ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN LELY INTERNATIONAL N.V.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1.  In deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: de “Voorwaarden”) wordt met Lely bedoeld: de aan Lely Holding B.V., gevestigd te Cornelis van der Lelylaan 1, 3147 PB Maassluis, gelieerde verkoop onderneming, zoals is aangewezen door Lely en/of indien van toepassing andere aan Lely Holding B.V. gelieerde ondernemingen.
1.2.  In deze Voorwaarden betekent Gelieerde Onderneming: een vennootschap die nu of in de toekomst direct of indirect eigendom is van of onder zeggenschap staat van Lely Holding B.V., waarbij “Zeggenschap” betekent de rechtstreekse of indirecte eigendom van 50% of meer dan 50% van de stemgerechtigde aandelen bij de benoeming van bestuurders zolang deze zeggenschap voortduurt of de gelijkwaardige bevoegdheid om zeggenschap uit te oefenen over het bestuur van de Gelieerde Onderneming.
1.3.  In deze Voorwaarden betekent Levering: een levering van Apparatuur en/of Onderdelen.
1.4.  In deze Voorwaarden betekent Eindgebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de Wederpartij een Overeenkomst heeft gesloten ten aanzien van de verkoop van de Apparatuur.
1.5.  In deze Voorwaarden betekent Apparatuur: een door Lely aan de Wederpartij geleverd product (waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, de Lely Astronaut, Taurus, Qwes, Grazeway, Juno, Calm, Vector, Luna, Treatment box, Light 4 Cows, Discovery, Meteor, Walkway, Sphere, Horizon en Orbiter).
1.6.  In deze Voorwaarden betekent Handleiding: de door Lely gegeven aanwijzingen en richtlijnen en alle daarmee verband houdende wijzigingen (waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, de Producthandleiding, Onderhoudshandleiding en Servicehandleiding) met betrekking tot de service en het onderhoud aan de Apparatuur.
1.7.  In deze Voorwaarden betekent Wederpartij: een partij die enig Lely producten verkrijgt van Lely.
1.8.  In deze Voorwaarden betekent Onderdelen: alle onderdelen en componenten die voor de Apparatuur worden vervaardigd of verstrekt of die in de Apparatuur worden verwerkt, inclusief alle onderdelen en componenten die worden gebruikt voor de vervanging van gebrekkige Onderdelen en/of service aan de Apparatuur.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1.  Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een integraal onderdeel uit van (a) alle offertes, voorstellen en prijsopgaves (hierna gezamenlijk aangeduid als “Aanbiedingen”) van Lely, (b) alle acceptaties, erkenningen of bevestigingen door Lely (hierna gezamenlijk aangeduid als “Bevestigingen”) van enige order of bestelling van de Wederpartij, waaronder begrepen maar niet beperkt tot orders en bestellingen van de Wederpartij voortvloeiend uit prijsafspraken of raamwerkovereenkomsten tussen Lely en de Wederpartij, tenzij Lely en de Wederpartij expliciet schriftelijk anders overeengekomen zijn (c) enige Overeenkomst voorvloeiend uit een Aanbieding of Bevestiging en (d) enige overeenkomst waarin deze Voorwaarden worden geïncorporeerd door verwijzing de type overeenkomsten genoemd onder (c) en (d) hierna gezamenlijk aangeduid als “Overeenkomst”.
2.2.  De toepasselijkheid van eventueel door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN, AANVAARDING EN OVEREENKOMST

3.1.  Alle Aanbiedingen van Lely om een overeenkomst aan te gaan zijn herroepbaar, ook indien een periode voor aanvaarding wordt vermeld.
3.2.  Alle door de Wederpartij aanvaarde Aanbiedingen kunnen door Lely tot 5 dagen na de datum van aanvaarding door de Wederpartij worden herroepen door Lely.
3.3.  Lely is slechts gebonden aan de opdracht van de Wederpartij nadat Lely de aanvaarding van de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of indien Lely is begonnen met de uitvoering van de opdracht (de “Opdracht”).
3.4.  Wijzigingen in Aanbiedingen of Overeenkomsten worden pas van kracht nadat deze schriftelijk door Lely zijn aanvaard.
3.5.  De inhoud van reclamemedia, waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, websites, brochures en folders, is niet bindend voor Lely tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

