Privacyverklaring

Lely International N.V., gevestigd aan de Cornelis van der Lelylaan 1 3147 PB Maassluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Cornelis van der Lelylaan 1
3147PB Maassluis, Nederland
Tel.: +31 (0)88 122 82 21
E-mail: privacy@lely.com
Internet: www.lely.com

Wij van Lely International N.V. (hierna te noemen “Lely” of “wij”) vinden het bewaken van privacy erg belangrijk. In deze privacyverklaring verklaren wij:

 • Waarop deze privacyverklaring van toepassing is;
 • Welke persoonsgegevens wij verwerken en op welke manier;
 • Voor welke doeleinden wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken;
 • Welke bewaartermijnen wij hanteren;
 • Met wie wij jouw persoonsgegevens delen;
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken;
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;
 • Hoe je contact met ons op kunt nemen;

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken van iedereen die gebruik maakt of heeft gemaakt van onze websites, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Lely International N.V. verwerkt deze persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website en daarop aangeboden diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Je Basisgegevens (jouw voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, tussenvoegsel en/of je klant ID);
 • Je Contactgegevens (jouw e-mailadres, adres en telefoonnummer);
 • Je bank/gironummer in het geval je iets bij ons hebt besteld;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken;
 • Gegevens over je activiteiten op onze website;
 • Je CV en persoonlijke motivatiebrief wanneer je solliciteert op een functie bij ons.

Doel van de verwerking
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het voorbereiden of uitvoeren van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten;
 • Het leveren van bestelde producten en diensten;
 • Het verstrekken van de door jou gevraagde informatie;
 • Het afhandelen van eventuele retouren, reparaties, klachten of suggesties;
 • Het versturen van informatie over kortingen en of acties, mits je hiervoor je toestemming hebt gegeven. Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet meer wenst te ontvangen;
 • Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van Lely, de partners van Lely of andere partijen waarmee wij samen werken. Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet meer wenst te ontvangen;
 • Initieel beoordelen of je een potentieel geschikte kandidaat bent voor een vacature;
 • Lely analyseert je gedrag op de website en legt eventuele voorkeuren vast om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten, diensten en aanbiedingen af te stemmen op jouw voorkeuren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Lely bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Met wie wij je persoonsgegevens delen
Lely verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of in voorkomend geval om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Lely maakt gebruik van functionele, analytische en targeting cookies. Lees voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken ons cookie statement.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lely neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Lely. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar privacy@lely.com. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Lely wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@lely.com.

Top