en financieringsregelingen komen producten van Lely in aanmerking hiervoor.

Vraag advies aan jouw accountant of (financieel) adviseur of je in aanmerking komt voor subsidiemogelijkheden.

Subsidie- en financieringsregelingen per product

Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de volgende thema’s:

 • Ammoniakemissie 
 • Bedrijf & omgeving
 • Brandveiligheid
 • Diergezondheid
 • Dierenwelzijn
 • Fijn stof
 • Klimaat

Veestallen die het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij behalen, kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen MIA en Vamil. Voor melkveestallen is tevens een koppeling met de Regeling groenprojecten. Ook kan men met een MDV-certificaat in aanmerking komen voor het Borgstellingsfonds (Borgstelling MKB-landbouwkredieten).

Om in aanmerking te komen voor het MDV-certificaat, dient een bedrijf punten behalen op de ammoniakmaatlat, op de dierenwelzijnmaatlat, op de diergezondheidmaatlat, de klimaatlat, de fijnstofmaatlat, de brandveiligheidsmaatlat en de maatlat bedrijf & omgeving. Voor alle maatlatten is een minimum aantal punten vastgesteld en voor de overige punten (de zogenaamde vrije ruimte) kan de ondernemer zelf kiezen op welke maatlat(ten) ze behaald worden. Het ambitieniveau wordt jaarlijks door het CvD vastgesteld. Het is niet mogelijk om een certificaat te halen voor een stal waarin alleen droge koeien worden gehuisvest.

Subsidiemogelijkheden

Lely Vector

Klimaat 18 + Diergezondheid 16

Voor de Lely Vector kunt u op 2 criteria punten behalen: 1: 1. De klimaatlat (Criterium 18 in de onderstaande PDF, bladzijde 44), automatisch ruwvoersysteem, waarmee elektrisch ruwvoer wordt gemengd. 2: 2. De dierenwelzijnsmaatlat (Criterium 16 in de onderstaande PDF, bladzijde 24).

Lely Discovery Collector

Dierenwelzijn 9

Voor de Lely Discovery Collector kunt u op 1 criterium punten behalen: 1: De dierenwelzijnsmaatlat (Criterium 9 in de onderstaande PDF, bladzijde 19) vloerbevochtiging of vloerbesproeiing met getrokken mestschuif om gladde mestfilm te voorkomen.

Lely Luna

Dierenwelzijn 23

Voor de Lely Luna kunt u op 1 criterium punten behalen: 1: Dierenwelzijnmaatlat (Criterium 23 in de onderstaande PDF, bladzijde 26) roterende rugborstel: >= 1 x 70 dierplaatsen (op basis van de vergunning/melding activiteitenbesluit).

Lely Meteor

Diergezondheid 18

Voor de Lely Meteor kunt u op 1 criterium punten behalen: 1: Diergezondheidsmaatlat (Criterium 18 in de onderstaande PDF, bladzijde 34) automatische klauwreiniger.

Lely Horizon

Diergezondheid 29 en 30

Voor Lely Horizon kunt u op 2 criteria punten behalen: 1: Diergezondheidmaatlat (Criterium 29 in de onderstaande PDF, bladzijde 37) een geautomatiseerd managementsysteem. 2: Diergezondheidmaatlat (Criterium 30 in de onderstaande PDF, bladzijde 37) een geautomatiseerd managementsysteem.

Milieu Investerings Aftrek (MIA\Vamil)

Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45,5% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop jouw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kun je 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat je zelf mag bepalen en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Een belangrijke voorwaarde is dat de milieuvriendelijke techniek of het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van een omschrijving op de Milieulijst.

Rabobank klanten kunnen onder bepaalde voorwaarden een duurzaamheidsbijdragen ontvangen voor investeringen. Voor meer informatie: Rabo MKB Duurzaamheidsbijdrage - Rabobank

Subsidiemogelijkheden

Lely Vector

Voor de Lely Vector kunt u meer informatie vinden onder code A2218

1: Automatisch ruwvoermengsysteem of zelfrijdend autonoom ruwvoersysteem voor herkauwers, bladzijde 50 in de onderstaande pdf.

Lely Discovery Collector

Voor de Lely Discovery Collector kunt u meer informatie vinden onder code B2213

1: Autonome mestverzamelrobot, bladzijde 49 in de onderstaande pdf.

Lely Sphere

Voor de Lely Sphere kunt u meer informatie vinden onder code F2206

1: Apparatuur of voorziening voor gescheiden opvang met mest en urine in varkens- of rundveestallen (aanpassen bestaande situatie), bladzijde 46 in de onderstaande pdf.

