Voordelen

Duurzame melkveehouderij

Lely Sphere is een circulair stalsysteem voor het scheiden van mineralenstromen en het verwaarden van emissies. Het systeem scheidt vaste mest en urine van elkaar en zet stikstofemissies om in waardevolle meststoffen. Deze kunt u gericht inzetten voor precisiebemesting. Zo maakt u mineralenkringlopen meer sluitend en verbetert u het stalklimaat.

Emissies afvangen en omzetten

Enzymen in de mest zetten ureum in de urine om in ammoniak. Deze verdampt binnen een paar uur. Alle ammoniakemissies die u afvangt en omzet in circulaire stikstofmest hoeft u niet te compenseren met aangekochte meststoffen. Uit RAV-teststallen blijkt dat een reductie van de ammoniakemissie tot 70 procent, ten opzichte van officiële normen, haalbaar is. Dit heeft geresulteerd in een voorlopige emissiefactor op de RAV-lijst van 3,6 kg NH3 per dierplaats per jaar. U kunt hiermee tot 20 kg stikstof per koe per jaar 'oogsten'.

Hoe het systeem werkt

Het Lely Sphere systeem scheidt drie mineralenstromen. De urine met kalium, de vaste mest met organische stikstof en fosfaat en minerale stikstof van kunstmestkwaliteit in de aangezuurde oplossing van het filtersysteem. U kunt elk type meststof gebruiken voor een optimale bemesting van bodem en gewassen, precies waar en wanneer dat nodig is.

Gezonder en veiliger stalklimaat

De stal heeft schone en frisse lucht doordat de natuurlijke ventilatie behouden blijft en de deuren naar weilanden open kunnen blijven. Lely Sphere zuigt de mestgassen af. Dit maakt de lucht in de stal gezonder en de stal is veiliger omdat er zich geen gassen onder de vloer verzamelen. Daarnaast reinigt de mestrobot de hele vloer zeer regelmatig en zorgt zo voor een hygiënische omgeving. Dit gaat hygiënegerelateerde klauw- en uiergezondheidsproblemen tegen.

Download nu de gratis Lely Sphere flyer

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

Dank je wel!

U kunt het bestand downloaden met de volgende downloadknop

Download the PDF

Q&A Lely Sphere

Vraag 1: Zorgt de Lely Sphere echt voor de stikstofreductie die jullie beloven? 


Per 1 Oktober 2021 is het Lely Sphere stalsysteem officieel erkend en opgenomen op de RAV-lijst (Regeling Ammoniak Veehouderij). Op de RAV-lijst staan emissiearme vloeren en intelligente emissiearme systemen welke ammoniak reductie realiseren in de stal. 

De voorlopige RAV emissiefactor van het Lely Sphere stalsysteem is 3,6 kg ammoniak per dierplaats per jaar. Een stal met een traditionele roostervloer heeft een emissie van 13,0 kg ammoniak per dierplaats per jaar, er vindt dus tot 70% reductie van ammoniakemissies plaats in de stal. 

Ter informatie hierbij de openbare link naar de RAV-lijst. Lely Sphere is code A 1.39. De traditionele roostervloer is A1.100:
https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/emissiearme-stalsystemen/emissiefactoren-per/map-staltypen/hoofdcategorie/

Vraag 2: Waarom heeft Lely een voorlopige emissiefactor en geen definitieve emissiefactor? 


Normaal wordt de voorlopige emissiefactor berekend. In de berekening wordt een veiligheidsmarge toegepast voor onvoorzien. Dit geeft de producent de mogelijkheid om te starten met het vinden van de 4 boerderijen om de metingen uit te voeren voor de uiteindelijke definitieve emissiefactor volgen het RAV-meet protocol 13a.

De voorlopige emissiefactor van Lely Sphere is echter gebaseerd op gemeten waarden met ook de toepassing van een veiligheidsmarge. De metingen van 3 van de 4 stallen waren gereed en op basis van deze metingen is de RAV voorlopige emissiefactor 3,6 kg ammoniak per dierplaats per jaar toegekend aan het Lely Sphere stalsysteem. 

Inmiddels zijn ook de metingen in de 4de stal afgerond. De aansluitende afstemmingen met Rijksdienst voor Ondernemen Nederland (RVO) en de Technische Advies Pool (TAP) zijn ook afgerond, welke het systeem nauwkeurig gecontroleerd en beoordeeld hebben. We verwachten op korte termijn de publicatie van de definitieve emissiefactor via de Staatscourant. 

