LELY GENERAL BUSINESS PRINCIPLES

(Algemene bedrijfsprincipes)

INLEIDING

Lely, opgericht in 1948, richt zich op een duurzame, winstgevende en aangename toekomst in de agrarische sector. Deze General Business Principles verwoorden onze principes betreffende integriteit en een ethisch verantwoorde bedrijfsvoering. Zij onderstrepen de verplichting die Lely is aangegaan, te komen tot een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering en tonen ons streven naar een duurzame toekomst. Deze principes zijn leidend voor alle zakelijke besluiten, activiteiten en handelingen van Lely wereldwijd, en zijn in gelijke mate van toepassing op handelingen van het bedrijf als op het gedrag van individuele medewerkers bij de uitvoering van zakelijke activiteiten voor Lely. Zij zijn onderworpen aan de plaatselijk geldende wetten en richtlijnen.

Deze General Business Principles verwoorden de minimale gedragsvereisten. Zij staan het het management toe aanvullende gedragsregels te specificeren. Om toepassing van deze General Business Principles te stimuleren, hebben wij een afzonderlijke set richtlijnen gepubliceerd, die van toepassing zijn voor alle medewerkers van Lely Holding B.V. en zijn dochterondernemingen, en voor medewerkers die het bedrijf vertegenwoordigen in geconsolideerde joint ventures of in enig overig partnerschap waarin Lely een aandeel heeft ('Lely'). Deze GBP-richtlijnen vormen een integraal deel van de General Business Principles. De General Business Principles, die zijn overgenomen door de Raad van Bestuur, worden met regelmaat opnieuw beoordeeld en, waar nodig, herzien.

Om te garanderen dat het gehele bedrijf doordrongen is van het belang van ethisch verantwoord gedrag en een ethische bedrijfsvoering, wordt een wereldwijd trainingsprogramma opgesteld om het bewustzijn te stimuleren van de absolute noodzaak van de naleving van de General Business Principles.

ONZE WAARDEN

Lely hanteert vijf kernwaarden. Deze waarden sturen ons gedrag in onze omgang met anderen. Op de werkvloer onder de collega's, in de omgang met onze klanten, tijdens bijeenkomsten met onze zakenpartners, bij contacten met de pers; ongeacht de plaats en de tijd, wij tonen onze waarden door ons handelen. Om onze missie en onze visie waar te maken, laten wij ons leiden door vijf kernwaarden; zij fungeren als een kompas voor ons gedrag:

Innovatie

Wij denken buiten de vaste kaders en zijn constant op zoek naar mogelijkheden voor vernieuwing, waarmee wij een positieve bijdrage willen leveren aan een betere toekomst voor mens en dier.

Passie

Wij zijn gepassioneerd over wat wij doen en zijn met hart en ziel verbonden aan de toekomst van de landbouwsector.

Vooruitgang

Wij beseffen dat ons bedrijf alleen kan groeien wanneer onze mensen groeien; wij moedigen onze medewerkers aan zichzelf te overtreffen en ondersteunen hen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Respect

Het welzijn van mens en dier en de zorg voor ons milieu liggen ons als bedrijf na aan het hart. Daarom zijn wij continu op zoek naar duurzame alternatieven.

Oprechtheid

Wij streven ernaar altijd onze beloften waar te maken; zeggen wat wij doen, doen wat wij zeggen.

1 ALGEMENE BELOFTE

Lely inspireert en ondersteunt met innovatieve en slimme landbouwoplossingen, voor een duurzame, winstgevende en aangename toekomst voor de agrarische sector. Lely beoogt een verantwoordelijke maatschappelijke partner te zijn, die zijn klanten, medewerkers, leveranciers, zakenpartners, concurrenten, overheden en hun instanties, en alle overigen die door zijn handelen worden beïnvloed, steeds integer tegemoet treedt. Lely leeft strikt de geldende regels en wetten na van de landen waarin het bedrijf actief is en beoordeelt met regelmaat zijn belangen en die van de betroffen personen of entiteiten, om een gezonde, duurzame relatie met hen te garanderen. Lely streeft ernaar zich aan te passen aan de lokale omstandigheden, om zo de meest geschikte benadering te vinden voor mogelijke problemen. Daarbij blijven wij steeds binnen de grenzen van de van kracht zijnde wetten en wat geldt als betamelijk gedrag. In dit kader ondersteunt Lely het principe van de dialoog en de samenwerking met alle betrokken partijen.

1.1 MENSENRECHTEN

Met inachtneming van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin wordt gesteld dat alle maatschappelijke partijen, inclusief rechtspersonen, de plicht hebben de rechten van de mens te respecteren en te beschermen, en in het kader van zijn wettige zakelijke rol onderschrijft en respecteert Lely de rechten van ieder mens en streeft ernaar zijn activiteiten zo vorm te geven dat deze geen inbreuk maken op de mensenrechten.