Lely Exos

Voor de Lely Exos kunt u meer informatie vinden onder code A2218

Automatisch ruwvoermengsysteem of zelfrijdend autonoom ruwvoersysteem voor herkauwers, bladzijde 50 in onderstaande PDF.

Aanvraagproces

Stap 1
Aangaan koopverplichting.

Stap 2
Binnen 3 maanden na aangaan verplichting MIA/Vamil melding doen.

Stap 3
Aanvraag indienen via: www.rvo.nl
eHerkenning vereist!

Stap 4
Aanvraag wordt beoordeeld. Er kan gevraagd worden om een kopie opdrachtbevestiging / factuur.

Stap 5
RVO verstuurt beschikking.

Stap 6
Aftrek kan worden verrekend via IB/Vpb.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Investeer je als bedrijf in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Voor de investering kunt je dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Voor 2024 is er een budget van € 249 miljoen.

De regeling levert je gemiddeld 11% voordeel op. Naast de EIA heb je bovendien ook de gebruikelijke afschrijving voor jouw energie-investeringen en een lagere energierekening.

Rabobank klanten kunnen onder bepaalde voorwaarden een duurzaamheidsbijdragen ontvangen voor investeringen. Voor meer informatie: Rabo MKB Duurzaamheidsbijdrage - Rabobank

Energielijst

De Energielijst is een belangrijk onderdeel van de regeling EIA. Belangrijk is dat jouw investering voldoet aan de omschrijving onder één van de codes die op de Energielijst staan.

Lely Astronaut

Voor de Lely Astronaut kunt u meer informatie vinden onder code 221220 (W) & 220216 (W)

1: Toerengeregelde vacuümpomp voor melkwinningsinstalatie, bladzijde 45 in de onderstaande pdf. 2: Energie efficiënte melkkoeling, bladzijde 37 in onderstaand pdf document.

Lely Juno

Voor de Lely Juno kunt u meer informatie vinden onder code 221299

Elektrisch aangedreven voeraanschuifrobot Bestemd voor: het aanschuiven van ruwvoer in stallen voor melkvee, en bestaande uit: autonoom werkende elektrisch aangedreven voeraanschuifrobot, laadstation, (eventueel) transponder

Innovatie en modernisering (provincie Gelderland)

Melkveehouders in de provincie Gelderland kunnen subsidie aanvragen voor het moderniseren van hun veehouderij met de Lely Sphere. Met een totaal budget van € 15 miljoen voor dit onderdeel kan subsidie (40%-80%) worden aangevraagd totdat het budget is uitgeput. De subsidie kan worden aangevraagd via de website van de provincie Gelderland. Het advies is om eerst contact op te nemen met het provincieloket voorafgaand aan de subsidieindiening.

https://www.gelderland.nl/subsidies/innovatie-en-modernisering-stikstof

In het kort:

 • Subsidie 40% - 80% voor de aanschaf van bewezen stalsystemen tot maximaal € 150.000 subsidie.
 • Melkveehouderij heeft (voldoende) stikstofdepositie in 1 van de 3 vastgestelde N2000 gebieden.
 • Op basis van het goedgekeurde subsidiebedrag wordt de toegestane stikstofemissie op de vergunning verlaagd.
 • Binnen 2 jaar na subsidieverlening is het systeem geinstalleerd.
 • De aanvraag wordt digitaal ingediend te samen met (1.projectplan, 2. offerte stalsysteem, 3. onderbouwing stikstofreductie stalsysteem, 4. evt. kopie bankafschrift).
 • Aanvragen kan van 2 mei 2022 t/m 31 december 2024 (tot het budget is uitgeput).

Meer informatie betreffende de officiële reductie van de Lely Sphere:

Investeringsregeling reductie stikstof (provincie Groningen, Fryslân en Drenthe)

Melkveehouders uit de provincie Friesland, Groningen en Drenthe kunnen 80% subsidie aanvragen voor de aanschaf van mestrobots met een maximum van€ 60.000,00 per agrarische onderneming. De regeling kan worden aangevraagd door agrarische ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, gevestigd in de provincie Groningen, Fryslân of Drenthe, die zijn aan te merken als een onderneming die behoort tot de categorie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo's). Dit zijn de eenmanszaak, de vennootschap onder firma, de maatschap en de commanditaire vennootschap.

Belangrijke voorwaarden:

 • Alleen kosten waarvoor een verplichting is aangegaan na indiening van de aanvraag komen voor subsidie in aanmerking.
 • Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen tot het moment dat het subsidieplafond wordt overschreden.