4.1.  Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen in euro, exclusief btw en overige wettelijke heffingen.
4.2.  De afgesproken prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen, salarissen, heffingen/tarieven en valutakoersen die van toepassing zijn ten tijde van de Aanbieding en op basis van de afgesproken recente versie van de Incoterms.
4.3.  Ingeval een of meer van de kostprijsfactoren stijgen na bevestiging van de Opdracht, is Lely gerechtigd om de afgesproken koopprijs dienovereenkomstig te verhogen.

ARTIKEL 5. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

5.1.  Levering vindt plaats CIP (volgens de meest recente versie van de Incoterms) op de in de Opdracht vermelde locatie, tenzij anders vermeld in de Opdracht.
5.2.  De in de Opdracht vermelde leverdatum geldt bij benadering en mag door de Wederpartij nooit worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5.3.  Tenzij nakoming van de Overeenkomst zonder twijfel definitief onmogelijk is geworden, kan de Overeenkomst niet door de Wederpartij worden ontbonden vanwege een overschrijding van de leverdatum, tenzij Lely eveneens de Overeenkomst niet nakomt of de Overeenkomst niet volledig nakomt binnen een redelijke aan Lely gegeven termijn na ommekomst van de afgesproken leverdatum. In dat geval is ontbinding slechts toegestaan voor zover van de Wederpartij niet redelijkerwijs kan worden verlangd dat deze de overeenkomst gestand doet.
5.4.  Lely is gerechtigd om deelleveringen te doen en om deelleveringen afzonderlijk te factureren. Deelleveringen vormen geen “onvolledige Levering” als bedoeld in artikel 9.1.
5.5.  Ingeval de Wederpartij dan wel de Eindgebruiker de Levering niet aanvaardt op de afgesproken leverdatum, dan wordt de Apparatuur en/of worden de Onderdelen opgeslagen voor rekening en risico van de Wederpartij en is Lely na een periode van vier weken na de afgesproken leverdatum gerechtigd om de Apparatuur en/of Onderdelen (onderhands) te verkopen. De gederfde opbrengst, indien van toepassing, en alle door Lely in verband hiermee gemaakte kosten zijn voor rekening van de Wederpartij, onverminderd de overige rechten van Lely.

ARTIKEL 6. LICENTIES EN REGELGEVING

6.1.  De Wederpartij is verantwoordelijk voor en draagt het risico van de verkrijging van alle documenten, vergunningen en licenties die nodig zijn in verband met de Levering, de installatie of het gebruik van de te leveren Apparatuur en/of Onderdelen.
6.2.  Levering vindt plaats in overeenstemming met de afgesproken specificaties. De Wederpartij is verantwoordelijk voor en draagt de kosten van eventuele aanpassingen van de geleverde Apparatuur en/of Onderdelen die vereist zijn op grond van lokale vereisten of regelgeving.

ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1.  Alle te leveren Apparatuur en/of Onderdelen blijft/blijven eigendom van Lely totdat Lely de volledige betaling voor de Apparatuur en/of Onderdelen heeft ontvangen.
7.2.  Ingeval de Wederpartij haar verplichtingen op grond van het bepaalde in dit artikel niet nakomt, is Lely te allen tijde gerechtigd om geleverde Apparatuur en/of Onderdelen terug te (laten) halen van de Wederpartij of van de partij die de Apparatuur en/of Onderdelen voor de Wederpartij onder zich houdt. De Wederpartij is verplicht om Lely volledige medewerking te verlenen bij het terughalen.
7.3.  De Wederpartij mag de in deze Voorwaarden bedoelde Apparatuur en/of Onderdelen gebruiken, verwerken of verkopen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de Wederpartij; de Apparatuur en/of Onderdelen mag/mogen echter niet worden verpand of als zekerheid worden verstrekt voor een schuld aan een derde.