Ter informatie een link naar het meetprotocol 2013a op de site van Wageningen Universiteit: Protocol voor meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2013a = Measurement protocol for ammonia emission from housing systems in livestock production 2013a — Research@WUR 

Vraag 3: Zijn er aanvullende mogelijkheden om na te gaan of het systeem goed functioneert? 


De ammoniakemissies worden door het Lely Sphere stalsysteem gewassen tot een vloeistof. Deze vloeistof bevat de stabiele vorm van ammoniak, namelijk ammonium. Met het regelsysteem weten we hoeveel kg stikstof er is gewassen en dus hoeveel er in de silo zit. zo geeft het integrale systeem meer inzichten dan alleen het aanpassen van de vloer. 

Heeft u meer vragen over Lely Sphere, neem dan contact op met: sphere@lely.com

Geef waarde aan emissie, bemest met precisie
Lely Sphere

Lely Sphere bestaat uit de volgende onderdelen

Lely Sphere separatievloer

Een vloer die urine van feces scheidt

Separatiestrips sluiten de bestaande roostervloeren af. Deze roestvrijstalen strips hebben gaten waardoor urine en lucht in de put kunnen stromen. De feces blijft op de vloer liggen. Dit is de eerste winst voor de vermindering van de ammoniakemissie, omdat het ureumafbraakproces direct na het urineren van de koe begint.

Lely Discovery 120 Collector

Een revolutionaire mestrobot voor dichte stalvloeren

De Discovery Collector is speciaal ontworpen voor stallen met een gesloten vloer en werkt revolutionair anders dan een traditionele mestschuif. De Collector duwt de mest niet vooruit, maar zuigt deze op. De mestophoping – waar koeien in staan – is hiermee verleden tijd. Zo wordt niet alleen de vloer schoner, maar houden de koeien ook schonere klauwen.

Lely Sphere N-Capture

Een unit die ammoniak uit de stal en mestput afvangt

De N-Capture zorgt voor onderdruk in de mestput door het afzuigen van lucht en de mestgassen die onder en boven de vloer ontstaan. Voordat de lucht naar buiten gaat, gaat deze door een filter in de N-Capture. Deze filter vangt stikstof met een aangezuurde oplossing op uit de lucht.

Zuren voor Lely Sphere

Vang stikstof af met zwavelzuur of salpeterzuur

De N-Capture werkt met zwavelzuur of salpeterzuur. Beide zijn effectief, het verschil zit hem in de bemestingswaarde. Deze zuren worden geleverd in veilige dubbelwandige Variboxen. Het systeem heeft een automatisch leeg-signaal. Dit zorgt ervoor dat de leverancier tijdig een nieuwe Varibox plaatst.

Silo voor Lely Sphere

Gebruik circulaire meststoffen om gewassen naar behoefte te voeden

Wanneer de aangezuurde oplossing verzadigd is, wordt de ammoniumnitraat of ammoniumsulfaat opgeslagen in de mestsilo. Deze circulaire meststof kunt u veel nauwkeuriger inzetten als voeding voor uw gewassen. Daarnaast zorgen de circulaire meststoffen voor veel minder uitstoot in vergelijking met het toepassen van drijfmest.

Hoe het werkt
Lely Sphere

Onze services zijn ongeëvenaard

Vragen over de financiering? We adviseren en helpen graag.

Ongeacht dag of tijd: technische support staat 24/7 klaar.

Als de apparatuur werkt, staan wij klaar om om deze verder te optimaliseren.

Zuren voor Lely Sphere

Lely Consumables

Zuren voor de productie van circulaire meststoffen

De lucht- en mestgassen gaan door een filterpakket met structuurblokken waardoor een aangezuurde vloeistof druppelt. De ammoniak in de lucht reageert met het zwavel- of salpeterzuur en lost in de vloeistof op als ammoniumsulfaat of ammoniumnitraat. De waarde van deze circulaire meststoffen is compenseert de kosten voor de zuren, elektriciteit en water die wordt verbruikt door de N-Capture.

Meer over Lely Consumables

Huisvesting en verzorging

Een diervriendelijke en productieve omgeving draagt bij aan optimale koegezondheid en –welzijn. Het verlengt daarnaast ook de lactatiecyclus. Door de stal optimaal en comfortabel in te richten met de juiste middelen vergroot je niet alleen koegezondheid. Ook de melkproductie verbetert en kosten nemen af.

Top