Introductie

De overheid stimuleert de aanschaf van producten die een positieve bijdrage leveren aan natuur, klimaat en gezondheid. Middels verschillende subsidie en financieringsregelingen komen producten van Lely in aanmerking hiervoor.

Vraag advies aan je accountant of (financieel) adviseur of u in aanmerking komt voor subsidiemogelijkheden.

Subsidie- en financieringsregelingen per product

Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de volgende thema’s:

  • Ammoniakemissie 
  • Bedrijf & omgeving
  • Brandveiligheid
  • Diergezondheid
  • Dierenwelzijn
  • Fijn stof
  • Klimaat

Veestallen die het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij behalen, kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen MIA en Vamil. Voor melkveestallen is tevens een koppeling met de Regeling groenprojecten. Ook kan men met een MDV-certificaat in aanmerking komen voor het Borgstellingsfonds (Borgstelling MKB-landbouwkredieten).

Om in aanmerking te komen voor het MDV-certificaat, dient een bedrijf punten behalen op de ammoniakmaatlat, op de dierenwelzijnmaatlat, op de diergezondheidmaatlat, de klimaatlat, de fijnstofmaatlat, de brandveiligheidsmaatlat en de maatlat bedrijf & omgeving. Voor alle maatlatten is een minimum aantal punten vastgesteld en voor de overige punten (de zogenaamde vrije ruimte) kan de ondernemer zelf kiezen op welke maatlat(ten) ze behaald worden. Het ambitieniveau wordt jaarlijks door het CvD vastgesteld. Het is niet mogelijk om een certificaat te halen voor een stal waarin alleen droge koeien worden gehuisvest.

Subsidiemogelijkheden

Milieu Investerings Aftrek (MIA\Vamil)

Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kun je 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat je zelf mag bepalen en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Een belangrijke voorwaarde is dat de milieuvriendelijke techniek of het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van een omschrijving op de Milieulijst.

Subsidie mogelijkheden

Aanvraagproces

Stap 1
Aangaan koopverplichting.

Stap 2
Binnen 3 maanden na aangaan verplichting MIA/Vamil melding doen.

Stap 3
Aanvraag indienen via: www.rvo.nl
eHerkenning vereist!

Stap 4
Aanvraag wordt beoordeeld. Er kan gevraagd worden om een kopie opdrachtbevestiging / factuur.

Stap 5
RVO verstuurt beschikking.

Stap 6
Aftrek kan worden verrekend via IB/Vpb.

First Movers (provincie Noord-Brabant)

Veehouders in de provincie Noord-Brabant die een innovatief stalsysteem met bronaanpak in hun stal aanleggen, kunnen subsidie ontvangen voor de aanschaf voor de Lely Sphere. De openstelling was van 13 december 2021 tot en met 28 januari 2022 of indien het subsidieplafond is bereikt. De subsidie is maximaal 25.000 euro per bedrijf voor landbouwers en 30.000 euro per bedrijf voor jonge landbouwers en is 40% van de investering.

Aanvragen kan via:

https://www.brabant.nl/applicaties/producten/transitie_veehouderijen__stalsystemen_first_movers_en_jonge_veehouders_subsidie_18499

 

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Investeer je als bedrijf in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Voor de investering kunt je dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Voor 2022 is er een budget van € 149 miljoen.

De regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Naast de EIA heeft u bovendien ook de gebruikelijke afschrijving voor uw energie-investeringen en een lagere energierekening.

Energielijst

De Energielijst is een belangrijk onderdeel van de regeling EIA. Belangrijk is dat uw investering voldoet aan de omschrijving onder één van de codes die op de Energielijst staan.

Twee onderdelen van de Lely astonaut melkrobot staan op deze lijst. Dit zijn de toerengeregelde vacuumpomp voor melkwinningsinstallaties (221220) en de energie efficiente melkkoeling (220216).

Meer algemene informatie over de Energielijst.

Waarom samenwerken?

Iedere veehouder wereldwijd neemt dagelijks beslissingen voor zijn bedrijf. Keuzes die passen bij zichzelf en de bedrijfsdoelen. Dat hoeft hij niet alleen te doen. Samen met adviseurs kiest hij voor de juiste oplossingen en stuurt hij zijn bedrijf in de gewenste richting.

Meer en meer veehouders kiezen voor Lely als partner voor de lange termijn, omdat onze services en producten goed aansluiten om elke dag weer een stap naar het gewenste resultaat te maken. We zijn dichtbij, met de juiste en kundige mensen die goed zijn opgeleid.

Top