ARTIKEL 8. ASSEMBLAGE/INSTALLATIE

8.1.  De Wederpartij is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle installaties, faciliteiten of voorwaarden die vereist zijn: (i) voor de assemblage, opbouw of installatie van de geleverde Apparatuur en/of Onderdelen op de eindbestemming en/of (ii) voor het behoorlijk functioneren van de Apparatuur en/of Onderdelen na assemblage, opbouw of installatie op de eindbestemming.
8.2.  Alle geleden schade en gemaakte kosten als gevolg van het niet voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in dit artikel of de niet- tijdige voldoening aan deze voorwaarden zijn voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 9. CONTROLEPLICHT

9.1.  Bezwaren vanwege een onvolledige Levering en andere zichtbare gebreken dienen onmiddellijk na Levering, en uiterlijk veertien werkdagen na de leverdatum, schriftelijk aan Lely te worden gemeld. Verborgen gebreken dienen bij vaststelling daarvan uiterlijk veertien werkdagen na vaststelling schriftelijk aan Lely te worden gemeld.
9.2.  Aanvaarding van de Levering kan niet door de Wederpartij worden geweigerd vanwege kleine gebreken.
9.3.  Claims vanwege gebreken in de Levering die niet zijn gemeld in overeenstemming met dit artikel 9 worden uitgesloten van schadevergoeding in overeenstemming met deze Voorwaarden.
9.4.  De kosten voor controle van de Levering zijn voor rekening van de Wederpartij.
9.5.  Na een melding aan Lely over een onvolledige Levering of andere zichtbare gebreken in overeenstemming met artikel 9.1 zal Lely mededelen welke passende maatregelen worden genomen.

ARTIKEL 10. GARANTIE

10.1.  Gedurende een periode van 12 maanden vanaf de datum waarop de Apparatuur en/of Onderdelen op de locatie van de Eindgebruiker in bedrijf wordt/worden gesteld, maar in geen geval later dan 24 maanden na de datum van verzending van de Apparatuur en/of Onderdelen (de “Garantieperiode”), garandeert Lely dat bij normaal gebruik de met inachtneming van deze Voorwaarden geleverde Apparatuur en/of Onderdelen, met uitzondering van software, prototypes, testproducten en modellen van nieuw ontwikkelde producten, zal, op het moment van levering vrij zijn van defecten aan het materiaal of afwerking en zal substantieel overeenkomen met Lely’s van toepassing zijnde specificaties voor dergelijke Apparatuur zoals die schriftelijk overeengekomen zijn door Lely met de Wederpartij. De Garantieperiode op een Onderdeel dat geleverd is ter vervanging van defect Onderdeel zal nooit langer zijn dan de originele Garantieperiode van het defecte Onderdeel. Lely garandeert voorts dat de Apparatuur en/of Onderdelen voldoet/voldoen aan de relevante Europese wet- en regelgeving omtrent veiligheid.
10.2.  Indien de Apparatuur en/of Onderdelen niet in materieel opzicht voldoet/voldoen aan de in artikel 10.1 vastgelegde garanties (“Wezenlijk Gebrek”), dan zal Lely’s enige verplichting en het enige recht van de Wederpartij beperkt zijn tot, ter keuze van Lely, ofwel vervanging of reparatie van het defecte of non-conforme Apparaat of Onderdeel, of een passende creditering van de koopprijs van het betreffende Apparaat of Onderdeel. Lely zal een redelijke termijn hebben om te vervangen, repareren of crediteren. Het non-conforme of defecte Apparaat of Onderdeel wordt eigendom van Lely zodra het vervangen is of de relevante creditering heeft plaatsgevonden.
10.3.  Een aanspraak ingevolge artikel 10.2 is ontvankelijk en wordt in behandeling genomen indien de Wederpartij zich houdt aan de in dit artikel 10 vermelde voorwaarden, alsmede de volgende voorwaarden:

