Definitieve emissiefactor Lely Sphere op RAV-lijst gepubliceerd

Gemiddeld 77% ammoniareductie met circulair stalsysteem

Vandaag heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de definitieve emissiefactor van het circulaire stalsysteem Lely Sphere op de RAV-lijst (Regeling Ammoniak Veehouderij) gepubliceerd. De stikstofuitstoot van rundvee kan aanzienlijk worden verminderd met behulp van het circulaire stalsysteem. De definitieve emissiefactor voor de Lely Sphere bedraagt 3 kg ammoniak per dierplaats per jaar en betekent gemiddeld 77% reductie in ammoniakemissie in de stal ten opzichte van een stal met een traditionele roostervloer waar dit 13kg ammoniak per dierplaats per jaar is.

8 maart 2023

Pers

Tekst

Hoe werkt de Lely Sphere?   

Voor een duurzaam melkveebedrijf is het belangrijk om bodem en gewas optimaal te voeden en mineralenkringlopen beter te sluiten. Lely Sphere is een circulair stalsysteem voor het scheiden en hergebruiken van mineralenstromen op melkveebedrijven. Een aanpassing aan de roostervloer zorgt voor scheiding van mest en urine.  De mestgassen die alsnog onder en net boven de stalvloer ontstaan, worden afgezogen. Een filter zet de ammoniak vervolgens om naar circulaire stikstofkunstmest. Hierdoor ontstaan 3 waardevolle mineraalstromen: feces, urine en circulaire kunstmest die ingezet kunnen worden op het land.

Uitgebreide testprocedure voor RAV-erkenning   

De definitieve emissiefactor is getest op basis van het RAV-meetprotocol 2013a. Het meetprotocol is gepubliceerd door Wageningen Livestock Research en het doorlopen proces voor de erkenning is nauwkeurig afgestemd met, gecontroleerd en beoordeeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Technische Advies Pool (TAP). 
 
Vier melkveestallen met een Lely Sphere zijn zes keer gedurende een jaar gemeten op hun emissie, deze stallen varieerden in grootte, rantsoen en bedrijfsmanagement. De definitieve emissiefactor is het gemiddelde van deze 24 metingen.    

Bij de definitieve emissiefactor hoort een zeer uitgebreide systeemomschrijving (de leaflet), die verplichtingen voorschrijft aan de gebruiker (veehouder) en de producent (Lely) voor het zo optimaal mogelijk laten functioneren van het systeem. De definitieve emissiefactor is te vinden in Bijlage 1 van de RAV onder code A1.39. De traditionele roostervloer is A1.100. 

De bijbehorende systeemomschrijving, die verplichtingen voorschrijft aan de gebruiker (veehouder) en de producent (Lely) voor het zo optimaal mogelijk laten functioneren van het systeem is te vinden onder code BWL 2021.08.V1

Blijvende controle voor betrouwbare cijfers na RAV-erkenning 

Het Lely Sphere systeem zet ammoniakemissie om in een vloeibare kunstmestvervanger, die wordt opgeslagen in een silo op het erf en wordt toegepast als kunstmest op het melkveebedrijf. Het bijgeleverde datamanagementsysteem geeft inzicht hoeveel ammoniakemissie is omgezet in kunstmestvervanger.    
Als er toch een stilstand plaatsvindt, wordt de veehouder geattendeerd door een alarmmelding op zijn telefoon. Ook worden er meerdere gegevens elk uur gelogd voor een periode van 5 jaar voor controle of het systeem goed werkt. 

Gedwongen stoppen voorkomen   

Boer Joran Denissen: “Op ons melkveebedrijf willen we het beste voor onze koeien. Sinds anderhalf jaar hebben we een nieuwe stal met een Lely Sphere. Hiermee creëren we 3 verschillende meststromen; Door de verschillende meststromen op het juiste moment van het jaar in te zetten halen we meer voordeel uit onze eigen mest. Afzuiging van de kelders resulteert via het Lely Sphere systeem in een aantoonbare hoeveelheid vloeibare circulaire meststof, waardoor we zo’n 8 tot 10 ton kunstmest per jaar besparen. Met dit systeem leveren wij een bijdrage aan het reduceren van het stikstofprobleem, dat vinden wij belangrijk.”   

Innovatie als oplossingsrichting 

Onder meer Johan Remkes, minister Piet Adema, minister Christianne van der Wal en verschillende provincies benadrukken het belang van innovatie als één van de oplossingen om uit de stikstofcrisis te komen. Juist daarom is het voor melkveehouders én samenleving teleurstellend dat ‘alleen’ een RAV-certificering volgens de Rijksoverheid niet meer voldoende zekerheid voor een vergunning biedt. Zeker omdat de Raad van State uitspraken die tot die conclusie leidden een ander type emissie reducerende techniek betroffen.  

Het circulaire stalsysteem van Lely biedt mogelijkheden voor monitoring en borging die de benodigde zekerheid kunnen bieden om weer tot vergunningverlening over te kunnen gaan. Lely zet zich samen met boeren en agrarische organisaties in om tot een werkbare aanpak te komen en roept overheden op om verdere vertraging in het stikstofdossier te voorkomen. 

 

Neem voor meer informatie contact op met Inge Baars, Sr Corporate Communications Specialist, Lely International NV: ibaars@lely.com, +31 (0) 6 2186 5137. 

Top