Aangezien het succes wordt er gewerkt aan een nieuwe aanvraagronde, die naar verwachting in 2024 open zal gaan. 
https://subvention.nl/agrarisch/subsidie-voor-stikstofreductie-melkveehouders-provincie-drenthe-friesland-en-groningen

Als de regeling is opengesteld kan de aanvraag kan worden ingediend via:

https://www.snn.nl/ondernemers/investeringsregeling-reductie-stikstof

Op deze pagina is meer informatie te vinden en ook alle voorwaarden die gelden voor deze regeling.

Lely Discovery Collector

Investeren in bewezen stikstofreducerende maatregelen in stalsystemen door PAS-melders (Gelderland)

Melkveehouders (enkel PAS-melders) in de provincie Gelderland kunnen subsidie aanvragen voor het investeren in maatregelen om stikstofreductie te realiseren. Subsidie kan worden aangevraagd voor de aanschaf en het gebruiksklaar maken van een of meer bewezen technieken, installaties, apparatuur, machines of uitrusting die leiden tot reductie van stikstofemissie in het stalsysteem. ​Met een totaal budget van € 2 miljoen voor dit onderdeel kan subsidie (65%-80%) worden aangevraagd totdat het budget is uitgeput. De subsidie kan worden aangevraagd via de website van de provincie Gelderland. 

https://www.gelderland.nl/subsidies/investeringen-in-bewezen-stikstofreducerende-maatregelen-in-stalsystemen-door-pas-melders

In het kort: 

 • Subsidie 65%-80% tot maximaal € 200.000 subsidie
 • Melkveehouderij is gevestigd in de provincie Gelderland
 • Aanvrager heeft rechtmatige melding gedaan onder het PAS
 • Binnen 2 jaar na subsidieverlening is het systeem geinstalleerd
 • Aanvragen kan van 28 september 2023 t/m 30 juni 2024 (tot het budget is uitgeput)
 • Goedkeuring op basis van volgorde binnenkomst

Belangrijk: Het is een regeling waarbij geldt "wie het eerste komt wie het eerste maalt" wij adviseren hierbij de aanvraag met bijlagen zo spoedig mogelijk klaar te zetten in het subsidieportaal. Hierdoor kan op het moment van opening de aanvraag direct ingediend worden. 
 

Provincie investeringen landbouw Friesland, Groningen en Drenthe

Melkveehouders (enkel PAS-melders Landbouwers in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe kunnen subsidie krijgen voor het verduurzamen van de bedrijfsvoeringen. Enkel bedrijfsmiddelen die op de inversteringslijst van de regeling zijn opgenomen komen in aanmerking voor de subsidie. Subsidiebedrag is minimaal €40.000 en maximaal €125.000 (op basis van het totaal van alle investeringen) per aanvrager. 
 

Meer informatie en de volledige investeringslijst zijn te vinden via:

https://www.snn.nl/zakelijke-subsidies/productieve-investeringen-landbouw-fryslan

https://www.snn.nl/zakelijke-subsidies/productieve-investeringen-landbouw-groningen

https://www.snn.nl/zakelijke-subsidies/productieve-investeringen-landbouw-drenthe 

In het kort:

 • Investeringssubsidie
 • Jonge landbouwers +15% subsidie
 • 38 soorten investeringen 
 • Opening 22 januari 2024 9.00 uur 
 • Deadline 12 februari 2024 17.00 uur

Lely Exos

Lely Vector

Lely Grazeway

Provincie investeringen landbouw Noord-Brabant

Landbouwers in provincie Noord-Brabant kunnen subsidie krijgen voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Enkel bedrijfsmiddelen die op de investeringslijst van de regeling zijn opgenomen komen in aanmerking voor subsidie.

In het kort:

 • Investeringssubsidie
 • Subsidie bedraagt 40% voor jonge landbouwers 55%
 • Minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000
 • Opening 1 februari 2024 09:00 uur
 • Deadline 18 maart 2024 17:00 uur

Lely Exos

Lely Vector

Lely Grazeway

Lely Sphere

Waarom samenwerken?

Iedere veehouder wereldwijd neemt dagelijks beslissingen voor zijn bedrijf. Keuzes die passen bij zichzelf en de bedrijfsdoelen. Dat hoeft hij niet alleen te doen. Samen met adviseurs kiest hij voor de juiste oplossingen en stuurt hij zijn bedrijf in de gewenste richting.

Meer en meer veehouders kiezen voor Lely als partner voor de lange termijn, omdat onze services en producten goed aansluiten om elke dag weer een stap naar het gewenste resultaat te maken. We zijn dichtbij, met de juiste en kundige mensen die goed zijn opgeleid.

Top