 • uitsluitend Wezenlijke Gebreken die redelijkerwijs niet ontdekt hadden kunnen worden tijdens de controle als bedoeld in artikel 9.1 en die binnen de Garantieperiode worden ontdekt en binnen 14 kalenderdagen na ontdekking ervan schriftelijk aan Lely worden gemeld, kunnen onder de garantie worden ingediend;
 • het Wezenlijke Gebrek is aantoonbaar te wijten aan Lely vanwege een niet-nakoming van laatstgenoemde;
 • Lely krijgt voldoende tijd en gelegenheid om alle testen, reparaties en vervangingen uit te voeren die door Lely noodzakelijk worden geacht om het Wezenlijke Gebrek te herstellen;
 • de Wederpartij biedt Lely ongehinderde toegang tot de Apparatuur en/of Onderdelen die het Wezenlijke Gebrek veroorzaken.

10.4.  De Wederpartij zal op aanwijzing en ter beoordeling van Lely:

(i) het Onderdeel dat het Wezenlijke Gebrek veroorzaakt aan Lely retourneren; alle transportkosten, zowel naar als van de oorspronkelijke bestemming, zijn voor rekening van Lely. Een Onderdeel dat aldus aan Lely wordt geretourneerd, wordt het eigendom van Lely, of;

(ii) het Onderdeel dat het Wezenlijke Gebrek veroorzaakt gereedhouden voor inspectie door Lely op haar locatie gedurende een periode van ten hoogste 6 maanden na de datum waarop het Wezenlijke Gebrek aan Lely is gemeld, zulks voor risico van Lely. Na ommekomst van die opslagperiode verwijdert de Wederpartij de opgeslagen Onderdelen op kosten van Lely, met dien verstande dat de Wederpartij die verwijdering regelt in overeenstemming met de volgende vereisten:

 • de verwijdering wordt uitgevoerd door een bevoegd afvalbedrijf;
 • het bevoegde afvalbedrijf hanteert concurrerende prijzen voor dergelijke diensten; de behandeling van afval is in overeenstemming met alle toepasselijke milieuregelgeving; en
 • de Wederpartij verstrekt een verklaring waarin de verwijdering van de Onderdelen wordt bevestigd door het bevoegde afvalbedrijf.

Indien de Wederpartij de hiervoor vermelde vereisten niet naleeft, brengt Lely alle gemaakte kosten bij de Wederpartij in rekening, waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, de kosten van de aan de Wederpartij geleverde Reserveonderdelen.
10.5.  Arbeidskosten die worden gemaakt voor het herstellen van een Wezenlijk Gebrek worden door Lely aan de Wederpartij vergoed in overeenstemming met het garantieprotocol voor arbeid van Lely. Alle gemaakte kosten die de in het garantieprotocol voor arbeid van Lely afgesproken vergoeding te boven gaan, waaronder bijvoorbeeld verblijfskosten, zijn voor rekening van de Wederpartij, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het totaalbedrag van aanspraken onder de garantie dat door Lely wordt vergoed zal niet meer bedragen dan de koopprijs van de Apparatuur.
10.6.  Een Wezenlijk Gebrek vormt geen grond voor ontbinding van de desbetreffende Overeenkomst tot levering van Apparatuur en/of Onderdelen, tenzij het een Wezenlijk Gebrek betreft dat Lely niet op een aanvaardbare manier kan herstellen na herhaalde pogingen daartoe.
10.7.  De volgende items en/of kosten die voortvloeien uit de hierna vermelde verrichtingen worden niet vergoed onder de garantievoorwaarden van dit artikel 10:

 • Onderdelen die door Lely worden aangeduid als slijtageonderdelen of verbruiksartikelen;
 • Onderdelen met een nettoverkoopprijs van Lely van minder dan 10 euro per unit;
 • verlies of schade als gevolg van gebruik van de Apparatuur dat niet in overeenstemming is met de specificaties die in de Handleiding staan vermeld;
 • een ingreep door technici die geen gekwalificeerde servicetechnici van Lely of door Lely voor bepaalde taken bevoegde technici zijn;
 • verlies of schade als gevolg van het niet uitvoeren van preventieve onderhoudswerkzaamheden in overeenstemming met de Handleiding;
 • incidenten zoals bevriezing, ijsvorming, brand, overstroming, onder water staan of een andere vorm van overtollig water en onweer;
 • een gebrek aan of storing van het elektrische systeem of de aarding;
 • het gebruik van chloorhoudende chemicaliën en/of chemicaliën die niet in overeenstemming zijn met de relevante chemische specificaties en die gebruikt worden voor spoelen, zuiveren of wassen en die schade kunnen veroorzaken aan de Apparatuur en/of Onderdelen;
 • het gebruik van perslucht die niet in overeenstemming is met de door Lely vastgestelde kwaliteitsnormen; en
 • hacking, virussen, etc.