1.2 KINDERARBEID, SCHULDHORIGHEID EN DWANGARBEID

Onder geen enkele omstandigheid zal Lely gebruik maken van dwangarbeid of schuldhorigheid, noch zullen wij kinderen tewerkstellen, conform de conventies 138 en 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie.

1.3 VRIJEMARKTCONCURRENTIE

Lely onderschrijft het principe van de vrijemarkteconomie als de basis voor zijn bedrijfsvoering en zal alle van toepassing zijnde mededingingswetten en -richtlijnen steeds opvolgen.

1.4 PRODUCTVEILIGHEID

Lely streeft ernaar, altijd uitsluitend veilige producten en diensten te leveren.

1.5. BESCHERMING VAN HET MILIEU

Het welzijn van mens en dier en de zorg voor ons milieu liggen ons als bedrijf na aan het hart. Daarom zijn wij continu op zoek naar duurzame alternatieven. Geheel in lijn met zijn doelstelling te komen tot een duurzame ontwikkeling, zal Lely, in redelijkheid en voor zover werkbaar, alles in het werk stellen om mogelijke negatieve effecten van zijn activiteiten op het milieu tot een minimum te beperken.

2 VERANTWOORDELIJKHEID RICHTING DE KLANTEN

Het is Lely's missie mensen te inspireren om innovatieve oplossingen te creëren die onze klanten helpen uit te blinken in duurzame melkproductie, ruwvoederwinning en energievoorziening. Dat is onze missie, die ons de weg wijst naar de toekomst. Wij creëren en stimuleren baanbrekende en innovatieve, nieuwe landbouwmethoden. Dat is ons vast ijkpunt. Wij zijn de 'Innovators in Agriculture'.
Om dit waar te maken, blijven wij als bedrijf continu in gesprek met onze klanten. Lely verplicht zich steeds naar zijn klanten te blijven luisteren en van ze te leren, zodat wij de oplossingen kunnen ontwikkelen en leveren die zij ook echt wensen en nodig hebben. Lely zal zijn klanten steeds op een oprechte en openhartige wijze benaderen, met de grootst mogelijke integriteit, en gelijktijdig ernaar streven producten en diensten te leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit.

3 VERANTWOORDELIJKHEID RICHTING DE MEDEWERKERS

Voor Lely zijn de medewerkers met afstand de belangrijkste hulpbron. Het is voor ons van groot belang dat onder de medewerkers een goede sfeer heerst, waarin wordt gecommuniceerd, betrokkenheid wordt getoond en verantwoordelijkheden worden genomen. Daarnaast moedigen wij iedereen aan zich steeds persoonlijk te blijven ontwikkelen om zijn/haar talenten volledig tot hun recht te laten komen.

3.1 HET RECHT OP ORGANISATIE

Lely erkent en respecteert de keuzevrijheid van zijn medewerkers om al dan niet een organisatie op te richten, dan wel zich hieraan te verbinden. Lely respecteert – binnen de door (plaatselijke) wetgeving, richtlijnen en gebruikelijke arbeidsrelaties en personeelsbeleid gestelde grenzen – het recht van elke medewerker zich te laten vertegenwoordigen door vakbonden of enige andere personeelsorganisatie, en Lely zal deelnemen aan onderhandelingen, hetzij zelfstandig of vertegenwoordigd door werkgeversorganisaties, met als doel het bereiken van overeenkomsten betreffende de arbeidsomstandigheden.

3.2 GEZONDHEID EN VEILIGHEID (ARBO)

Lely zal, in redelijkheid en voor zover werkbaar, alles in het werk stellen om de gezondheid en de veiligheid van zijn medewerkers te waarborgen.

3.3 GELIJKE EN EERLIJKE BEHANDELING

Elke medewerker heeft gelijke mogelijkheden en zal gelijk worden behandeld op het gebied van werk en tewerkstelling, ongeacht zijn/haar achtergrond, ras, geslacht, nationaliteit, leeftijd, seksuele geaardheid of religieuze overtuiging. Hetzelfde is van toepassing bij het aantrekken van nieuwe medewerkers. Lely streeft ernaar een gelijk loon te bieden voor gelijke werkzaamheden op gelijk niveau onder gelijkwaardige omstandigheden. Lely tolereert geen enkele vorm van pesten of discriminatie.

3.4 LONEN EN BETALING

De salariëring en het aantal werkuren dienen te voldoen aan de plaatselijk geldende arbeidswetten en moeten op zijn minst in lijn zijn met de in de industrie gebruikelijke normen.