10.8.  De Wederpartij stelt Lely onmiddellijk op de hoogte indien de Wederpartij een derde moet inschakelen om een Wezenlijk Gebrek te herstellen bij een noodgeval vanwege i) dreigend gevaar voor de operationele veiligheid op de locatie van de Eindgebruiker of ii) de mogelijkheid dat zich buitengewoon grote schade voordoet. Redelijke en noodzakelijke onkosten die worden gemaakt om een Wezenlijk Gebrek in de bovengenoemde omstandigheden te herstellen worden door Lely vergoed, en de Wederpartij behoudt zich het recht voor om aanspraak te maken op de garantie ingevolge deze Voorwaarden ingeval de Apparatuur die of het Onderdeel dat het Wezenlijke Gebrek veroorzaakt op onjuiste wijze door een dergelijke derde wordt gerepareerd, altijd met dien verstande dat de Wederpartij redelijk en zorgvuldig heeft gehandeld bij de aanwijzing van een derde. Onverminderd het hiervoor bepaalde is Lely niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste reparaties.
10.9.  Lely is niet aansprakelijk voor gevolgen met betrekking tot het gebruik van onderdelen die niet door Lely zijn geleverd indien de originele Onderdelen zijn vereist om de functionaliteit van de Apparatuur te garanderen. Hetzelfde geldt voor aanpassingen aan de Apparatuur door of namens de Wederpartij die zonder de voorafgaande toestemming van Lely zijn gedaan.
10.10.  De Wederpartij draagt alle kosten ten aanzien van een onrechtmatige aanspraak op de garantie ingevolge dit artikel 10 (bijv. indien het product niet gebrekkig was).
10.11.  De garantie bepalingen in deze Voorwaarden zijn uitsluitend inroepbaar door de Wederpartij en niet door klanten van de Wederpartij of andere derden.
10.12.  Aanspraken vanwege verlies of schade worden afgehandeld in overeenstemming met artikel 14.

ARTIKEL 11. OVERMACHT

11.1. Een volledige of gedeeltelijke niet-nakoming geldt niet als een aan Lely toerekenbare tekortkoming indien de niet-nakoming het gevolg is van een omstandigheid buiten de macht van Lely, ongeacht of deze te voorzien was, waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn: oorlog of soortgelijke situaties, oproer, sabotage, boycotten, stakingen, bezetting, blokkades, een tekort aan grondstoffen, schade aan machines, ziekte van het personeel van Lely, niet-nakoming door leveranciers en/of vervoerders, overheidsmaatregelen (waaronder begrepen de maatregelen van buitenlandse overheden) zoals een verbod op vervoer, import, export of productie, een natuurramp, nadelige weersomstandigheden, blikseminslagen, brand, ontploffing en/of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen en gassen.

ARTIKEL 12. BETALING AAN LELY

12.1.  Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige korting, vermindering of verrekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door eventuele claims.
12.2.  In geval van late betaling is de Wederpartij aansprakelijk, zonder dat hiervoor een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, voor betaling in overeenstemming met artikel 6:119 BW van rente over de hoofdsom of over het niet-betaalde deel van de hoofdsom, berekend vanaf de uiterste betaaldatum tot aan de dag van algehele voldoening.
12.3.  Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, die worden gemaakt voor de inning van het door de Wederpartij verschuldigde bedrag dat niet tijdig is betaald, zijn voor rekening van de Wederpartij; deze kosten worden vastgesteld op een minimumbedrag van 300 euro.
12.4.  Bij liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij worden de verplichtingen van laatstgenoemde onmiddellijk opeisbaar.
12.5.  Lely kan aanvullende zekerheid vereisen voor de voldoening van de betalingsverplichtingen van de Wederpartij indien de kredietwaardigheid van de Wederpartij hiertoe aanleiding geeft, bij gebreke waarvan Lely gerechtigd is om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

ARTIKEL 13. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

13.1. Alle intellectuele-eigendomsrechten en/of andere rechten, al dan niet geregistreerd, die rusten op de geleverde Apparatuur en/of Onderdelen of op tekeningen, berekeningen, ontwerpen, etc. in de breedste zin des woords, waaronder tevens begrepen aan de Wederpartij beschikbaar gestelde software, zijn eigendom van en blijven uitdrukkelijk berusten bij Lely.

ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

14.1.  Geen der partijen zal aansprakelijk zijn voor enige indirecte-, incidentele-, punitieve-, speciale of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten en gederfde besparingen), ongeacht of deze schadevergoedingen worden gevorderd op grond van onrechtmatige daad, garantie, contract of enige andere juridische grondslag – zelfs als de relevante partij is geadviseerd over of op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schadevergoedingen. Lely zal in geen geval aansprakelijk zijn voor additionele en/of niet marktconforme herstel-, vervangings- en reparatiekosten.
14.2.  Lely’s totale aansprakelijkheid jegens de Wederpartij onder enige Overeenkomst zal nooit meer zijn dan (1) het mindere van (a) het bedrag dat daadwerkelijk door Lely is ontvangen in de 12 (twaalf) maanden direct voorafgaand aan de gebeurtenis die de aansprakelijkheid voor de Apparatuur of Onderdelen heeft veroorzaakt en (b) EUR 100.000 (honderd duizend euro), maar (2) in geval van aansprakelijkheid voor vertraging of niet levering van Onderdelen of Apparatuur, de koopprijs voor de vertraagd of niet geleverde Onderdelen en Apparatuur zoals opgenomen in de Overeenkomst.
14.3.  De beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel 14 zullen alleen van toepassing zijn voor zover dwingend recht zich hiertegen niet verzet en zullen niet van toepassing zijn ingeval van opzet of grove nalatigheid van Lely.
14.4.  Alle schade anders dan bedoeld in artikel 14.3 wordt vergoed tot een maximum van het bedrag waarop aanspraak kan worden gemaakt ingevolge de aansprakelijkheidsverzekering die Lely heeft afgesloten, waaronder begrepen het eigen risico van Lely in verband met deze verzekering.
14.5.  De in artikel 14.4 bedoelde schadevergoeding is van toepassing op alle schadegevallen die gezamenlijk voortvloeien uit een Levering waarmee de schade verband houdt.
14.6.  Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden komt alleen de schade die binnen 12 maanden na de Leverdatum is geleden en die voorts tijdens die periode binnen 14 dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Lely wordt gemeld in aanmerking voor schadevergoeding. Als materiële voorwaarde voor het recht op schadevergoeding wordt aan Lely alle noodzakelijke hulp verleend bij het onderzoeken van de oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor aanspraak op een schadevergoeding wordt gemaakt.
14.7.  De verrekening van niet door Lely erkende of niet onherroepelijk wettelijk vastgestelde aanspraken op schadevergoeding met door de Wederpartij te betalen bedragen is niet toegestaan.
14.8.  De Wederpartij vrijwaart Lely tegen alle aanspraken van derden die om welke reden dan ook stellen dat zij schade hebben geleden door de Apparatuur en/of Onderdelen die door Lely zijn geleverd aan of namens de Wederpartij, behalve voor zover de Wederpartij aantoont dat Lely, uit hoofde van de Overeenkomst en deze Voorwaarden, voor deze schade aansprakelijk kan worden gehouden in de verhouding tot de Wederpartij en laatstgenoemde voor deze schade dient te compenseren.
14.9.  (Rechts)personen die deel uitmaken van de groep van Lely, die in dienst zijn van Lely of door Lely worden ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst en die door de Wederpartij worden aangesproken tot betaling van schadevergoeding kunnen eveneens een beroep doen op deze bepalingen. De schadevergoeding die van deze (rechts)personen en Lely tezamen kan worden gevorderd, kan nooit meer bedragen dan de schadevergoeding die Lely alleen zou moeten betalen.