4 VERANTWOORDELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN LEVERANCIERS EN ZAKENPARTNERS

Lely streeft relaties met zijn leveranciers en zakenpartners na, die wederzijds van voordeel zijn. Wij willen zaken doen met leveranciers en zakenpartners die vastbesloten zijn hun stakeholders op oprechte en integere wijze te benaderen en die steeds de geldende wetten in acht nemen van de landen waarin zij actief zijn.

5 BEDRIJFSMIDDELEN EN INFORMATIE

5.1 HET GEBRUIK EN DE BESCHERMING VAN BEDRIJFSMIDDELEN

Elke medewerker is verantwoordelijk voor een zorgvuldig(e) gebruik, bescherming en instandhouding van Lely's bedrijfs- en hulpmiddelen en voor de zorgvuldige omgang met vertrouwelijke informatie die door zakenpartners met Lely wordt gedeeld. Lely's bedrijfs- en hulpmiddelen evenals eventuele mogelijkheden die zich voordoen uit hoofde van iemands functie, mogen uitsluitend worden gebruikt als middel voor het bereiken van Lely's bedrijfsdoelstellingen en nooit voor persoonlijk gewin.

5.2 ONRECHTMATIGE OPENBAARMAKING

Lely beschouwt de informatie die wordt gebruikt voor de bedrijfsvoering als bedrijfsmiddel dat dient te worden beschermd tegen verlies, inbreuk en onbetamelijk gebruik en onrechtmatige openbaarmaking.

Lely verplicht zich nooit gebruik te maken van informatie die via een derde partij wordt verkregen, wanneer wordt vermoed dat de persoon van wie de informatie is verkregen daarmee een geheimhoudingsplicht schendt, tenzij deze informatie:

a) algemeen publiekelijk bekend is door openbaarmaking via bronnen anders dan Lely;

b) op onafhankelijke wijze door Lely is gegenereerd; of

c) voor Lely beschikbaar wordt hetzij op niet-vertrouwelijke basis via een derde partij die niet gehouden is aan geheimhoudingsverplichtingen, of door handelingen van rechtswege.

6 ZAKELIJKE INTEGRITEIT

6.1 OMKOPING; TRANSACTIEREGISTERS

Lely staat erop, dat in alle aspecten van zijn bedrijfsvoering op oprechte, integere en eerlijke wijze wordt gehandeld. Omkoperij, ongeacht in welke vorm, wordt niet getolereerd; betalingen van commissies en persoonlijke giften of gunsten kunnen uitsluitend worden gedaan of geaccepteerd in strikte overeenstemming met de GBP- richtlijnen. Lely streeft naar de hoogst mogelijke mate van transparantie en aanspreekbaarheid in het gehele bedrijf. Transactieregisters dienen nauwgezet, compleet en tijdig te worden bijgewerkt conform Lely's boekhoudkundige normen. Het is niet toegestaan ongeregistreerde fondsen of middelen aan te leggen of aan te houden.


6.2 BELANGEN IN DERDE PARTIJEN

Het is medewerkers niet toegestaan op directe of indirecte wijze financiële belangen te hebben in toeleverende of concurrerende bedrijven, met uitzondering van financiële belangen in een beursgenoteerde onderneming.

6.3 POLITIEKE BETALINGEN

Lelybedrijven mogen nooit vergoedingen of donaties betalen, in contanten of anderszins, aan politieke partijen, politieke organisaties of individuele politici, tenzij dergelijke betalingen zijn gedaan in strikte overeenstemming met de GBP-richtlijnen.

7 INACHTNEMING VAN DE GENERAL BUSINESS PRINCIPLES

7.1 SANCTIES

Alle Lelymedewerkers dienen zich te houden aan de General Business Principles. Schending van deze principes kan leiden tot disciplinaire maatregelen, inclusief ontslag, los van mogelijke verdere civiele of strafrechtelijke maatregelen.

7.2 KLOKKENLUIDERBELEID

Om te bevorderen dat schendingen van de General Business Principles worden gemeld, kunnen medewerkers bij een Compliance Officer op anonieme basis melding maken van mogelijke vergrijpen, zodat zij geen angst hoeven te hebben dat hun klacht tot disciplinaire maatregelen zal leiden.

7.3 COMPLIANCE

Lely heeft een netwerk ingericht van plaatselijke Compliance Officers, die in deze hoedanigheid rapporteren aan de Global Compliance Officer. Medewerkers dienen contact op te nemen met een Compliance Officer wanneer zij vragen hebben over de General Business Principles, of wanneer zijn een mogelijke schending daarvan willen melden.

 

Top