ARTIKEL 15. NALEVING WETGEVING

15.1.  Elke partij garandeert jegens de andere partij dat hij volledig bevoegd is om de Overeenkomst aan te gaan en garandeert tevens dat hij bij de uitvoering van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst de van toepassing zijnde wet- en regelgeving steeds volledig na zal leven, inclusief maar niet beperkt tot de wet-en regelgeving met betrekking tot relevante im- en export controles en beperkingen in enige relevante jurisdictie.
15.2.  Als voor de levering van een Onderdeel of Apparaat of diensten onder de Overeenkomst een import of export vergunning afgegeven moet worden door enige bevoegde autoriteit en/of overheidsinstantie, of de levering op enige andere wijze is beperkt of verboden op grond de van toepassing zijn de im- en export wet- en regelgeving, dan mag Lely haar verplichtingen en de rechten van de Wederpartij in het kader van de levering uitstellen tot het moment dat de vergunning is verleend en/of voor de duur van het verbod en/of de beperking, en Lely is in een dergelijk geval tevens gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn jegens de Wederpartij voor de beëindiging van de Overeenkomst. Indien een importvergunning vereist is, zal de Wederpartij Lely daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, en de Wederpartij zal Lely alsdan de benodigde documentatie verstrekken zodra deze beschikbaar is. Door acceptatie van Lely’s Aanbieding, het aangaan van de Overeenkomst en/of het aannemen van Apparatuur of Onderdelen erkent en accepteert de Wederpartij dat het de Onderdelen of Apparatuur en de daarbij behorende documentatie niet zal gebruiken in strijd met enige van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van im- en export.

ARTIKEL 16. VERTROUWELIJKHEID

16.1.  De Wederpartij erkent dat alle technische, commerciële, juridische, fiscale en financiële gegevens die worden verstrekt aan de Wederpartij door Lely vertrouwelijke informatie is van Lely en de aan haar Gelieerde Ondernemingen. De Wederpartij zal geen vertrouwelijke informatie van Lely openbaar maken aan enige derde en zal geen vertrouwelijke informatie van Lely gebruiken voor enig ander doel dan zoals overeengekomen tussen partijen en zal de vertrouwelijke informatie van Lely uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de tussen partijen daarover gemaakte afspraken in het licht van de koop die door de Overeenkomst wordt beschreven.

ARTIKEL 17. TOEPASSELIJK RECHT

17.1.  De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
17.2.  Elke Overeenkomst en/of rechtsverhouding tussen Lely en de Wederpartij wordt uitsluitend beheerst door en uitgelegd naar Nederlands recht.

ARTIKEL 18. ONTBINDING

18.1.  Ingeval de Wederpartij een uit de Overeenkomst met Lely voortvloeiende verplichting niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt of ingeval de Wederpartij failliet wordt verklaard, faillissement aanvraagt of surseance van betaling wordt verleend, of haar activiteiten worden gestaakt of opgeheven, of ingeval de Wederpartij overlijdt of onder bewind of onder curatele wordt gesteld, of indien haar goederen (gedeeltelijk) in beslag worden genomen, is Lely gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat zij aansprakelijk voor schadevergoeding is, onverminderd de eventuele overige rechten van Lely.

ARTIKEL 19. GESCHILLEN

19.1.  Alle geschillen – voor zover deze niet minnelijk kunnen worden opgelost – worden voorgelegd aan de bevoegde civiele rechter te Rotterdam.
19.2.  Indien een van de huidige bepalingen strijdig is met plaatselijke dwingendrechtelijke bepalingen, dan zal uitsluitend die specifieke bepaling worden aangepast aan de plaatselijke wetgeving. Alle overige bepalingen in deze Voorwaarden blijven volledig van kracht.

 

 

Top